Delårsrapport januari - mars 2021: Starkt första kvartal omsättnings- och resultatmässigt

Dela

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med +6,2 procent till 70,4 (66,2) mkr (+13 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-8,8) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (-13,2) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (-8,5) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,35 (-0,46) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 (9,2) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 111,1 (71,5) mkr


Första kvartalet 2021 var ett starkt kvartal för MSAB. Vi levererade det bästa första kvartalet i bolagets historia sett till omsättning, över 70.4 mkr (66.2). Resultatet för första kvartalet blev 6,5 mkr (-8,8) en stark förbättring i ett kvartal som historiskt är det med normalt lägst omsättning beroende på den säsongsvariation vi har intäktsmässigt.

Ett bra första kvartal 2021 och med tre av fyra starka kvartal 2020, sätter scenen för fortsatt tillväxt 2021. Jag är glad att kunna rapportera att MSAB har en stark finansiell grund och fortsätter att vara marknadsledande ett år efter att pandemin drabbade världen. Vi har anpassat vårt sätt att arbeta vilket starkt bidrar till att vår försäljning är stark liksom vårt kassaflöde.

När det gäller vår försäljning globalt stod EMEA, och då främst Europa, för den största tillväxten – en region där vi haft en stark närvaro, bred kundbas och där såväl resultatet som den återkoppling vi får från kunder, nya som gamla, bekräftar vår ledande position. Vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta växa i EMEA även fortsättningsvis under 2021.

Förra året bestämde vi oss för att omorganisera vår nordamerikanska organisation för att säkerställa att vi fullt ut kan realisera den stora potential vi ser på den nordamerikanska marknaden. Nu när den nya organisationen är på plats, så börjar vi redan se resultat och vi är övertygade om att vi kommer att se ännu mer framsteg och tillväxt under fortsättningen av året.

När vi går in i andra kvartalet är majoriteten av våra kunder fortfarande i någon form av ”lock-down”, vilket innebär att de inte har möjlighet till att ta emot besökare, resa till leverantörer för utbildning, eller att mötas i något annat syfte heller för den delen. Denna situation innebär att några av de större affärer som vi förväntar oss under 2021 kan bli fördröjda. Precis som vi gjorde under merparten av 2020 fortsätter vi att anpassa oss och övervinna dessa hinder, för att kunna möta våra kunder.

Ett sätt på vilket vi har övervunnit de barriärer som pandemin innebär är vår MSAB-studio som vi har byggt upp, där vi sänder liveuppdateringar, har kundmöten och anordnar andra virtuella evenemang. Feedbacken vi fått från detta nya tillvägagångssätt har varit fenomenal. Jag tror att MSAB är bäst i klassen när det gäller att utveckla innovativa sätt att ta sig an nya utmaningar och vår studio är ett ypperligt exempel på detta.

Branschens efterfrågan på verktyg som XRY fortsätter att växa eftersom behovet av att snabbt kunna extrahera data, och noggrannheten i motsvarande analys av sådan data, är viktigare än någonsin. Den ständigt ökande mängden data och komplexiteten i extraherad information skapar också nya utmaningar inom denna sektor. Utmaningar som MSAB genom våra produkter och tjänster är unikt positionerat för att kunna lösa.

Vi är också stolta över att vara den säkraste plattformen i branschen inför de ständigt växande cyberhoten. Vårt filformat gör det omöjligt att ändra extraherad data. Den standard vi satt för att data skall vara verifierbar och validerbar och loggfilerna som automatiskt genereras, innebär också ytterligare en nivå av säkerhet, som sätter standarden i branschen.

MSAB fortsätter också att vara ledande när det kommer till personlig integritet.

Vi blev inbjudna att ingå i EU’s FORMOBILE-projekt som inleddes för 18 månader sedan. FORMOBILE projektets målsättning är att sätta den framtida standarden för mobilforensik genom att göra extraktioner säkrare än någonsin tidigare och samtidigt skydda integriteten. Målet med detta projekt är att skapa en tillförlitlig mobil kriminalteknisk utredningskedja från beslag av telefon hela vägen upp till eventuell bevisframställan. I takt med att digital bevisföring blir att mer avgörande ökar också kraven på integritet och spårbarhet. Vi är stolta över att kunna bidra och sätta framtida standard för EU i denna viktiga fråga. I grund och botten handlar det om att värna de mänskliga rättigheterna.

Detta initiativ bygger på MSABs långvariga ledande position att tillhandahålla en plattform som inte bara skyddar tillförlitligheten i den data som extraheras, utan också den individuella integriteten. MSAB: s nyckelroll i detta viktiga projekt är ett bevis på vårt anseende såväl som våra höga krav på integritet och socialt ansvar när det gäller oss själva och de verktyg vi tillhandahåller.

Vi är mycket stolta över de framsteg vi gjort hittills 2021 och kommer att fortsätta i samma tempo under andra kvartalet och under resten av året för att tillvarata det momentum vi tydligt ser att vi har.


Stockholm, april 2021


Joel Bollö, Verkställande direktör


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Cortus Energy: Sista dag för handel med betalda tecknade units (BTU) och omvandling till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO94.8.2021 09:46:34 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 4 augusti 2021 Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har som tidigare kommunicerats genomfört en övertecknad företrädesemission av units om cirka 64,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket ochsista dag för handel med BTU är fredagenden 6augusti 2021. Avstämningsdag för omvandlingen är den 10augusti 2021, varefter BTU kommer att omvandlas till aktier och teckningsoptioner av serie TO8 och TO9. Aktier och teckningsoptioner som tecknades i Företrädesemissionen förväntas vara tillgängliga på tecknarens depå/vp-konto den 12 augusti 2021. Första handelsdag för teckningsoptionerna i serie TO8 och TO9 förväntas vara den 13 augusti 2021. Teckningsoptioner av serie TO8 Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO8 sker under perioden från och med den 16 november 2021 till och med den 29 november 2021. Varje teckningsoption av serie TO8 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kon

Systemair publicerar Års- och hållbarhetsredovisning för 2020/213.8.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 3 augusti 2021 Systemair AB (NASDAQ OMX Stockholm: SYSR) meddelar idag att företaget publicerar Års- och hållbarhetsredovisningen för 2020/21, se bifogad pdf-fil. Års- och hållbarhetsredovisningen finns även publicerad på koncernens webbplats group.systemair.com, i både svensk och engelsk version. En tryckt årsöversikt distribueras inom kort till de som har anmält sitt intresse. Årsöversikten kan även beställas i tryckt format på hemsidan. För ytterligare information kontakta: Roland Kasper, CEO + 46 73 094 40 13 Anders Ulff, CFO + 46 70 577 40 09 Gerald Engström, styrelseordförande + 46 70 519 00 01 Systemair AB, 739 30 Skinnskatteberg, 0222-440 00, www.systemair.com Notera:Denna information är sådan information som Systemair AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2021 kl. 10.00 (CEST). Systemair i korthet Systemair är ett ledande

Terranet får kundorder av holoride3.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Terranet AB (Nasdaq: TERRNT-B.ST) har idag mottagit en kundorder från holoride på motsvarande 1,6 MSEK. Beställningen avser ett leveransprojekt för att med hjälp av Terranets samlade kompetens inom bildanalys och signalbehandling, optimera nätverksstabiliteten i holorides virtual reality plattform. Detta för att öka användarupplevelsen (UX) för passagerarna i baksätet. För att i ett tidigt skede kunna etablera kundrelationer i fordonsindustrin och samtidigt utvärdera långsiktiga samarbeten inom produktutveckling och industrialisering driver Terranet en serviceaffär. Den bringar intäkter till bolaget samt ger utrymme för att kontinuerligt utvärdera marknadspotentialen i tillväxtsegmentet inom ADAS och AD (avancerat förarstöd och autonoma fordon) “Den här affären är en fortsättning på vår tidigare investering i holoride. Syftet med partnerskapet är dels att påskynda time to market av vårt prioriterade affärsområde inom aktiv säkerhet, genom att vi kan penetrera holorides unika kundbas in

Corline Biomedical AB: Ingår Term Sheet avseende ytterligare en medicinteknisk applikation i USA2.8.2021 11:40:41 CEST | Pressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget har ingått Term Sheet med ytterligare en kund i USA avseende en medicinteknisk produkt där huvudsakliga villkor för framtida royalties, priser och volymer för kommande leveranser av Bolagets heparinyta, CHC™, specificeras. Efter genomförd utvecklings- och uppskalningsperiod förväntas applikationen kunna generera intäkter till Corline om över 50 MSEK årligen. Corlines kund i USA utvecklar ett medicintekniskt implantat för behandling av kronisk venös insufficiens, vilket är en sjukdom som innebär att venernas klaffar fungerar dåligt och som ofta leder till utveckling av venösa bensår eftersom blodet har svårt att flöda tillbaka till hjärtat och därför stannar kvar i benen. Detta är ett betydande medicinskt problem som drabbar mer än 4 miljoner människor per år enbart i USA och har idag ingen effektiv behandling. En utmaning med alla typer av implantat i kärlsystemet är risken för klottbildning då en artificiell yta mö

Minskat antal aktier och röster i Kinnevik30.7.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per 30 juli 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 277.920.565, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 581.719.53. Minskningen följer av att Kinnevik har löst in 200.479 omvandlingsbara, efterställda aktier som bolaget haft i eget förvar och som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2019 och 2020. Under juli har Kinnevik även omvandlat 42.034 incitamentsaktier av serie D 2018, 100.172 incitamentsaktier av serie E 2018 och 100.172 incitamentsaktier av serie F 2018 som innehafts av deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av bolagsstämman 2018 till 242.378 stamaktier av serie B i enlighet med Kinneviks bolagsordning antagen för att implementera Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram 2018. Till följd av denna omvandling har antalet stamaktier av serie B i Kinnevik ökat under juli och uppgår till 242.153.584. Per den 30 ju

Sinch AB (publ): Försäljning av teckningsoptioner från incitamentsprogram i Sinch AB (publ)29.7.2021 18:15:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att vd och andra ledande befattningshavare har sålt teckningsoptioner i Sinch kopplat till incitamentsprogrammet LTI 2018. Incitamentsprogrammet LTI 2018 beslutades av bolagsstämman i Sinch den 18 maj 2018 och består av sex olika serier. Serie 1-3 består av teckningsoptioner som Sinch AB överlåtit till anställda mot kontant ersättning. Serie 4-6 består av personaloptioner som anställda erhåller över tid som löneförmån. Varje option ger rätt att teckna tio aktier. Optionerna löper över tre till fem år med förfall 2021, 2022 och 2023. I enlighet med den europeiska marknadsmissbruksförordningen (MAR) har transaktioner för vd Oscar Werner och övriga ledande befattningshavare registrerats i Finansinspektionens insynsregister. Dessa transaktioner gäller försäljning av teckningsoptioner i serie 1. För vd Oscar Werner ra

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum