Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner nya produktsäkerhetsregler

Dela
Den uppdaterade lagen ska se till att produkter som säljs i butiker eller på nätet i EU uppfyller de allra högsta säkerhetskraven.
  • Nya regler ska ta itu med säkerhetsriskerna med ny teknik och den allt växande näthandeln
  • Utsatta konsumenter som barn och personer med funktionsnedsättning ska få bättre skydd
  • Farliga produkter ska avlägsnas snabbt, och det blir effektivare att återkalla produkter
  • Olyckor med osäkra produkter som hade kunnat förhindras uppskattas årligen kosta 11,5 miljarder euro

På torsdagen godkände ledamöterna, med 569 ja-röster, 13 nej-röster och 0 nedlagda röster, de reviderade reglerna om produktsäkerhet för andra konsumtionsvaror än livsmedel. Med de nya reglerna anpassas direktivet om allmän produktsäkerhet till den senaste utvecklingen inom digitaliseringen och den ökande näthandeln.

Förbättrade säkerhetsbedömningar

För att alla produkter på marknaden ska vara säkra för konsumenterna ska den så kallade förordningen om allmän produktsäkerhet garantera att riskerna för de mest utsatta konsumenterna (till exempel barn) beaktas i säkerhetsbedömningarna. Hänsyn ska även tas till jämställdhetsaspekter och cybersäkerhetsrisker.

Marknadskontroll och näthandel

Med de nya reglerna får ekonomiska aktörer (såsom tillverkare, importörer och distributörer) fler skyldigheter. Reglerna ökar också marknadskontrollmyndigheternas befogenheter och inför tydliga skyldigheter för dem som tillhandahåller marknadsplatser på nätet. Nätbaserade marknadsplatser måste samarbeta med marknadskontrollmyndigheterna för att minimera risker. Dessa myndigheter kan å sin sida kräva att marknadsplatserna avlägsnar eller blockerar annonser för farliga produkter utan dröjsmål, men allra senast inom två arbetsdagar.

Produkter vars ursprung är utanför EU får släppas ut på marknaden endast om det finns en ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som är ansvarig för säkerheten.

Effektiva återkallandeförfaranden

Den nya lagstiftningen förbättrar procedurerna för att återkalla produkter. För närvarande är det få som returnerar återkallade varor. Uppskattningsvis fortsätter en tredjedel av konsumenterna i EU att använda produkter som återkallats.

Om en produkt återkallas måste konsumenterna informeras direkt och erbjudas antingen reparation, ersättningsprodukt eller pengarna tillbaka. Konsumenter har också rätt att klaga eller väcka kollektiv talan. Information om en produkts säkerhet och vad man kan göra om den visar sig ha något fel ska finnas tillgänglig på ett klart och lättförståeligt språk. Systemet för snabbt informationsutbyte om farliga konsumentprodukter (Safety Gate-portalen) ska moderniseras och bli bättre på att upptäcka osäkra produkter. Det ska också göras mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning.

Citat

Föredraganden Dita Charanzová (Renew Europe, Tjeckien) sa: ”Tack vare denna lag skyddar vi våra mest utsatta konsumenter, särskilt barn. År 2020 kom 50 procent av de produkter som listades som farliga från Kina. Med denna lag tog vi ett avgörande steg mot att förhindra försäljningen av osäkra produkter i Europa. Varje produkt som säljs måste ha någon som tar ansvar för den inom EU. Osäkra produkter kommer att tas bort från webbplatser på två dagar. Konsumenter kommer att informeras direkt via e-post om de har köpt en osäker produkt. Dessutom kommer de att ha rätt till reparation, ersättning eller återbetalning om en produkt återkallas. När denna lag väl är på plats kommer det att finnas färre farliga produkter i Europa.”

Nästa steg

Innan texten kan träda i kraft och publiceras i EU:s officiella tidning måste den också godkännas av rådet. Förordningen börjar tillämpas 18 månader efter att den trätt i kraft.

Bakgrund

2021 hade 73 procent av konsumenterna handlat på nätet (jämfört med 50 procent 2014), och 2020 hade 21 procent beställt någonting från ett land utanför EU (8 procent 2014). Enligt Safety Gates årsrapport för 2020 gällde 26 procent av varningarna för farliga produkter något som sålts på nätet, och minst 62 procent gällde produkter som kom från länder utanför EU och EES.

De nya reglerna förväntas bespara konsumenterna i EU omkring en miljard euro under det första året och cirka 5,5 miljarder på tio år. Med de nya insatserna vill EU minska antalet osäkra produkter på marknaden, och därigenom också minska de skador som åsamkas EU:s konsumenter i produktrelaterade olyckor som hade kunnat förhindras. I dag beräknas sådana olyckor kosta konsumenterna 11,5 miljarder euro om året. Kostnaderna för sjukvården uppskattas till 6,7 miljarder, även det en siffra som nu bör kunna minska.

Mer information

Kontakter

Om

Europaparlamentet
Europaparlamentet
Regeringsgatan 65
111 56 Stockholm

08-562 444 55https://www.europarl.europa.eu/portal/sv

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Parlamentet stöder nya regler om hållbara produkter utan grönmålning11.5.2023 14:13:37 CEST | Pressmeddelande

Allmänt hållna och ogrundade miljöpåståenden ska förbjudas Produkter med inbyggd kort livslängd ska begränsas En produkt ska fungera väl även med reservdelar och tillbehör från andra tillverkare Parlamentet vill hjälpa konsumenter att välja miljövänliga varor och företag att erbjuda mer hållbara produkter ©AdobeStock_ Olivier Le Moal På torsdagen ställde sig parlamentet bakom ett lagförslag som ska förbättra märkningen av produkter, öka deras hållbarhet och sätta stopp för vilseledande påståenden. Parlamentet antog med 544 röster för, 18 röster emot och 17 nedlagda röster ett förslag till nytt direktiv som ger konsumenter mer inflytande i den gröna omställningen. Direktivets huvudsyfte är att göra det lättare för konsumenter att göra miljövänliga val och uppmuntra företag till att erbjuda fler tåliga och hållbara produkter. Förbud mot vilseledande marknadsföring och allmänna miljöpåståenden Parlamentets förhandlingsmandat går ut på att det ska vara förbjudet att använda allmänna påståe

Bekämpa våld mot kvinnor: Europaparlamentet godkänner EU:s anslutning till Istanbulkonventionen10.5.2023 14:33:22 CEST | Pressmeddelande

Kommissionen föreslog EU:s anslutning 2016, men ratificeringen har gått i stå på grund av vissa EU-länders motvilja EU-domstolen bekräftade 2021 att EU kan ratificera konventionen med kvalificerad majoritet EU:s anslutning till konventionen undantar inte de återstående sex EU-länderna från att ratificera den nationellt En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld Ledamöterna har röstat för EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och därmed avslutat Europaparlamentets roll i processen. Sex år efter att EU undertecknade Istanbulkonventionen - det första rättsligt bindande internationella instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor - och trots Europaparlamentets många påtryckningar har EU fortfarande inte ratificerat den på grund av att några få medlemsländer vägrar att göra det. EU-domstolens yttrande av den sjätte oktober 2021 bekräftade dock att EU kan ratificera konventionen utan al

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum