Fjärde AP-fonden

God avkastning när världen ställer om från kris till återstart

Dela

Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 10,0 procent före kostnader och 9,9 procent efter kostnader. AP4:s totala fondkapital uppgick per sista juni 2021 till 489,8 miljarder kronor, att jämföra med 449,4 miljarder kronor vid årets ingång. Resultatet för första halvåret 2021 blev 44,5 miljarder kronor. Under samma period betalades netto 4,2 miljarder kronor från AP4 till pensionssystemet. Portföljens aktiva avkastning under första halvåret överträffade avkastningen för AP4:s referensportfölj med 0,8 procentenheter. Valutaexponeringen vid utgången av perioden uppgick till 21,0 procent av fondkapitalet, vilket var oförändrat i förhållande till årets början.

AP4:s halvårsrapport 2021
AP4:s halvårsrapport 2021

- AP4:s tillgångsportfölj hade en god avkastning första halvåret 2021 om 9,9 procent efter kostnader, efter en likaså solid avkastning om 9,6 procent för helåret 2020. Detta är historiskt goda avkastningsnivåer, men de bör ses mot bakgrund av de massiva finans- och penningpolitiska stimulanser som på bred front har introducerats under 2020 och inledningen av 2021, säger Niklas Ekvall, vd för AP4.

- Förhoppningsvis är världen nu stegvis på väg ut ur den mest akuta delen av covid-19-pandemin. I den osäkra miljö som fortfarande råder är det naturligt att finansmarknadens aktörer har svårt att avgöra vilken typ av konjunktur som världsekonomin är på väg in i. Det pågår en dragkamp där förhoppningen om en förlängd period av stark ekonomisk tillväxt finns i ena änden och oron för flaskhalsar och stigande inflation i den andra. Denna dragkamp innebär sannolikt en osäker marknadsmiljö framöver. Vi kan också förvänta oss en lägre avkastning på finansiella tillgångar de kommande åren jämfört med vad vi har sett de senaste tio åren, säger Niklas Ekvall.

- Vi utvecklar ständigt arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen och ett sådant område är tematiska hållbarhetsinvesteringar. Där arbetar vi systematiskt och proaktivt med att identifiera investeringar som kan ge en god avkastning åt pensionssystemet såväl som på ett påtagligt sätt kan bidra till klimatomställningen. AP4 har under 2020 och första halvåret 2021 gjort nya tematiska investeringar inom hållbarhet uppgående till cirka 10 miljarder kronor, avslutar Niklas Ekvall, vd för AP4.

Nyckeltal för AP4:s verksamhet

30 jun 2021

30 jun 2020

2020

Ingående fondkapital, mdkr

449,4

418,0

418,0

Periodens resultat, mdkr

44,5

-10,6

39,3

Flöden netto mot pensionssystemet, mdkr

-4,2

-4,2

-7,9

Utgående fondkapital, mdkr

489,8

403,2

449,4

Förvaltningskostnadsandel, rörelsens kostnader, % (årstakt)

0,06

0,06

0,06

Förvaltningskostnadsandel, provisionskostnader, % (årstakt)

0,03

0,03

0,03

Total förvaltningskostnadsandel, % (årstakt)

0,09

0,09

0,09

Avkastning total portfölj, före kostnader, %

10,0

-2,5

9,7

Avkastning total portfölj, efter kostnader, %

9,9

-2,5

9,6

Real avkastning efter kostnader, %1

8,8

-1,6

9,1

Annualiserad avkastning efter kostnader, 5 år, %

11,5

7,4

9,8

Annualiserad avkastning efter kostnader, 10 år, %

10,6

9,5

9,7

1 KPI för juni 2021 är en uppskattning eftersom denna siffra ännu inte var tillgänglig vid tidpunkten för denna rapports publicering.

Läs hela rapporten

Bilder

AP4:s halvårsrapport 2021
AP4:s halvårsrapport 2021
Ladda ned bild
Niklas Ekvall, vd AP4
Niklas Ekvall, vd AP4
Ladda ned bild

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

Favourable return as the world transitions from crisis to restart13.7.2021 07:00:00 CEST | Press release

The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4) return for the first half of 2021 was 10.0 before costs, and 9.9% after costs. AP4’s total fund capital as per 30 June 2021 was SEK 489.8 billion, compared with SEK 449.4 billion at the start of the year. The result for the first half of 2021 was SEK 44.5 billion. During the same period, net payments from AP4 to the pension system totalled SEK 4.2 billion. The portfolio’s active return during the first half of the year was higher than the return for AP4’s benchmark portfolio, by 0.8 percentage points. Currency exposure at the end of the period was 21.0% of fund capital, which was unchanged since the beginning of the year.

AP4 reports good return for 202019.2.2021 07:00:00 CET | Press release

After a year dominated by the Covid-19 pandemic and exceptional market movements, AP4’s return for 2020 ended at 9.6% after costs. Successful asset management contributed 2.4 percentage points to the return. The net result for the year was SEK 39.3 billion, and during the year the fund capital increased to SEK 449.4 billion after a total of SEK 7.9 billion was paid out to the pension system. Total costs amounted to 0.09% of assets under management. AP4 has cut the carbon footprint of its investments in the listed equities portfolio in half since 2010 and has now concretised new, ambitious climate targets aiming to once again halve the carbon footprint by 2030 with a view to have net-zero emissions by 2040 at the latest.

AP4 redovisar god avkastning 202019.2.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter ett år präglat av covid-19 med exceptionella marknadsrörelser blev avkastningen under 2020 till slut 9,6 procent efter kostnader. Framgångsrik aktiv förvaltning bidrog till avkastningen med 2,4 procentenheter. Resultatet blev 39,3 miljarder kronor och under året ökade fondkapitalet till 449,4 miljarder kronor samtidigt som 7,9 miljarder kronor betalades ut till pensionssystemet. Totala kostnader uppgick till 0,09 procent av förvaltat kapital. AP4 har halverat den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck sedan 2010 och konkretiserar nu nya ambitiösa klimatmål som innebär att halvera utsläppen än en gång fram till år 2030 för att sedan nå netto nollutsläpp senast år 2040.

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter15.12.2020 12:46:34 CET | Pressmeddelande

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum