Umeå kommun

Inga nya effektiviseringskrav i för- och grundskolan

Dela

För- och grundskolenämnden redovisar ett underskott på -40 miljoner kronor av en total budget på 1,8 miljarder kronor i 2018 års bokslut.

Huvuddelen av underskottet, -25 miljoner kronor, ligger inom grundskoleverksamheten och är ett resultat av att skolorna gick in i 2018 med för stor organisation. Underskottet har mestadels byggts på under vårterminen. Inför läsårets start på hösten skedde ett stort omställningsarbete vilket gjorde att underskottet bromsades upp.

– Det tar tid att anpassa verksamheten men jag bedömer att det genomförts ett gediget arbete under hösten och det finns goda förutsättningar att få en budget i balans i år. För 2019 finns inga nya effektiviseringskrav då nämnden fått 94,4 miljoner kronor i förstärkning för ökat antal barn och elever och för löneökningar. Dessutom kommer statsbidraget för en likvärdig skola att möjliggöra satsningar inom grundskolan, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Av det redovisade underskottet på -40 miljoner kronor förklaras -17 miljoner av att nämnden på grund av regelverket, kopplat till statsbidrag, inte kan utföra det kommungemensamma effektiviseringskrav som kommunfullmäktige beslutade i december 2016. I avvaktan på hantering genererar det ett underskott inom verksamheten för ledning och administration.

– Nämnden har beslutat att i samband med årsbokslutet be kommunfullmäktige om att få avskriva 20,7 miljoner av nämndens underskott 2018. Detta bland annat för att nämnden inte har möjligheter att effektuera de kommungemensamma effektiviseringarna kopplade till nämnden på 16,7 miljoner, säger Moa Brydsten (S).

Under året har nya tillfälliga förskoleavdelningar startat på Ersboda, Teg och i Ersmark för att kunna erbjuda plats inom fyra månader. Nya regler för ansökan om förskoleplats har inneburit att vårdnadshavare får snabbare svar om plats. Likaså har närvaroregistrering i samtliga förskolor införts och en vikariepool i alla geografiska områden.

Nämndens beslut i november 2018 om ny skolstruktur i Umeå centralort ska ge förutsättningar för elever i låg- och mellanstadiet att gå i en skola nära hemmet och en mer likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning med behöriga och legitimerade lärare.

Elevernas studieresultat i toppen jämfört med andra större städer

Umeå kommun placerar sig i toppen (plats 2-4) av större städer i Sveriges kommuner och landstings (SKL) jämförelse av elevernas studieresultat i åk 3, 6 och 9. Vårterminen 2018 blev 92 procent av eleverna i åk 9 behöriga till ett nationellt program. Pojkarnas behörighet var den högst uppmätta under den senaste femårsperioden. Könsskillnaderna minskade ytterligare när det gäller elevens val till yrkesprogram.

Resultat av enkäter under våren 2018 i förskoleklass och årskurserna 1-9 visar att eleverna anser att det är tryggt att gå i skolan och vad gäller elevinflytande och delaktighet är det stora förbättringar i åk 4-6. Elevfrånvaron på högstadiet har minskat. Antalet elever som upplever sig stressade av skolarbetet ökar för varje årskurs från åk 4 till åk 9, främst bland flickor.

Minskad sjukfrånvaro bland personalen

Sjuktalen bland personalen har sjunkit och ligger lägre än kommunsnittet och strax under nämndens mål. Inom förskolans område har sjuktalen sjunkit i jämförelse med föregående år, även om det är en bit kvar till nämndens mål.

Mer information kan ges efter sammanträdets slut kl. 16.00

Moa Brydsten (S)
ordförande i för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande i för- och grundskolenämnden
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum