Umeå kommun

Gamla E4-sträckningen ska utredas

Dela

En trafikutredning ska göras av väg 503 (tidigare E4-sträckning) från Ersbodarondellen till Tegsrondellen, efter beslut i tekniska nämnden. När ringleden är klar, ska kommunen ta över vägen och bygga om den och trafikutredningen är ett viktigt underlag. Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik i en trevlig stadsmiljö, med fokus på en förbättrad luftmiljö i centrum.

En utgångspunkt för utredningen är målet i översiktsplanen om att minst 65 procent av alla resor i Umeå tätort ska 2022 ske med hållbara färdsätt, alltså gång- cykel- och kollektivtrafik. Dessa kan i dagsläget inte använda väg 503 i sin helhet. Utvecklingen av området har två huvudmål: Bättre luftkvalitet i centrum och bygga mera stad.

– Det handlar om att prioritera gång- cykel- och kollektivtrafik samt att skapa en attraktiv stadsmiljö, där ny bebyggelse är möjlig på mark som blir tillgänglig, säger tekniska nämndens ordförande Lena Karlsson Engman (S).

Från Europaväg till stadsgata

Enligt Stadsutvecklingsprogrammet – Innanför ringleden (antaget av kommunfullmäktige augusti 2018) ska de tidigare Europavägarna omvandlas till stadsgator, som innebär att gatornas karaktär omvandlas från ett transportrum till ett stadsrum där transporterna i högre grad måste samsas om gatuutrymmet med boende, verksamma och besökare.

Utredningen ska utveckla och konkretisera stadsutvecklingsprogrammet för att nå kommunens mål och riktlinjer.

Aspekter i utredningen:

  • Framtida utformning av gatan
  • Korsningspunkternas kapacitet och utformning
  • Var i gaturummet fotgängare och cyklister ska färdas för att skapa de bästa förutsättningarna för dessa trafikslag
  • Kollektivtrafikens framkomlighet och hållplatslägen
  • Behov av cykel- och bilparkering
  • Hänsyn ska tas till framtida fordonstyper som kan förutspås i dagsläget, t.ex. autonoma eller eldrivna
  • Viktigt att flexibla lösningar tas fram

Två alternativ för Tegsbron

En viktig aspekt i utredningen är Tegsbron. För Tegsbron ska två alternativ utredas. Ett alternativ är att behålla dagens bro. Den har begräsningar både vad gäller livslängd och funktion för de olika trafikslagen. Utredningen ska pröva olika lösningar för att ge gående, cyklister och kollektivtrafik möjlighet att trafikera bron, dock finns inte utrymme att ge alla tillträde. Det andra alternativet är en ny Tegsbro och hur den kan ge bättre förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik.

Utredningen beräknas vara klar under 2019.

Mer information:

Lena Karlsson Engman (S)
ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
090-16 12 32
070-296 12 32
lena.karlsson-engman@umea.se

Stefan Nordström (M)
vice ordförande
tekniska nämnden
Umeå kommun
070-690 79 39
stefan.nordstrom@umea.se

Karin Isaksson
teknisk chef
Umeå kommun
090-16 14 39
070-332 25 32
karin.isaksson@umea.se

Katarina Bergström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 14 54
070-264 33 79
katarina.bergstrom@umea.se

Kontakter

Bilder

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum