Region Uppsala

Förtroendet för hälso- och sjukvården minskar

Dela
Förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt i Sverige mellan 2019 och 2021 (under pandemin). Nya siffror från SKR:s Hälso- och sjukvårdsbarometer visar nu att förtroendet för hälso- och sjukvården har minskat, både i länet och i riket. 65 procent av befolkningen i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för hälso- och sjukvården. Motsvarande andel år 2021 var 72 procent. Dock är förtroendet för hälso- och sjukvården högre i Uppsala län än genomsnittet för riket (62 procent).

Även förtroendet för sjukhusen är högre i Uppsala län (74 procent har ett stort eller mycket stort förtroende) jämfört med rikets snitt (71 procent). En tolkning av siffrorna är att förtroendet för hälso- och sjukvården ökade kraftigt som ett resultat av coronapandemin, och att det som nu sker snarast är en återgång till mer ”normala” siffror.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Den nu aktuella undersökningen genomfördes under två perioder 2022 (se nedan) genom en mix av webbenkät och telefonintervjuer. I Uppsala län svarade 2 300 invånare, från 18 år och uppåt.

86 procent av Uppsala läns befolkning anser sig ha tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. Den äldre befolkningen anser detta i högre grad än de yngre. De med ett gott hälsotillstånd anser också i högre grad att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver (89 procent). Det kan jämföras med de med ett sämre hälsotillstånd, där endast 64 procent anser det.

62 procent av invånarna i länet anser att väntetiderna till hälso- och vårdcentral är rimliga. En lägre andel av invånarna anser att väntetider till sjukhus är rimliga (45 procent). Resultatet skiljer sig mellan åldersgrupper, andel instämmande ökar med stigande ålder.

61 procent av invånarna i länet uppfattar att vården ges på lika villkor, uppfattningen skiljer sig dock åt mellan män och kvinnor. 69 procent av männen uppfattar att vården ges på lika villkor, men endast 54 procent av kvinnorna.

77 procent av invånarna i Uppsala län har stort eller mycket stort förtroende för Region Uppsalas hantering av Coronapandemin, genomsnittet i Sverige är signifikant lägre (73 procent).

Fakta Hälso- och sjukvårdsbarometern 2022

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som avser att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård.

Datainsamlingen för 2022 års undersökning har genomförts i två omgångar; 4 april - 3 juni samt 26 september – 25 november. Sammanlagt har 48 304 personer över 18 år i hela landet svarat på enkäten som genomfördes med mixad datainsamlingsmetod.

Hälso- och sjukvårdsbarometern finns att läsa i sin helhet med samtliga resultat på SKR:s webbplats, se länk nedan i pressmeddelandet. 

Kontakter

Evelina Nilsson, hälsoekonom Region Uppsala: 072 – 209 90 85

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum