GlobeNewswire

Bokslutskommuniké 2022, januari - december

Dela

Kvartalet

 • Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 764 MSEK (571), motsvarande en ökning med 34%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 65 MSEK
 • Orderingången uppgick till 718 MSEK (699), motsvarande en ökning med 3%
 • Rörelseresultatet uppgick till 192 MSEK (109), motsvarande en rörelsemarginal på 25,1% (19,2)
 • Resultat efter skatt uppgick till 151 MSEK (86) och vinst per aktie till 3,25 SEK (1,85)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 177 MSEK (104)
 • Förvärv av samtliga aktier i det brittiska bolaget Control Specialists Ltd.

Helåret

 • Nettoomsättningen för helåret uppgick till 2 506 MSEK (1 972), vilket motsvarar en ökning med 27%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 158 MSEK
 • Orderingången uppgick till 3 064 MSEK (2 538), motsvarande en ökning med 21%
 • Rörelseresultatet uppgick till 653 MSEK (446), motsvarande en rörelsemarginal på 26,0% (22,6). Justerat rörelseresultat uppgick till 626 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 25,0%
 • Resultat efter skatt uppgick till 508 MSEK (362) och vinst per aktie till 10,89 SEK (7,61). Justerat resultat efter skatt uppgick till 481 MSEK och justerad vinst per aktie till 10,31 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 431 MSEK (508)
 • Förvärv av resterande 30% av aktierna i Procentec B.V.
 • Förvärv av samtliga aktier i det australiska bolaget Global M2M Pty Ltd.
 • Styrelsen föreslår en utdelning på 4,00 kr (3,00)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv av ytterligare 20% av aktierna i bolaget Owasys Advanced Wireless Devices S.L.

VD kommentar

En stark avslutning av rekordåret 2022
Vi avslutar året med ännu ett starkt kvartal med ny rekordomsättning och fortsatt stabil orderingång.

Orderingången uppgick till 718 MSEK (699). Vi ser fortsatt en del kunder som tidigarelägger stora order som konsekvens av långa leveranstider i marknaden och fortsatt osäkerhet kring försörjning av halvledare. I kvartalet bedömer vi att dessa order uppgår till ca 85 MSEK.

Omsättningen uppgick till rekordnivån 764 MSEK (571), motsvarande en organisk tillväxt om 22%. Vi kan konstatera att vi under kvartalet lyckats hantera komponentförsörjningsproblemen bättre än väntat och vi ser en successiv förbättring av vår leveranskapacitet.

På Europeiska marknaden är såväl orderingång som omsättning fortsatt stark samtidigt som vi börjar se tecken på en viss inbromsning i orderingång i Nordamerika. I Asien ser vi fortsatt en ordertillväxt mot föregående år, dock på en lägre nivå än tidigare under 2022.

För helåret 2022 når vi en orderingång om 3 064 MSEK (2 538) där vi noterar att en del av denna består av tidigarelagda order från kunder som vill säkra sina framtida leveranser i en svårbedömd marknad. Årets omsättning uppgår till 2 506 MSEK (1 972) motsvarande en organisk ökning om 17%, vilket vi är mycket nöjda med.

Under fjärde kvartalet fortsätter vi se en god bruttomarginal om 63,6% (60,8), samma nivå som vi hade under föregående kvartal. Våra prisökningar under 2022 gör att vi i kvartalet kompenserar för de kostnadsökningar vi sett på komponenter och insatsvaror. Även om vi fortfarande gör en del inköp på spotmarknaden till en signifikant högre kostnad än normal prisbild, ser vi att behovet av dessa inköp minskar för varje kvartal. Våra rörelsekostnader ökar organiskt med 14% vilket primärt förklaras av en generell kostnadsinflation, investeringar i vår sälj och marknadsorganisation samt ett förbättrat IT-stöd i vår verksamhet. Sammantaget avslutar vi året med ett nytt rekordrörelseresultat för fjärde kvartalet om 192 MSEK (109) motsvarande en rörelsemarginal om 25%. Även för helåret blir det nytt rekord med ett justerat rörelseresultat om 626 MSEK (446).

Efter ett par kvartal av svagare kassaflöde ser vi nu en viss förbättring då kassaflödet uppgår till 177 MSEK (103). Med en sekventiell omsättningstillväxt på över 20% ökar också vårt rörelsekapital. Vår nettoskuld fortsätter att minska och är nu nere på 300 MSEK, vilket gör att vi har en stark balansräkning som medför goda möjligheter för framtiden.

Stabilt inflöde av nya Design-Wins
Fortsatt komponentbrist och leveransproblem inom elektronikbranschen under 2022 har gjort att många av våra kunder tvingats jobba med att modifiera sina befintliga produkter för att kunna leverera och därmed kortsiktigt minskat sitt fokus på nyutveckling. För de av våra produkter som säljs enligt vår Design-Win affärsmodell, cirka 44% av HMS omsättning, kan vi trots allt konstatera ett fortsatt stabilt inflöde av nya kunder under 2022. Totalt erhöll vi 146 (174) nya Design-Wins under året, och det totala antalet aktiva Design-Wins uppgår till 1 843 (1 790). Av dessa är 1 493 (1 447) i produktion medan 280 (343) förväntas komma i produktion under kommande år.

Förvärv och strategiska samarbeten
Under kvartalet förvärvades samtliga aktier i det lilla brittiska företaget Control Specialists Ltd., med tre anställda och en årlig omsättning på 0,5 MGBP. Bolaget har ett mångårigt samarbete med Procentecs verksamhet inom tekniska certifieringar och utbildningar. Vi ser en möjlighet till att utveckla våra kundrelationer i Storbritannien genom att även tillhandahålla dessa tjänster för våra kunder inom industriella nätverk.

Efter årets slut gjordes förvärv av ytterligare 20% av aktierna i Owasys. HMS äger nu 80% och övriga 20% ägs av fyra entreprenörer, samtliga verksamma i bolaget.

Utsikter
Vi avslutar året med en orderbok om 1,4 miljarder SEK vilket gör att vi står bra rustade inför 2023. Vi räknar med att successivt minska vår stora orderbok under kommande kvartal i samband med att delar av kundernas förköpsorders ska normaliseras som effekt av förbättrad komponenttillgång och kortare ledtider. I vilken takt detta kommer att ske och i vilken utsträckning är svårt att säga men vi ser att majoriteten av våra kunder fortsatt är beredda att hålla stora lager för att säkerställa sin leveransförmåga.

Kundernas investeringsvilja i digitalisering, produktivitetsförbättringar och hållbarhet är hög och underliggande efterfrågan bedöms fortfarande vara god även om det finns en viss oro kopplad till hur industrin kommer att påverkas av svagare konsumtentköpkraft, ökande energikostnader och den svåra säkerhetspolitiska situationen.

Vi arbetar vidare med fokus på långsiktig tillväxt utifrån en balanserad syn på våra kostnader. Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.

Halmstad 2023-01-26


Staffan Dahlström
Verkställande DirektörYtterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 26 januari 2023.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft, Sibiu, Rotterdam och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Australien och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 780 personer och omsatte 2 506 MSEK under 2022. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm i segmentet Large Cap och sektorn Telecommunications.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)24.3.2023 16:59:11 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i PolyPlank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 april 2023 kl 13,00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland. Rätt att delta på stämman För att äga rätt att delta på årsstämman skall aktieägare, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 17 april 2023, och dels anmäla sitt deltagande på årsstämman senast den 21 april 2023. Anmälan kan göras per post till bolagets adress PolyPlank AB, Storgatan 123, 386 35 Färjestaden, per telefon 0485-664485 eller via e-post till ir@polyplank.se. Vid anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, registrerat aktieinnehav samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst två). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan f

Aktia höjer sin primeränta till 2,00 % den 1 april 202324.3.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Aktia Bank Abp Pressmeddelande 24.3.2023 kl. 13.00 Aktia höjer sin primeränta till 2,00 % den 1 april 2023 Aktia Bank höjer sin primeränta från 1,00 % till 2,00 %. Räntehöjningen träder i kraft den 1 april 2023. Förändringen beror på att marknadsräntorna har stigit. Aktia Bank Abp Mera information: Timo Ruotsalainen, Head of Treasury, tfn 010 247 7211 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2022 till 13,5 miljarder euro och balansomslutningen ti

HMS Networks publicerar årsredovisning för 202224.3.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

HMS Networks årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida: www.hms-networks.com. Tryckt version av årsredovisningen kommer finnas tillgänglig i mitten av april. Beställning sker genom att skicka ett mejl till reception@hms.se. Den svenska årsredovisningen finns även tillgänglig på HMS hemsida i European Single Electronic Format (ESEF). För mer information, vänligen kontakta: CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01 CFO Joakim Nideborn, telefon: 035-71 06 983 Denna information är sådan information som HMS Networks AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2023, 10:00 CET. HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvud

KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)22.3.2023 12:00:00 CET | Pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ), 559084-6381 (”Hoylu” eller ”Bolaget”) hölls idag den 22 mars 2023, kl. 10.00hos Eversheds Sutherland Advokatbyrå på Strandvägen 1 i Stockholm. Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda beslutsförslag. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades av stämman. Beslut om bolagsordningsändring Det beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras i enlighet med nedan. För det fall aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget efter registrering av minskningen av aktiekapital och företrädesemissionen, understiger nuvarande gränser i bolagsordningen ska gränserna sänkas i den mån som krävs för att möjliggöra registrering. § 4 Aktiekapital Tidigare formuleringNuvarande formuleringAktiekapitalet ska vara lägst 4 121 950 SEK och högst 16 487 800 SEK.Aktiekapitalet ska vara lägst 9 000 000 SEK och högst 36 000 000 SEK. § 5 Antalet a

Hexatronic investerar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA22.3.2023 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Pressmeddelande 22 mars, 2023 Göteborg Sverige Hexatronicinvesterar 30 MUSD i en ny dukt- och rörfabrik i västra USA Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic”) har, genom det helägda dotterbolaget Blue Diamond Industries, beslutat att etablera en ny produktionsanläggning i Ogden, Utah, i västra USA för HDPE rör som används för telekom och kraftkablar. Investeringen om totalt cirka 30 MUSD avser produktionsutrustning och infrastruktur för att etablera produktionsanläggningen. Produktionen beräknas vara i drift under det andra kvartalet 2024. ”Vi har en mycket positiv syn på den långsiktiga utvecklingen av den amerikanska infrastrukturmarknaden. Detta, inte minst, på grund av stora infrastrukturinvesteringar inombredband, elnät, vägar och järnväg i och med Infrastructure Investment and Jobs Act.Med etableringen av produktionsanläggningen i Ogden, Utah, kommer Blue Diamond Industries kunna förse kunder över hela USA och den blir bolagets fjärde fabrik för dukt och rör i USA. De tre befintl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum