GlobeNewswire

Immunicum AB: Immunicum kommer att delta i det nya konsortiet för cancerforskning Oncode-PACT

Dela

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på behandlingar mot tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, tillkännagav idag att företaget kommer att delta i det offentlig-privata partnerskapet Oncode-PACT, som kommer att stödjas av den nationella tillväxtfonden, ett initiativ från det nederländska ministeriet för ekonomiska frågor och klimatpolitik och finansministeriet.

Den nationella tillväxtfonden investerar 325 miljoner euro i Oncode-PACT-planen för att påskynda den prekliniska utvecklingen av cancerläkemedel. Detta har just tillkännagivits under presskonferensen av Jeroen Dijsselbloem, ordförande för kommittén för den nationella tillväxtfonden. Med denna investering kommer Oncode-PACT att utveckla värdefulla läkemedelskandidater snabbare och billigare och på så sätt få dem snabbare till patienterna. Detta kommer att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter samtidigt som Nederländernas framtida ekonomiska intjäningsförmåga stärks.

Utvecklingen av ett läkemedel tar i genomsnitt 10-15 år, från de första vetenskapliga insikterna i laboratoriet till den tidpunkt då patienterna kan få tillgång till läkemedlet. Det är dock vanligt att en läkemedelskandidat inte är tillräckligt effektiv eller att den av andra skäl inte når rätt patient under denna långdragna process. Låg framgång på grund av ofta sena misslyckanden i läkemedelsutvecklingen innebär kostsamma investeringar som i slutändan inte leder till nya läkemedel för patienterna. Den nuvarande utvecklingsprocessen för cancerläkemedel är därför dyr, tar för lång tid och fungerar oftast bara för en del av de avsedda målpatienterna. Oncode-PACT syftar till att tillhandahålla lösningar på dessa problem.

Patienter i laboratoriet

Oncode-PACT har ambitionen att utveckla nya, bevisligen effektiva cancerläkemedel snabbare och mer kostnadseffektivt. Det medicinska behovet är akut, eftersom cancer fortfarande är den främsta dödsorsaken i vårt land. Alain Kummer, verkställande direktör för Oncode Institute och ordförande för Oncode-PACT, förklarar: "Oncode-PACT placerar patienten i centrum av hela läkemedelsutvecklingskedjan. I dagsläget är den prekliniska utvecklingsprocessen fortfarande inte tillräckligt kopplad till den kliniska praktiken och patientfokus kommer in för sent i läkemedelsutvecklingsprocessen. Genom att distribuera patientdata och vävnader från patienter tidigt i utvecklingsprocessen – till exempel organoidteknologi och artificiell intelligens är det möjligt att bedöma om ett potentiellt läkemedel skulle kunna vara effektivt och säkert mycket tidigare i processen än vad som är möjligt för närvarande. Och dessutom med större säkerhet."

På detta sätt för Oncode-PACT in patienten i laboratoriet. Detta minskar risken för att läkemedelskandidater faller bort under de sena kliniska studierna. Med tillvägagångssättet som Oncode-PACT tänker sig kommer det att bli tydligare innan den kliniska forskningen inleds, i vilken patientgrupp man kan förvänta sig den största effektiviteten och under vilka omständigheter. Detta gör det möjligt att närma sig den viktiga fasen av den kliniska forskningen på ett mer målinriktat och snabbare sätt.

Betydande marknadspotential för läkemedel mot cancer

Kummer fortsätter: "Den globala försäljningen av innovativa cancerläkemedel och kontraktsforskning för läkemedelsutveckling innebär enorma ekonomiska möjligheter för Nederländerna. Nederländska kunskapsinstitutioner och (SME) företag kommer att ha tillgång till expertis och lokaler som erbjuds av Oncode-PACT och kommer att kunna gå igenom den prekliniska utvecklingsprocessen snabbare och mer effektivt. På så sätt kommer Oncode-PACT att skapa nya affärer, kunskap och teknologi inom läkemedelsutveckling och kontraktsforskning, stärka affärsklimatet för utländska företag och utveckla prisvärda cancerbehandlingar.”

Påverkan på patienterna

Arbetssättet inom Oncode-PACT säkerställer att patienterna får mer gångbara behandlingar så tidigt som möjligt. Tack vare detta nya sätt att utveckla läkemedel kommer det i framtiden att vara möjligt att erbjuda skräddarsydd behandling i ett mycket tidigare skede av patientens sjukdom och göra skillnad på det sättet.

”Kvaliteten på vetenskapen som Oncode-PACT besitter är helt klart enastående. Vi är glada och stolta över att arbeta som en del av Oncode-PACT-konsortiet för att föra banbrytande vetenskapliga upptäckter från ett av de världsledande biofarmaka-ekosystemen till patienter, snabbare och mer effektivt”, kommenterade Erik Manting, PhD, Chief Executive Officer för Immunicum. ”Inom Oncode-PACT-konsortiet kommer Immunicum att fortsätta att utnyttja sin expertis inom dendritcellsbiologi för att designa nya cancerimmunterapier, inklusive att kombinera dem med andra cellbaserade terapier.”

OmOncode-PACT

Oncode-PACT är ett unikt nationellt konsortium av offentliga och privata partners, där Oncode Institute är den ledande parten. Inom Oncode-PACT samarbetar forskare, onkologer, kunskapsinstitut och näringslivet för att snabbare utveckla bättre och prisvärda cancerläkemedel. Det finns en nära samordning med ministeriet för EZK (sökande) och ministeriet för hälsa, välfärd och idrott. Utöver den planerade egeninvesteringen från Oncode-PACT-partnerna, har en förfrågan om bidrag från Rikstillväxtfonden gått ut, för att kunna förverkliga den nationella planen. Se även http://www.oncode.nl/Oncode-PACT

Omdennationella tillväxtfonden

Med Nationella tillväxtfonden kommer regeringen att investera 20 miljarder euro mellan 2021 och 2025 i projekt som säkerställer långsiktig strukturell och hållbar ekonomisk tillväxt. Det handlar om projekt inom området forskning, utveckling och innovation i de områden där Nederländerna har flest möjligheter.

Alla inlämnade projekt bedöms noggrant av en oberoende kommitté mot specifika kriterier. Vid en positiv rekommendation från nämnden beslutar regeringen om pengar ska tilldelas omedelbart eller om pengar ska reserveras för ett projekt. Vid reservation kommer en bättre motivering att begäras, varefter projektet kommer att omprövas av nämnden.

Mer information om Nationella investeringsfonden och investeringsförslag för projekt finns på www.nationaalgroeifonds.nl

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com

INVESTERARRELATIONER

Brendan Payne

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-698-8695

E-mail: brendan.payne@sternir.com

MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

OM IMMUNICUM AB (PUBL)

Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)18.5.2022 19:08:12 CEST | Pressmeddelande

Idag den 18 maj 2022 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex (6) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn Bolagsstämman beslutade att styrelsearvode skulle utgå med två prisbasbelopp varde

FDA beviljar särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros18.5.2022 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lund 18 maj 2022 - Active Biotech AB (Nasdaq Stockholm: ACTI) meddelade idag att amerikanska Food and Drug Administration (FDA) har beviljat särläkemedelsstatus för tasquinimod vid behandling av myelofibros. "Särläkemedelsstatus som FDA tilldelat för tasquinimod i myelofibros utgör ett viktigt steg framåt för Active Biotech", säger Helén Tuvesson, VD Active Biotech. "Det öppnar en viktig regulatorisk väg och ger oss potential att snabbt avancera utvecklingen av tasquinimod i denna patientpopulation.” FDAs Orphan Drug Designation program ger särläkemedelsstatus för läkemedelskandidater avsedda för säker och effektiv behandling, diagnos eller förebyggande av ovanliga sjukdomar som drabbar färre än 200.000 människor i USA. Denna särläkemedelsstatus ger 7 års marknadsexklusivitet vid marknadsgodkännande samt vissa andra fördelar. I februari 2022 ingick Active Biotech ett exklusivt licensavtal med Oncode Institute i Nederländerna, som verkar på uppdrag av Erasmus University Medical Center (

Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 202218.5.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

2022-05-18 PRESSRELEASE Kommuniké från årsstämma i Arcoma Aktiebolag den 18 maj 2022 Idag, den 18 maj 2022, hölls årsstämma i Arcoma Aktiebolag. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningens förvaltningsberättelse, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och

Eolus Vind AB delårsrapport 1 januari–31 mars 202218.5.2022 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Hässleholm den 18 maj 2022 1 januari–31 mars 2022 Nettoomsättningen uppgick till 432 (242) MSEK.Rörelseresultatet uppgick till -158 (-29) MSEK. Resultat före skatt uppgick till -159 (-21) MSEK.Periodens resultat efter skatt uppgick till -138 (-17) MSEK.Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -5,55 (-0,67) SEK.Under perioden togs energianläggningar med en total effekt om 0 (0) MW i drift och överlämnades till kunder.Vid periodens utgång omfattade koncernens förvaltningsverksamhet 914 (874) MW. Väsentliga händelser under perioden Tidigare kommunicerade förseningar för Öyfjellet har fortsatt påverka projektet och försämrat lönsamhetsprognosen.Finansiella målsättningar kommunicerades baserade på affärsplan 2022–2024.Eolus lade en order på 16 vindkraftverk hos Siemens Gamesa till projekten Skallberget/Utterberget och Tjärnäs.Magnus Axelsson anställdes som operativ chef och vice VD i moderbolaget.Karin Wittsell Heydl anställdes som chef för kommunikation, hållbarhet och IT.

Norrlandsfonden investerar i Copperstone Resources18.5.2022 07:15:00 CEST | Pressmeddelande

Kiruna den 18 maj 2022 Norrlandsfonden har valt att investera ytterligare 5,5 MSEK i ett konvertibelt skuldebrev i Copperstone Resources AB (”Copperstone” eller ”Bolaget”). I enlighet med existerande låneavtal äger Norrlandsfonden rätt, men inte skyldighet, att stödja Copperstone i samband med kapitalanskaffningar. Lånet löper med Stibor 90 + 5 procents årlig ränta med kvartalsvisa räntebetalningar. Norrlandsfonden äger rätt att fram till den 30 april 2027 påkalla konvertering av hela eller delar av det nominella beloppet. Konverteringspriset kommer uppgå till 1,54 SEK/aktie, motsvarande 40 procents premium mot det volymvägda genomsnittet på de senaste riktade aktieemissionerna på cirka 1,1 SEK/aktie. Vid full konvertering av detta konvertibla skuldebrev skulle Norrlandsfonden erhålla 3 571 428 aktier i Copperstone, motsvarande 0,3 procents utspädning för befintliga aktieägare. “Vi är väldigt glada och stolta att Norrlandsfonden ännu en gång har beslutat att investera i Copperstone och

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum