AF Gruppen Sverige

God resultatförbättring för AF Gruppen under första kvartalet 2021

Dela

AF Gruppen (AFG) omsatte 6 209 MNOK och rörelseresultatet uppgick till 264 MNOK under första kvartalet 2021, vilket motsvarar en resultatförbättring på 24 procent jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Omsättningen för första kvartalet uppgick till 6 209 MNOK (6 607) och resultatet före skatt blev 245 MNOK (206). Det gav en vinstmarginal på 4,0 % (3,1 %). En hög orderingång gav en orderstock om MNOK 33 818 (32 492) vid kvartalets utgång.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 205 MNOK (499) för första kvartalet 2021. AF Gruppen hade den 31 mars 2021 räntebärande nettofordringar om MNOK 46 (52). Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,55 NOK (1,23). Styrelsen har föreslagit bolagsstämman en utdelning om 6,50 (6,00) NOK per aktie för utbetalning under första halvåret 2021. 

- En god och stabil projektverksamhet gör att vi når acceptabla resultat i början av 2021. Under kvartalet har vi haft hög efterfrågan och bra ingång av nya, spännande projekt. En stark orderstock ger oss hög förutsägbarhet. Samtidigt finns det en viss variation mellan enheterna och vi kommer att fortsätta jobba för att samtliga enheter ska leverera på den nivå som förväntas, säger Amund Tøftum, koncernchef AF Gruppen. 

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartners och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörer ingår i skadestatistiken. Skadefrekvensens H1-värde för första kvartalet var 1,5 (1,6). 

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron för första kvartalet var 5,2 % (5,0 %). En del av ökningen jämfört med tidigare perioder beror på den pågående smittosituationen i samhället. Covid-19-utbrottet och de restriktioner det medfört skapar utmaningar och påverkar alla projekt, men de flesta projekt har ändå lyckats upprätthålla en bra verksamhet under kvartalet.

På AF är alla lika mycket värda och företaget ska ha en inkluderande och trygg arbetsmiljö med nolltolerans mot diskriminering samt en integrerad konsekvenskultur. AF har arbetat med mångfaldsprojektet ”De bästa medarbetarna” sedan 2018, och som led i projektet har kampanjen ”Lika mycket värd” lanserats under kvartalet. Kampanjen har tagits väl emot av enheterna och har skapat stort engagemang.  

AF har ett särskilt ansvar för samhällsutmaningar som kan relateras till företagets verksamhet. FN:s mål för hållbar utveckling beskriver världens utmaningar och behov, och AF:s samhällsansvar är kopplat till FN:s mål för hållbar utveckling genom att företaget ska vara en ansvarsfull aktör och genomföra egna projekt på ett hållbart sätt, samt genom att vidareutveckla tjänstespektrat. Klimat och miljö är ett separat initiativ i AF:s koncernstrategi mot 2024.

- Klimat och miljö är ett av våra fyra strategiska initiativ för innevarande strategiperiod. Vi vill minska fotavtrycket för AF Gruppens verksamhet. Målet är att halvera utsläppen av växthusgaser och mängden avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas för varje affärsområde före 2030, i förhållande till omsättningen. Det är en naturlig del av vårt samhällsansvar och innebär nya och spännande affärsmöjligheter. Vi ska fortsätta uppsöka dessa möjligheter och vi är väl rustade för att möta nya kundkrav och den ändrade takten i branschen, säger Tøftum.

 Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Den norska anläggningsmarknaden betecknas som god och inte särskilt känslig för konjunktursvängningar. Aktivitetsnivån i Anläggning ökade kraftigt jämfört med samma kvartal 2020 och affärsområdet levererade ett bra resultat under kvartalet. Sedan 2021 har Eiqon och Consolvo blivit en del av affärsområdet Anläggning, vilket återspeglas i jämförelsetalen. AF Anlegg har två pågående stora projekt i produktion, E39 Kristiansand vest–Mandal øst och Bergtunnlar Lovön i Stockholm.
  • I affärsområdet Bygg har omsättningen minskat något jämfört med samma period föregående år och lönsamheten är något svagare än väntat under kvartalet. Covid-19 har skapat utmaningar i flera projekt, inte minst på grund av karantäns- och inresebestämmelser. Under kvartalet rapporterades 11 nya avtal och orderstocken ökade under perioden och uppgick den 31 mars 2021 till 12 041 MNOK (9 798).
  • Marginalerna i Betonmast är som väntat lägre än för AF Gruppens övriga verksamhet. Betonmast levererade svagare lönsamhet under första kvartalet än under samma kvartal i fjol. Resultaten i de olika enheterna i Norge varierar kraftigt. Organisationsförändringar har genomförts under kvartalet i Betonmast Boligbygg. Betonmasts verksamhet i Sverige levererade omsättning och lönsamhet i nivå med föregående år.
  • Från årsskiftet har affärsområdet Projektutveckling delats upp i två operativa enheter, AF Eiendom och LAB Eiendom, för att säkerställa ökad lokal förankring i Stor-Oslo respektive Bergen med omnejd. Projektutveckling upplevde god försäljning under kvartalet, särskilt på projektet Fyrstikkbakken för AF Eiendom. Fyra bostadsprojekt är under produktion i slutet av kvartalet. Det totala antalet enheter i projekten är 558, varav AF:s andel är 209. Försäljningsgraden i påbörjade projekt är 87 %.
  • Affärsområdet Energi och miljö ökade aktivitetsnivån och lönsamheten under kvartalet. Grundvalen för miljöverksamheten är att avfall i stor utsträckning kan återanvändas och därmed utgöra en värdefull resurs i en växande cirkulär ekonomi.
  • AF:s svenska verksamhet inom anläggning, bygg, projektutveckling och rivning samlas inom affärsområdet Sverige. Sverige hade en stabil lönsamhet trots att aktiviteten har minskat jämfört med första kvartalet i fjol.
  • Inom affärsområdet Offshore ökade omsättningen jämfört med första kvartalet i fjol och lönsamheten var god med en rörelsemarginal på 4,9 % under kvartalet. AF Offshore Decom, som river och underlättar återvinning av offshoreinstallationer, har högre aktivitet och väsentligt förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

+46 31 762 40 00https://afgruppen.se/

AF Gruppen är en ledande bygg- och industrikoncern med 5 700 medarbetare i Norge, Sverige, Storbritannien och Litauen. Koncernen omsätter 27 miljarder NOK (2020) och bolaget är noterat på Oslo Børs. 

AF Gruppen Sverige består av HMB ConstructionKanonaden EntreprenadAF Bygg SydAF Härnösand Byggreturer, AF Prefab Mälardalen och AF Projektutveckling.

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum