Delårsrapport januari - mars 2021: Starkt första kvartal omsättnings- och resultatmässigt

Dela

Januari - mars

  • Nettoomsättningen ökade med +6,2 procent till 70,4 (66,2) mkr (+13 procent i lokala valutor)
  • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-8,8) mkr
  • Rörelsemarginalen uppgick till 8,5 (-13,2) procent
  • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 (-8,5) mkr
  • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 0,35 (-0,46) kr
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 9,4 (9,2) mkr
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 111,1 (71,5) mkr


Första kvartalet 2021 var ett starkt kvartal för MSAB. Vi levererade det bästa första kvartalet i bolagets historia sett till omsättning, över 70.4 mkr (66.2). Resultatet för första kvartalet blev 6,5 mkr (-8,8) en stark förbättring i ett kvartal som historiskt är det med normalt lägst omsättning beroende på den säsongsvariation vi har intäktsmässigt.

Ett bra första kvartal 2021 och med tre av fyra starka kvartal 2020, sätter scenen för fortsatt tillväxt 2021. Jag är glad att kunna rapportera att MSAB har en stark finansiell grund och fortsätter att vara marknadsledande ett år efter att pandemin drabbade världen. Vi har anpassat vårt sätt att arbeta vilket starkt bidrar till att vår försäljning är stark liksom vårt kassaflöde.

När det gäller vår försäljning globalt stod EMEA, och då främst Europa, för den största tillväxten – en region där vi haft en stark närvaro, bred kundbas och där såväl resultatet som den återkoppling vi får från kunder, nya som gamla, bekräftar vår ledande position. Vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta växa i EMEA även fortsättningsvis under 2021.

Förra året bestämde vi oss för att omorganisera vår nordamerikanska organisation för att säkerställa att vi fullt ut kan realisera den stora potential vi ser på den nordamerikanska marknaden. Nu när den nya organisationen är på plats, så börjar vi redan se resultat och vi är övertygade om att vi kommer att se ännu mer framsteg och tillväxt under fortsättningen av året.

När vi går in i andra kvartalet är majoriteten av våra kunder fortfarande i någon form av ”lock-down”, vilket innebär att de inte har möjlighet till att ta emot besökare, resa till leverantörer för utbildning, eller att mötas i något annat syfte heller för den delen. Denna situation innebär att några av de större affärer som vi förväntar oss under 2021 kan bli fördröjda. Precis som vi gjorde under merparten av 2020 fortsätter vi att anpassa oss och övervinna dessa hinder, för att kunna möta våra kunder.

Ett sätt på vilket vi har övervunnit de barriärer som pandemin innebär är vår MSAB-studio som vi har byggt upp, där vi sänder liveuppdateringar, har kundmöten och anordnar andra virtuella evenemang. Feedbacken vi fått från detta nya tillvägagångssätt har varit fenomenal. Jag tror att MSAB är bäst i klassen när det gäller att utveckla innovativa sätt att ta sig an nya utmaningar och vår studio är ett ypperligt exempel på detta.

Branschens efterfrågan på verktyg som XRY fortsätter att växa eftersom behovet av att snabbt kunna extrahera data, och noggrannheten i motsvarande analys av sådan data, är viktigare än någonsin. Den ständigt ökande mängden data och komplexiteten i extraherad information skapar också nya utmaningar inom denna sektor. Utmaningar som MSAB genom våra produkter och tjänster är unikt positionerat för att kunna lösa.

Vi är också stolta över att vara den säkraste plattformen i branschen inför de ständigt växande cyberhoten. Vårt filformat gör det omöjligt att ändra extraherad data. Den standard vi satt för att data skall vara verifierbar och validerbar och loggfilerna som automatiskt genereras, innebär också ytterligare en nivå av säkerhet, som sätter standarden i branschen.

MSAB fortsätter också att vara ledande när det kommer till personlig integritet.

Vi blev inbjudna att ingå i EU’s FORMOBILE-projekt som inleddes för 18 månader sedan. FORMOBILE projektets målsättning är att sätta den framtida standarden för mobilforensik genom att göra extraktioner säkrare än någonsin tidigare och samtidigt skydda integriteten. Målet med detta projekt är att skapa en tillförlitlig mobil kriminalteknisk utredningskedja från beslag av telefon hela vägen upp till eventuell bevisframställan. I takt med att digital bevisföring blir att mer avgörande ökar också kraven på integritet och spårbarhet. Vi är stolta över att kunna bidra och sätta framtida standard för EU i denna viktiga fråga. I grund och botten handlar det om att värna de mänskliga rättigheterna.

Detta initiativ bygger på MSABs långvariga ledande position att tillhandahålla en plattform som inte bara skyddar tillförlitligheten i den data som extraheras, utan också den individuella integriteten. MSAB: s nyckelroll i detta viktiga projekt är ett bevis på vårt anseende såväl som våra höga krav på integritet och socialt ansvar när det gäller oss själva och de verktyg vi tillhandahåller.

Vi är mycket stolta över de framsteg vi gjort hittills 2021 och kommer att fortsätta i samma tempo under andra kvartalet och under resten av året för att tillvarata det momentum vi tydligt ser att vi har.


Stockholm, april 2021


Joel Bollö, Verkställande direktör


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08:00 CEST.

Frågor ställs till:
Verkställande direktör Joel Bollö, tel. 08-739 02 70, e-mail: joel.bollo@msab.com

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Australien, Singapore, Japan, Indien och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Underskott för staten i april 20217.5.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Underskott för staten i april 2021 Statensbetalningar resulterade i ett underskott på 16,9miljarder kronor i april. Riksgäldens prognosvar ett underskottpå 24,9 miljarder kronor.Statens skatteinkomster var något högre än förväntat samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre. Det primära saldot var 5,4 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor högre än beräknat. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från ett antal myndigheter. Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än prognos. För tolvmånadersperioden till och med april 2021 visade statens betalningar ett underskott på 148,1 miljarder kronor. Statsskulden uppgick till 1 226 miljarder kronor i slutet av april. Utfallet för maj 2021 publiceras den 7 juni kl. 09.30. Nya prognoser för 2021 och 2022 publiceras den 27 maj, kl. 09.30. Kontakt Pressfunktionen, 08 613 4

HOYLU MOTTAGER ORDER FRÅN STOR BYGGFIRMA I USA7.5.2021 08:45:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm den 7 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått en order från Barton Malow, (www.bartonmalow.com), ett fullservice entreprenad företag med huvudkontor i Michigan, USA. Ordervärdet uppgår till 340 000 sek och representerar expansionen av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med high-end arkitektonisk design och projektledning. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stein Revelsby, VD på Hoylu + 1 213 440 2499 e-post: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO på Hoylu + 1 425 829 2316 e-post: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att göra distansarbete och informationsutbyte enkelt. Genom vår anpassningsbara Connected Workspaces™ levererar vi programvarulösningar till företag, organisationer och individer i praktiskt taget alla branscher som gör det möjligt för alla team, stora som små att arbeta effektivt och säkert i ett intuitivt och enkelt arbetsflöde. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu grati

Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (PUBL)7.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Växjö, Sverige, 7:emaj2021 * * * Årsstämma i JLT Mobile Computers AB (publ), hölls torsdagen den 6 maj 2021. Årsstämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vi stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning. Följande huvudsakliga beslut fattades: Årsstämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna om 0,27 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Avstämningsdag för utdelningen är den 10 maj 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Ola Blom

VDs anförande i samband med Infant Bacterial Therapeutics årsstämma6.5.2021 18:50:00 CEST | Pressmeddelande

Verkställande direktören Staffan Strömbergs anförande i samband med IBTs årsstämma 2021 kan ses här Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklings fas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för närvarande inriktat på att utveckla läkemedelskandidaten IBP-9414 som syftar till att förebygga nekrotiserande enterokolit (”NEC”) samt att förbättra så kallad feedingtolerance hos för tidigt födda barn. IBP-9414 innehåller Lactobacillus reuteri som aktiv substans, vilket är en human bakteriestam som återfinns naturligt i bröstmjölk. I portföljen finns även ett ytterligare projekt, IBP-1016, för behandling av gastroschisis, en allvarlig och sällsynt sjukdom som drabbar spädbarn. Genom utvecklingen av dessa läkemedel har IBT möjlighet att tillfredsställa medicinska behov

ZetaDisplay tecknar tilläggskontrakt med Swedish Match6.5.2021 16:30:00 CEST | Pressmeddelande

Malmö –ZetaDisplay AB (publ) (Nasdaq Stockholm:ZETA) har tecknat ett tilläggskontrakt inom befintligt ramavtal med Swedish Match. Företaget har varit kund sedan 2015 och avtalet omfattar skärminstallationer under de kommande fem månaderna. Installationerna gäller Swedish Matchs butiksnätverk i Sverige vilket består av shop-in-shop lösningar och flaggskeppsbutiker. Hårdvaruordervärdet uppskattas till 3,8 MSEK som kompletteras med tillkommande årliga SaaS-intäkter om 0,6 MSEK. "Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet från Swedish Match. Vi kommer att leverera ny funktionalitet och avancerade mjukvaruintegrationer vilka är baserade på vår egen CMS-plattform. Digital kommunikation vid beslutsögonblicket har blivit ännu viktigare för dagens detaljhandelsmiljö. Vi är mycket glada över att kunna samarbeta med Swedish Match för att underlätta ett meningsfullt möte med konsumenten i beslutsögonblicket som drivs av kraften i Digital Signage-lösningen", kommenterar VD Per Mandorf. Om Sw

JLT Mobile Computers AB: Delårsrapport januari – mars 20216.5.2021 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättning 29,4 MSEK (26,7)Rörelseresultat 2,0 MSEK (-0,9)Resultat efter skatt 1,7 MSEK (-0,6)Orderingång 28,1 MSEK (29,0) Kommentarer från VD Under perioden tog vi ett viktigt steg mot visionen att öka vårt tjänsteinnehåll och erbjuda mer kompletta produktivitetshöjande lösningar till våra kunder. Som tidigare aviserats (se pressrelease den 10:e februari) etablerade vi JLT Software Solutions, ett helägt dotterbolag för mjukvaruutveckling. En VD är rekryterad och arbetet med att bygga upp en kompletterande affärsverksamhet och ett utvecklingsteam har påbörjats. Syftet med denna satsning är att utveckla unika kundvärden och konkurrensfördelar samt generera nya och återkommande intäkter. För att möta ett växande behov av fordonsmonterade datorer med Android inom lager- och logistiksegmenten har vi under 2020 utvecklat en ny Android-10 baserad fordonsdator, JLT6012A. Under perioden slutförde vi produktionen av den första pilotserien och inledde leveranser till tidiga kunder som nu provkör

HOYLU AB: ANTAL ANVÄNDARE ÖKADE MED 9% I APRIL6.5.2021 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige, 6 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av april 2021. Rapporten för april 2021 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). För mer information kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoylu.com Karl Wiersholm, CFO at Hoylu +1 425 829 2316 Email: kw@hoylu.com Om Hoylu Hoylus uppdrag är att ge distribuerade team möjlighet att samarbeta enkelt och sömlöst samtidigt som de alltid håller sig synkroniserade. Hoylus Connected Workspaces™ hjälper företag såväl stora som små att driva projekt, program och initiativ över olika tidszoner och kontinenter med samma engagemang och tydlighet som om alla arbetade i samma rum. För mer information: www.hoylu.com Testa Hoylu gratis: https://www.hoylu.com/signup/ Kortnamn: Hoylu Markna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum