GlobeNewswire

Delårsrapport 2022, januari - mars

Dela

Kvartalet

 • Första kvartalets omsättning uppgick till 517 MSEK (455), motsvarande en ökning med 14%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning positivt med 22 MSEK
 • Orderingången uppgick till 857 MSEK (565), motsvarande en ökning med 52%
 • Rörelseresultatet uppgick till 139 MSEK (114), motsvarande en rörelsemarginal på 26,9% (25,0). Justerat rörelseresultat uppgick till 112 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 21,7%
 • Resultat efter skatt uppgick till 112 MSEK (94) och vinst per aktie till 2,41 SEK (1,93). Justerat resultat efter skatt uppgick till 86 MSEK och justerad vinst per aktie till 1,84 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 80 MSEK (132)

Senaste tolv månaderna

 • Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 2 034 MSEK (1 560), vilket motsvarar en ökning med 30%. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning negativt med 25 MSEK
 • Orderingången uppgick till 2 830 MSEK (1 611), motsvarande en ökning med 76%
 • Rörelseresultatet uppgick till 471 MSEK (335), motsvarande en rörelsemarginal på 23,1% (21,4). Justerat rörelseresultat uppgick till 444 MSEK, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 21,8%
 • Resultat efter skatt uppgick till 381 MSEK (266) och vinst per aktie till 8,09 SEK (5,70). Justerat resultat efter skatt uppgick till 354 MSEK och justerad vinst per aktie till 7,52 SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 456 MSEK (447)

Händelser efter periodens utgång

 • Förvärv har skett av resterande 30% av aktierna i Procentec B.V.

VD kommentar

Stark efterfrågan men fortsatt komponentbrist

Den starka efterfrågan och orderingången vi sett senaste kvartalen fortsatte även under första kvartalet 2022. Orderingången ökade med 52%, och uppgick till nya rekordnivån 857 MSEK (565). Den globala tillgången av elektronikkomponenter fortsätter dock vara utmanande för oss som för många andra företag. Trots denna utmaning har vi via aktiva insatser lyckats öka faktureringen för första kvartalet, vilket ökade omsättningen med 14% jämfört med motsvarande kvartal under 2021 och uppgick till 517 MSEK (455).

Under kvartalet har vi både påverkats av och fått aviserat ytterligare kostnadsökningar på elektronikkomponenter. Vi har även ökat våra komponentinköp via ”spotmarknaden” för att hålla uppe leveransförmågan. Med prishöjningar till kunder och intern effektivitet lyckas vi nå en bruttomarginal på 61,8% (64,0%) under kvartalet, vilket är en nedgång från Q1 2021 men en förbättring jämfört med fjärde kvartalet 2021. Med tanke på den utmanande inköpssituationen så är vi nöjda med att vi fortsatt uppnår en relativt god bruttomarginal.

Det starka marknadsläget i kombination med längre ledtider och utmaningar i komponentförsörjning leder till att kunder fortsätter lägga order för leverans längre fram i tiden än vad som är normalt. Vi fortsätter bygga en orderbok som nu uppgår till 1 194 MSEK, stärkt med ca 250 MSEK från förköpsorder i första kvartalet.

Samtliga marknader levererar
Orderingången fortsätter vara stark på samtliga marknader och vi ser att våra kunder agerar på ett liknande sätt överallt, när det gäller att tackla osäkerheten i den globala försörjningskedjan av elektronikkomponenter. Kunderna fortsätter att lägga order för att öka sina säkerhetslager vilket bidrar till ca 30% ökning av orderingång på samtliga marknader – utöver normal efterfrågan.

Vår största geografi, Europa, fortsätter utvecklas väl och kunderna uppvisar fortsatt hög investeringstakt. Omsättningsökningen är störst i Asien, och framförallt i Japan där vi ser en mycket god efterfrågan från våra stora kunder verksamma mot bil- och elektronikindustrin.

Vi kan också notera att vår verksamhet inom byggnadsautomation under varumärket Intesis, som framför allt arbetar mot styrning av luftkonditionering, uppvisar en fin tillväxt om 32% och därmed nya rekordnivåer.

Förvärv av resterande 30% av aktierna i Procentec
Vi har efter kvartalets utgång träffat avtal om att förvärva den utestående minoriteten om 30% i Procentec. Sedan vi förvärvade 70% av bolaget under fjärde kvartalet 2020 så har verksamheten utvecklats mycket väl. Som ägare till hela bolaget ser vi att de finns ytterligare synergier, inte minst inom marknadsexpansion i Nordamerika och i Asien via vår försäljningsorganisation. Affären ger oss en positiv engångseffekt på vårt rörelseresultat om 27 MSEK från omvärdering av optionsskulden som är relaterad till Procentec.

Resultat och kassaflöde
Vi levererar ett rörelseresultat om 139 MSEK inklusive ovan nämnda engångseffekt om 27 MSEK. Justerat rörelseresultat uppgår till 112 MSEK (114), vilket är i linje med motsvarande kvartal under 2021. Förutsättningarna är dock annorlunda jämfört med för ett år sedan, marknaden är starkare samtidigt som vi ser kraftiga kostnadsökningar på komponenter. Vi har ökat vår investeringstakt i försäljnings- och marknadsresurser efter en period under pandemin där aktiviteten varit lägre, vilket också gör att vi har rörelsekostnader som är 17% högre än för motsvarande period under föregående år. Trots detta lyckas vi nå en justerad rörelsemarginal om 21,7%, vilket överträffar vårt långsiktiga mål om 20% rörelsemarginal.

Kassaflödet från rörelsen uppgick till 80 MSEK (130), efter en rörelsekapitaluppbyggnad om 50 MSEK.

Positiv utveckling för HMS miljöarbete
Vi har publicerat HMS Årsredovisning 2021 där en viktig del är vår Hållbarhetsredovisning. Vi har fortsatt att jobba intensivt med att kartlägga och reducera våra koldioxidutsläpp, med ambition att nå nettopositiva CO2 utsläpp 2025. För 2021 når vi en reduktion med -21% av våra egna utsläpp i förhållande till vår omsättning. Utifrån Scope 1 och 2 landade vi på relativt låga 285 ton för 2021, något vi jobbar vidare med för att minska ytterligare. Men ännu viktigare ur ett globalt perspektiv så bedömer vi att våra produkter hjälper våra kunder, genom minskad energiåtgång och minskade serviceresor, att spara över 1 miljon ton CO2 under 2021.

Kriget i Ukraina
Ryssland & Belarus utgjorde 2021 mindre än en halv procent av vår försäljning, all försäljning har skett via distributörer och vi har ingen egen personal i dessa länder. Vi har stoppat och annullerat alla befintliga orders till Ryssland och Belarus och kommer inte att uppta någon affärsverksamhet på dessa marknader förrän sanktioner mot Ryssland avslutats. Vi stödjer det ukrainska folket via donationer till Röda Korset och vi jobbar aktivt vid våra enheter i Sverige och Rumänien med att erbjuda hjälp och arbete till ukrainska flyktingar.

Positiva framtidsutsikter – trots ett skakigt makroläge
Vi bedömer att det fortsatt kommer vara utmaningar inom elektronikkomponentområdet i ytterligare några kvartal, men vi tror på en successiv förbättring efter halvårsskiftet. Nedstängningar i Kina på grund av coronaviruset och stora politiska osäkerheter gör marknaden svårbedömd i det korta perspektivet. I dagsläget ser vi fortsatt stark investeringskraft i ökad automation och digitalisering, delvis drivet av att allt fler bolag i Europa och Nordamerika flyttar sin produktion närmare sina huvudmarknader. Vi ser även att höga energipriser accelererar elektrifiering, omställning till förnybar energi och energilagring, områden där vi får allt fler kunder.
Långsiktigt bedömer vi även fortsättningsvis att marknaden för Industriell ICT (Information & Communication Technology) kommer att utgöra ett intressant område, både när det gäller organisk tillväxt och förvärv.


Halmstad 2022-04-14


Staffan Dahlström         
Verkställande Direktör


Ytterligare information kan erhållas av:
Staffan Dahlström, VD, +46 (0)35 17 2901
Joakim Nideborn, Finanschef, +46 (0)35 710 6983


Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för offentliggörande klockan 07:30 den 14 april 2022.


HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar inom industriell informations- och kommunikationsteknologi (Industrial ICT). HMS utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat®, Ewon® och Intesis®. Utveckling sker på huvudkontoret i Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar, Buchen, Delft och Bilbao. Lokal försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina, Singapore, Italien, Frankrike, Spanien, Nederländerna, Indien, Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS sysselsätter cirka 750 personer och omsatte 1 972 MSEK under 2021. HMS är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Large Cap, Information Technology.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Årsstämma i Active Biotech AB19.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Active Biotechs årsstämma hölls den 19 maj 2022. Mot bakgrund av coronaviruset genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Följande huvudsakliga beslut fattades. I enlighet med styrelsens förslag beslutades att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets ansamlade förlust skulle balanseras i ny räkning. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Michael Shalmi, Uli Hacksell, Peter Thelin, Axel Glasmacher, Aleksandar Danilovski och Elaine Sullivan. Michael Shalmi omvaldes som styrelseordförande och KPMG AB omvaldes som revisor. Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå oförändrat med 500.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor vardera till övriga i bolaget ej anställda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att en styrelseledamot därutöver får erhålla marknad

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ansöker om start av klinisk fas 2-studie med golexanolon19.5.2022 08:01:00 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 19 maj 2022. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har lämnat in en ansökan (CTA) till den ungerska läkemedelsmyndigheten om godkännande att starta en klinisk fas 2-studie med läkemedelskandidaten golexanolon i patienter som drabbats av primär biliär kolangit. Studien planeras att genomföras vid ett flertal europeiska kliniska prövningscentra. Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon tillhör en ny klass av läkemedel som modulerar aktiviteten i GABAA-receptorn i syfte att motverka kognitiva störningar som uppstår i samband med leversjukdom och associerad inflammation i hjärnan. Golexanolon utvecklas inom indikationerna primär biliär kolangit (PBC), som leder till inflammation och nedbrytning av gallgångarna, och hepatisk encefalopati (HE; leverkoma). Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade kliniska fas 2-studien kommer att jämföra golexanolon mot placebo i upp till 150 patienter

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)18.5.2022 19:08:12 CEST | Pressmeddelande

Idag den 18 maj 2022 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med två prisbasbelopp varde

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros18.5.2022 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lund 18 maj 2022 - Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros. "Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech", säger Helén Tuvesson, VD Active Biotech. "Det öppnar en viktig regulatorisk väg och ger oss potential att snabbt avancera utvecklingen av tasquinimod i denna patientpopulation.” FDAs Orphan Drug Designation program ger särläkemedelsstatus för läkemedelskandidater avsedda för säker och effektiv behandling, diagnos eller förebyggande av ovanliga sjukdomar som drabbar färre än 200.000 människor i USA. Denna särläkemedelsstatus ger 7 års marknadsexklusivitet vid marknadsgodkännande samt vissa andra fördelar. I februari 2022 ingick Active Biotech ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Nederländerna, som verkar på uppdrag av Erasmus University Medical Center (

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 202218.5.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

2022-05-18 PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022 Idag, den 18 maj 2022, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum