AF Gruppen Sverige

Fortsatt tillväxt och rekordhög orderstock

Dela

AF Gruppen (AFG) omsatte 6 568 MNOK andra kvartalet 2020. Det är en ökning med 12 % jämfört med samma kvartal föregående år. Resultatet före skatt var 258 MNOK och orderreserven uppgick vid kvartalets slut till 34 155 MNOK.

AF Gruppen har ansvarat för inredning och invändiga arbeten i det nya Deichman-biblioteket i Oslo.
AF Gruppen har ansvarat för inredning och invändiga arbeten i det nya Deichman-biblioteket i Oslo.

Under andra kvartalet uppgick omsättningen till 6 568 MNOK (5 863) och under första halvårt 13 175 MNOK (11 077). Detta motsvarar en tillväxt på 12 respektive 19 % jämfört med motsvarande perioder i fjol. Resultatet före skatt landade på 258 MNOK (363) under andra kvartalet respektive 465 MNOK (590) under första halvåret. Detta gav en resultatmarginal på 3,9 % (6,2 %) under andra kvartalet och 3,5 % (5,3 %) under första halvåret. Bolaget har en historiskt stor orderstock på 34 155 MNOK (23 085) i slutet av kvartalet. Trots att de flesta projekt både direkt och indirekt har påverkats av utbrottet av covid-19 har AF Gruppen kunnat upprätthålla en relativt god verksamhet under perioden. 

AF Gruppen har en solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 202 MNOK (284) för andra kvartalet och 701 MNOK (542) för första halvåret. Den 30 juni 2020 hade AF Gruppen räntebärande nettofordringar på 49 MNOK (753) och 3 561 MNOK i tillgänglig likviditet. Resultat per aktie uppgick till 1,56 NOK (2,54) under andra kvartalet och 2,79 NOK (3,96) under första halvåret. 

– Vi har lagt bakom oss ett krävande halvår med hög aktivitet, men vi är inte nöjda med lönsamheten för vare sig kvartalet eller halvåret. Medarbetarna i hela organisationen har visat stor förmåga att anpassa sig och har arbetat hårt och bra för att upprätthålla produktionen under coronapandemin. Ordrerstocken ligger på en rekordhög nivå och lönsamhetspotentialen för pågående projekt är bra. Liksom tidigare år förväntas en ökad lönsamhet under andra halvåret, säger AF Gruppens koncernchef Morten Grongstad.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för andra kvartalet var 2,3 (0,6). För första halvåret 2020 var H1-värdet 1,9 (1,3).

– Efter kvartalet blev vi ordentligt påminda om vikten av ett grundligt säkerhetsarbete när en arbetsplatsolycka i en av våra svenska enheter fick dödlig utgång. Vårt mål är att ingen ska skadas när de arbetar i våra projekt, varken våra egna eller våra underleverantörers anställda. Vi arbetar för att få insikt i de bakomliggande orsakerna till olyckan för att kunna vidta lämpliga åtgärder och barriärer för att hindra att något liknande sker igen, säger Grongstad.

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 %. Sjukfrånvaron låg under andra kvartalet 2020 på 4,6 % (3,2 %) och under första halvåret på 4,7 % (3,5 %). Under denna period var sjukfrånvaron något högre än normalt på grund av karantänsreglerna och en ökad andel anställda som stannade hemma i enlighet med myndigheternas föreskrifter. 

Efter kvartalets utgång meddelades det att koncerndirektör Amund Tøftum tillträder som ny koncernchef från och med den 24 augusti.

– I AF Gruppens kultur ligger att utveckla egna ledare, och det gäller även koncernledningen. Nu när vi har en ledarkandidat av Amunds format och potential är omständigheterna de rätta för att lämna över ansvaret. Då vi snart går in i en ny strategiperiod tror jag också att tidpunkten för ledarskapsförändringen är helt rätt, säger Grongstad.

– Jag ser fram emot möjligheten att få leda ett bolag med så många kompetenta medarbetare. Bolaget har genomgått en betydande tillväxtfas och håller på att etablera sig som en av Nordens större byggentreprenörer. AF kommer att fortsätta att sträva efter att vara ett framåtriktat företag där säkerhet och lönsamhet är centrala delar av vårt värdeskapande, säger Amund Tøftum, blivande koncernchef för AF Gruppen.

 Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • AF Anlegg har flera projekt som befinner sig i slutfasen och totalt sett bidrar till att enhetens kvartalsresultat är positivt. Anläggningsverksamheten har flera stora projekt som är i uppstartsfasen. Orderstocken ökade med 40 % jämfört med motsvarande kvartal 2019. Tunnelprojektet Bergtunnlar Lovö i Stockholm kommer att påbörjas under andra halvåret 2020.
  • Omsättningen och lönsamheten för Bygg har minskat jämfört med samma period föregående år och resultaten i portföljen med byggenheter är varierande. Osäkerheten kring effekterna av covid-19 innebär att igångsättandet av nya bostadsprojekt har minskat, samtidigt som konkurrensen om offentliga byggprojekt ökar. Byggföretagen AF Bygg Oslo, Haga & Berg och AF Håndverk levererar mycket goda resultat. Eiqon levererar ett mycket dåligt resultat under kvartalet på grund av förluster och avsättningar för risk i flera projekt i portföljen.
  • Betonmast blev en del av AF Gruppen den 31 oktober 2019. Enheten har tecknat flera nya kontrakt under andra kvartalet, men det är stor variation på de olika enheternas prestationer. Betonmast Romerike utmärker sig med starka resultat, medan Betonmast Boligbygg, Betonmast Telemark och Betonmast Ringerike levererade svaga resultat. Betonmast Bergen såldes till Backe Gruppen under kvartalet.
  • Inom Eiendom har försäljningen varit god, med 70 (80) sålda lägenheter, varav AF:s andel är 25 (37). Bostadsförsäljningen avtog mot slutet av första kvartalet till följd av spridningen av covid-19, men har förbättrats avsevärt under andra kvartalet. Hittills i år har det sålts 150 (242) lägenheter, varav AF:s andel är 53 (92). Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 78 %.
  • Energi och Miljø levererar bra projekt inom miljösanering och rivning och har god lönsamhet i miljöparkerna. AF Energi & Miljøteknikk har varierande lönsamhet i projektportföljen.
  • Verksamhetsområdet Sverige har en omsättningstillväxt på 15 % jämfört med samma kvartal 2019. HMB och Kanonaden levererar stark tillväxt medan AF Bygg Göteborg och AF Bygg Syd har något lägre aktivitet jämfört med samma period föregående år.
  • Affärsområdet Offshore uppnår ett positivt rörelseresultat för kvartalet. Utbrottet av covid-19 och nedgången i oljepriserna har lett till mycket utmanande marknadsvillkor för offshore-verksamheten, men aktivitetsnivån ökar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

AF Gruppen har ansvarat för inredning och invändiga arbeten i det nya Deichman-biblioteket i Oslo.
AF Gruppen har ansvarat för inredning och invändiga arbeten i det nya Deichman-biblioteket i Oslo.
Ladda ned bild

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 22,6 miljarder NOK (2019) och bolaget är noterat på Oslo Børs.

AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, HMB Construction, Kanonaden Entreprenad och Pålplintar.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum