Umeå kommun

Coronapandemin i fokus i årsbokslutet för 2020

Dela

För individ- och familjenämndens verksamheter har 2020 i det närmaste uteslutande handlat om att hantera effekterna av den pågående pandemin. Verksamheter har planerats om och anpassats efter nya förutsättningar. En del medarbetare har tillfälligt omplacerats och i princip alla chefer och medarbetare har fått anpassa sig till nya rutiner och arbetssätt.

Ledningen för stöd och omsorgsförvaltningen respektive äldreomsorgsförvaltningen har arbetat tillsammans i stabsläge sedan mars och byggt upp en gemensam organisation för skyddsutrustning. Verksamheter har planerats om och anpassats efter nya förutsättningar. Några verksamheter har stängts, öppnat och sedan stängts igen.

– Det gångna året har verkligen varit utmanande för verksamheterna. Medarbetare och chefer har visat imponerande handlingskraft, flexibilitet och samarbetsförmåga för att möta den enskildes behov utifrån förutsättningar som ständigt förändrats. Det har gjort att stöd- och omsorgsförvaltningen klarat pandemins utmaningar på ett bra sätt, säger Andreas Lundgren (S), ordförande i individ- och familjenämnden.

Under sammanträdet 27 januari uppmärksammades några av de verksamheter som utmärkt sig särskilt under året:

  • HSL- gruppen (insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, omfattar bland andra sjuksköterskor)
  • Lager för skyddsutrustning
  • Första linjen (stöd, råd och tidiga insatser till barn, unga och deras familjer)
  • Biträdande verksamhetschefer
  • Funktionshinderomsorg, samtliga arbetsgrupper

Ökad oro på grund av pandemin

Det märks en ökad oro hos medborgare med anledning av pandemin genom att man minskar på eller vill ha mer insatser från socialtjänsten. De ökade behoven som rapporterats under året präglas fortsatt i hög utsträckning av våld, psykisk ohälsa och droger. För att möta behoven pågår arbete med tidiga insatser på hemmaplan. I ärenden där det finns oro för barn och unga som utsatts för våld eller annan omsorgsbrist i sin familj har under året planerats för en insats, uppstart sker under början av 2021.

Plusresultat enligt prognos

Nämndens årsprognos för 2020 var beräknad till +8,0 miljoner kronor, resultatet blev +7,4 miljoner kronor. Resultatet förklaras av

  • Funktionshinderomsorg +28,1 miljoner kronor (minskat inflöde, tillfälligt nedstängda verksamheter, sjuklönebidrag och att uppstart/utökning av verksamheter inte blivit av i samma takt som budget tillkommit. Överskottet beror också på förändrade arbetssätt, större fokus på uppföljning och bemanningsplanering)
  • Gemensamma kostnader +19,7 miljoner kronor (kvarstående volymmedel för ett LSS-boende, uppstart av verksamheter och vakanta tjänster. Överskottet beror också på att här belastas kostnader och intäkter för det länsgemensamma skyddslagret)
  • Ensamkommande barn -5,0 miljoner kronor (lägre intäkter än förväntat och högre kostnader än budgeterat)
  • Försörjningsstöd -8,1 miljoner kronor(fler hushåll i behov av försörjningsstöd än budget. Vägen till arbete för långtidsarbetslösa och nyanlända fördröjs när bland annat praktikplatser eller andra insatser inte kan genomföras)
  • Individ- och familjeomsorg -27,3 miljoner kronor (konsultstödda familjehem och extern institutionsvård har varit mycket större än budget. Kostnaderna för vuxna missbruksvård fortsätter att vara lägre än budget)

Merkostnader till följd av pandemin

Till och med december hade nämnden ca 26,5 miljoner kronor i merkostnader till följd av pandemin (exklusive sjuklönerna). Av detta var ca 11,9 miljoner kronor på grund av inköp av skyddsutrustning och 14,6 miljoner kronor på grund av ökade personalkostnader (främst överanställningar för att säkra bemanningen). Nämnden har hittills fått 20,9 miljoner kronor i ersättning för kostnader (sjuklönekostnader 11,5 miljoner kronor och övriga merkostnader 9,4 miljoner kronor) kopplade till pandemin.

Mer information

Andreas Lundgren (S)
ordförande
individ- och familjenämnden
Umeå kommun
070-330 63 24
andreas.lundgren@umea.se

Björn Kjellsson (L)
vice ordförande
individ-och familjenämnden
Umeå kommun
070-618 73 30
bjorn.kjellsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Delvis distans fram till påsklovet på kommunala högstadieskolor25.2.2021 12:12:24 CETPressmeddelande

Eleverna på de kommunala högstadieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet för att minska trängsel i skolans lokaler. Elever i årskurs 7 och 8 växlar varannan vecka mellan att ha undervisning i skolan och på distans till och med den 1 april. Elever i årskurs 9, elever i grundsärskolan och vissa elever med särskilda behov fortsätter ha undervisning på skolan.

Distansundervisning fram till påsklovet på de kommunala gymnasieskolorna24.2.2021 14:02:26 CETPressmeddelande

De kommunala gymnasieskolorna fortsätter med delvis distansundervisning fram till påsklovet (till och med torsdag 1 april). Precis som tidigare innebär det att endast en tredjedel av eleverna får närundervisning på skolorna. – Det är tyvärr ett helt nödvändigt beslut. Vi befinner oss i ett kritiskt läge med ökad smittspridning i stora delar av länet, säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum