VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Återanvändning av lera möjlig tack vare sjöfarten

Dela

SHREK, Svenska hamnars roll i en cirkulär ekonomi. Så heter ett tvåårigt forskningsprojekt som VTI driver tillsammans med ett stort antal partner. En fallstudie med sjötransport av kalkstabiliserad lera har gett positiva resultat – både för miljön och ekonomin.

Projektet är finansierat av Trafikverket och är ett samarbete mellan VTI, forskningsinstitutet SSPA, Ragn-Sells, Trelleborgs hamn, Hallands hamnar, Norrköpings hamn, Oslo hamn, Kretslopp och Vatten samt Avfall Sverige.

Syftet är att hitta tillfällen där sjöfart är lämplig för att möjliggöra återanvändning av material. Ett sådant material är jord- och schaktmassor eftersom det finns potential att återanvända dessa i nya bygg- och infrastrukturprojekt.

– Denna typ av material läggs i hög grad på deponi idag i stället för att återanvändas. Genom att använda dem och på så sätt ersätta nybrutna jungfruliga massor kan stora miljöbesparingar uppnås. Dessutom handlar det om tunga och stora volymer av lågvärdigt gods vilket motiverar användning av sjöfart, säger Linea Kjellsdotter Ivert, projektledare för SHREK och senior forskare på VTI.

Fallstudien handlade om att skeppa kalkstabiliserad lera från Ragn-Sells anläggning i Skepplanda via OP Ship till Trelleborgs hamn för att bli uppbyggnadsmaterial vid den utbyggnad som sker i hamnen. Mängden utsläpp av koldioxid minskade med över 70 procent när transporterna skedde sjövägen i stället för med lastbil. Sjöfartsalternativet blev dessutom 25 procent billigare. En anledning till det fördelaktiga priset var att det gick att använda returtransporter.

Visst merarbete uppstod på grund av att transportköparen var ovan att använda sig av sjöfart och att redaren inte hade erfarenhet av materialet. En del pappersarbete upplevdes som betungande. Det blev också fler inblandade parter jämfört med lastbilstransporter. Dessa processer går att underlätta om de görs oftare menar forskarna.

Sammantaget så är alla inblandade partner mycket positiva till att transportera massor på sjön. Lera är egentligen optimalt att köra på sjön, det är inte väderkänsligt och kräver endast en liten extra rengöring av båten, menar Gregor Loebbert, VD på OP Ship. Jonas Bramsved, logistikchef på Trelleborgs hamn instämmer:

Att utföra transporten av massor på sjön möter inga hinder i sig. Däremot behöver förutsättningarna finnas, tajming och volymer. Men jag ska vara kritiskt mot min bransch. Vi behöver bli bättre på att visa på hur enkelt det är att använda sjöfart, så att kunderna ser alla möjligheter som vi kan leverera.

Martin Andersson, avdelningschef på Ragn-Sells i Göteborg ser också möjligheter:

–Vi laddar för båttrafiken och ser att jordmassor med fördel kan transporteras denna väg. Intressant är också att ta in betongelement och bränsle via Marieholm samt att köra ut plast och papper till kontinenten.

Bildtext: Skeppet Tidan genomförde sjötransporten av den kalkstabiliserade leran.

Foto: Erik Thun AB/OP SHIP

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI har utrett var i byggprocessen glimmer genereras i obundna ballastmaterial9.6.2022 15:30:48 CEST | Pressmeddelande

Fredrik Hellman, senior forskare och Håkan Arvidsson, laboratorieansvarig, på VTI har tillsammans med Lars Stenlid från Skanska gjort fält- och laboratoriestudier i syfte att undersöka och öka förståelsen för vilka delar av byggprocessen som riskerar att öka fritt glimmer i finfraktionerna och därmed ge en försämrad beständighet och risk för spårdjupsutveckling och sprickbildning i vägkonstruktionen.

Snabbare elektrifiering genom samspel, differentierade priser och höjd kunskap31.5.2022 15:25:03 CEST | Pressmeddelande

För att nå de svenska klimatmålen vill regeringen skynda på elektrifieringen av alla transportslag. VTI har fått uppdraget att utreda hur det ska gå till. En snabb elektrifiering kräver ett utvecklat samspel mellan transport- och energisektorn. Prisdifferentiering kan öka kapaciteten för laddning och elförsörjning. Kunskapen behöver höjas bland dem som ska ta till sig den nya tekniken.

Nya mobilitetstjänster ur tre perspektiv – offentliga aktörer, medborgare och marknadsaktörer20.5.2022 13:26:13 CEST | Pressmeddelande

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett forskningsprogram om vad en socialt och miljömässigt hållbar mobilitet och tillgänglighet skulle kunna innebära. Ett forskningsprogram där bland andra tre av rapportförfattarna Jacob Witzell, Kelsey Oldbury och Joel Göransson Scalzotto, från VTI, medverkar. I sin rapport presenterar de illustrativa exempel på nutida initiativ inom mobilitetsområdet som syftar till att stärka miljömässigt hållbara och socialt rättvisa resor och transporter och reflekterar kring roller som offentliga aktörer, marknadsaktörer och medborgare spelar i utvecklingen.

Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort12.5.2022 13:14:42 CEST | Pressinbjudan

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. På uppdrag av NTF har forskarna Anna Vadeby och Anna Anund på VTI, Statens väg- och forskningsinstitut genomfört en studie i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum