Fjärde AP-fonden

God avkastning när världen ställer om från kris till återstart

Dela

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 10,0 procent före kostnader och 9,9 procent efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2021 till 489,8 miljarder kronor, att jämföra med 449,4 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2021 blev 44,5 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade avkastningen för AP4:s referensportfölj med 0,8 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 21,0 procent av fondkapitalet, vilket var oförändrat i förhållande till årets början.

AP4:s halvårsrapport 2021
AP4:s halvårsrapport 2021

- AP4:s tillgångsportfölj hade en god avkastning första halvåret 2021 om 9,9 procent efter kostnader, efter en likaså solid avkastning om 9,6 procent för helåret 2020. Detta är historiskt goda avkastningsnivåer, men de bör ses mot bakgrund av de massiva finans- och penningpolitiska stimulanser som på bred front har introducerats under 2020 och inledningen av 2021, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

- Förhoppningsvis är världen nu stegvis på väg ut ur den mest akuta delen av covid-19-pandemin. I den osäkra miljö som fortfarande råder är det naturligt att finansmarknadens aktörer har svårt att avgöra vilken typ av konjunktur som världsekonomin är på väg in i. Det pågår en dragkamp där förhoppningen om en förlängd period av stark ekonomisk tillväxt finns i ena änden och oron för flaskhalsar och stigande inflation i den andra. Denna dragkamp innebär sannolikt en osäker marknadsmiljö framöver. Vi kan också förvänta oss en lägre avkastning på finansiella tillgångar de kommande åren jämfört med vad vi har sett de senaste tio åren, säger Niklas Ekvall.

- Vi utvecklar ständigt arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen och ett sådant område är tematiska hållbarhetsinvesteringar. Där arbetar vi systematiskt och proaktivt med att identifiera investeringar som kan ge en god avkastning åt pensionssystemet såväl som på ett påtagligt sätt kan bidra till klimatomställningen. AP4 har under 2020 och första halvåret 2021 gjort nya tematiska investeringar inom hållbarhet uppgående till cirka 10 miljarder kronor, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

30 jun 2021

30 jun 2020

2020

Ingående fondkapital, mdkr

449,4

418,0

418,0

Periodens resultat, mdkr

44,5

-10,6

39,3

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-4,2

-4,2

-7,9

Utgående fondkapital, mdkr

489,8

403,2

449,4

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, % (årstakt)

0,06

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel, provisionskostnader, % (årstakt)

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, % (årstakt)

0,09

0,09

0,09

Avkastning total portfölj, före kostnader, %

10,0

-2,5

9,7

Avkastning total portfölj, efter kostnader, %

9,9

-2,5

9,6

Real avkastning efter kostnader, %1

8,8

-1,6

9,1

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

11,5

7,4

9,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

10,6

9,5

9,7

1 KPI för juni 2021 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering.

Läs hela rapporten

Bilder

AP4:s halvårsrapport 2021
AP4:s halvårsrapport 2021
Ladda ned bild
Niklas Ekvall, vd AP4
Niklas Ekvall, vd AP4
Ladda ned bild

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Very good return for AP4 against the background of strong economic recovery23.2.2022 07:00:00 CET | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2021 was 19.2% after costs, and the net result for the year was SEK 85.7 billion. This is the highest result ever achieved since AP4 began operating in 1974. Active management continued to be successful and contributed 3.5 percentage points to the return, corresponding to SEK 15.2 billion in 2021. After net transfers of SEK 7.5 billion to the pension system during the year, fund capital increased to SEK 527.6 billion at year-end 2021. AP4’s carbon emissions for the listed equity portfolio decreased by an additional 23% during the year.

Mycket god avkastning för Fjärde AP-fonden i ljuset av stark ekonomisk återhämtning23.2.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2021 uppgick till 19,2 procent efter kostnader och resultatet för året blev 85,7 miljarder kronor. Det är det högsta resultatet sedan AP4:s verksamhet startade år 1974. Den aktiva förvaltningen var fortsatt framgångsrik och bidrog till avkastningen med 3,5 procentenheter, motsvarande 15,2 miljarder kronor för 2021. Efter nettoöverföring om 7,5 miljarder kronor till pensionssystemet under året ökade fondkapitalet till 527,6 miljarder kronor vid utgången av 2021. AP4:s koldioxidutsläpp för den noterade aktieportföljen minskade med ytterligare 23 procent under året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum