NASDAQ OMX

Kallelse till årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Corline Biomedical AB (publ), org.nr 556417-0743 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 11.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler på Vaksalagatan 10, 751 42 Uppsala.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 2 maj 2018

-  dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda torsdagen den 3 maj 2018, under adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma", per telefon +46 (0)18 71 30 90, per fax +46 (0)18 71 30 91 eller via e-post till info@corline.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 2 maj 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren. Om sådan omregistrering inte skett har aktieägare således inte rätt att delta på bolagsstämman.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till högst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress alternativt medtas och uppvisas på stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.corline.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 14 563 490 aktier och röster.

Förslag till dagordning

          1.               Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
          2.               Upprättande och godkännande av röstlängd
          3.               Godkännande av dagordning
          4.               Val av en eller två justeringsmän
          5.               Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
          6.               Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
          7.               Beslut om:
                        a)               fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
                        b)              dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
                        c)               ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
          8.               Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
          9.               Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
          10.            Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter
          11.            Förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019
          12.            Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
          13.            Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt  1 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mattias Prage, advokat på Advokatfirman Lindahl, utses till ordförande vid stämman.

Punkt  7 b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017 samt att disponibla vinstmedel om 24 123 303 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt  8 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant.

Vidare föreslås att Bolaget ska fortsätta ha ett registrerat revisionsbolag.

Punkt  9 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp vardera till Kerstin Valinder Strinnholm, Gunilla Ekström och Henrik Krook. Vidare föreslås att inget arvode ska utgå till de andra styrelseledamöterna eller till styrelsesuppleanten.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Punkt  10 - Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisorsbolag och eventuella revisorssuppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av följande ordinarie ledamöter:

Adam Dahlberg (omval)

Lars Sunnanväder (omval)

Kerstin Valinder Strinnholm (omval)

Gunilla Ekström (omval) och

Henrik Krook (omval).

Till styrelseordförande föreslås Adam Dahlberg (omval) och till styrelsesuppleant föreslås Annika Sunnanväder (omval).

Till revisor föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB, med huvudansvarig revisor Lars Kylberg.

Punkt  11 - Riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår att årsstämman ska fastställa principer av valberedning inför årsstämma 2019 i huvudsak enligt följande: styrelsens ordförande kontaktar de tre största aktieägarna i bolaget och ber dem utse en representant vardera för att, tillsammans med styrelsens ordförande, utgöra valberedning. Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den till röstetalet största ägaren erbjudas att utse en representant.

Valberedningen föreslår att valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2019 för beslut:

· förslag till styrelseledamöter

· förslag till styrelseordförande

· förslag till styrelsearvoden

· förslag till revisor

· förslag till revisorsarvode

· förslag till ordförande på årsstämman, och

· förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.

Punkt  12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner, och/eller konvertibler.

Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller med andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission är att bolaget ska kunna införskaffa kapital till bolaget samt genomföra strategiskt motiverade samarbeten eller företagsförvärv. Bemyndigandet ska kunna användas för att ge ut högst 2 184 523 aktier, vilket motsvarar ca 15 procent av nuvarande antalet aktier. Eventuella emissioner ska ske till av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets webbplats www.corline.se samt på Bolagets kontor med adress Lefflersgatan 5, 754 50 Uppsala, senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 17 april 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i april 2018

Corline Biomedical AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkter
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Om

NASDAQ OMX
NASDAQ OMXFölj NASDAQ OMX

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från NASDAQ OMX

HotDocs Wins Prestigious Queen's Award for Enterprise for International Trade26.4.2018 09:01Pressmeddelande

EDINBURGH, United Kingdom, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- HotDocs, the global leader in document automation software powered by AbacusNext, has been named a winner of the 2018 Queen's Awards for Enterprise, the UK's highest accolade for business success. HotDocs received the award for achievement in International Trade in recognition of thriving overseas growth, accounting for an over seventy percent increase in revenue in the last three years. Since 1965, the Queen's Awards have recognised exceptional UK businesses who excel at international trade, innovations, or sustainable development-they are the highest official UK awards for enterprise excellence. HotDocs will be attending a reception at Buckingham Palace where Prince Charles will present the award on behalf of Her Majesty the Queen. This is HotDoc's second Queen's Award for Enterprise, the first was in 2013, also for excellence in International Trade. "We are proud to have been named a Queen's Award winner for the second ti

Historic GSA Meeting Forges Path for Blockchain Technology in Gaming Industry26.4.2018 09:00Pressmeddelande

LONDON, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Gaming Standards Association's (GSA) recently formed Blockchain Technical Committee held its first meeting in London recently, charting a course to integrate the breakthrough technology into the gaming industry, with the potential to modernize lotteries and online and land-based gaming. The meeting was hosted by Playtech and attending were representatives from member companies, AxesNetwork, ComTrade Gaming, Gaming Laboratories International, Mercury Gaming Gauselmann, IGT, and Scientific Games. The topics of discussion included responsible gaming, machine certification, and jurisdictional licensing. "The spirit of collaboration among the members of this committee was groundbreaking, as everyone understands the mission critical responsibilities for the future of the global gaming industry," said Blockchain Committee Chair Earle G. Hall. "The enthusiasm and understanding of the task of the committee were infectious, and by the end of the day

SmartCash Highlights 2018 Initiatives to Accelerate Global Adoption, Recaps Key Achievements26.4.2018 09:00Pressmeddelande

Roadmap milestones focus on further scalability, merchant adoption, security and support NEW YORK, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- SmartCash, a community governance, cooperation and growth focused crypto-asset created via blockchain technology, today provides an overview of its recent achievements and ambitions for the year ahead. Self-funded, Merchant-Centric, Community-Driven and Easy to Use Recent accomplishments have positioned SmartCash to become the ideal choice for making payments anywhere in the world by introducing the following: Username-based addresses vs. highly complex addresses of Bitcoin and other cryptocurrencies Self-funded model to ensure continual development and outreach Transaction fees of less than 1/10th a cent Advanced governance system to give every SmartCash holder a voice SmartNodes to enable InstantPay and other future services Easy-to-use web wallet and mobile app To learn more about SmartCash's innovations, visit https://smartcash.cc/

Medibio Announces Scientific Advisory Board26.4.2018 06:00Pressmeddelande

Led by Board of Director Franklyn Prendergast, M.D., Ph.D. and Chief Medical Officer Archie Defillo, M.D. Key external members include Martin Chapman, M.D.; Joel Ehrenkranz, M.D.; Mark A. Frye, M.D.; Lawrence Hunter, Ph.D.; Wallace Mendelson, M.D.; Marie Casey Olseth, M.D., and Giampaolo Perna, M.D., Ph.D. SYDNEY, Australia and MINNEAPOLIS, April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Medibio Limited (MEB or the Company) (ASX:MEB) (OTCQB:MDBIF), a mental health technology company confirms establishment of its Scientific Advisory Board (SAB). Scientific Advisory Board Charter/Purpose The Medibio Scientific Advisory Board is charged to advise the board of directors and executive leadership team on scientific matters involving the Company's discovery and development of programs, including major internal projects, interactions with academic and other outside research organizations, and the acquisition of technologies. The SAB will assist directors and management to stay abreast of industry and menta

Madison Realty Capital Provides $35 Million Mezzanine Loan for 611 West 56th Street Condominium Development in Hell's Kitchen26.4.2018 00:51Pressmeddelande

Part of Overall $155 Million Financing Package Provided by MRC and Apollo Global Management for Planned 35 Story Condo Tower at 56th Street and Eleventh Avenue First New York City Project Designed by Renowned Architect Álvaro Siza NEW YORK, April 26, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Madison Realty Capital (MRC) provided a $35 million mezzanine loan to co-developers Sumaida + Khurana and LENY for a new condominium tower located at 611 West 56th Street in the Hell's Kitchen neighborhood of Manhattan. The funding is part of a $155 million construction financing package for the project provided by MRC and an investment fund managed by Apollo Global Management. Located in the evolving Hudson West neighborhood, 611 West 56th Street will stand 35 stories in height, encompass 163,329 square feet and feature 83 residences, ranging from one-bedrooms to expansive penthouses. The condominium will also feature a significant amount of outdoor space, including a landscaped roof garden and sun deck, as well a

Crocus Technology Raises $35M in Financing26.4.2018 00:36Pressmeddelande

Final round of financing to fuel Crocus' rapidly growing TMR magnetic sensor business SANTA CLARA, Calif., April 25, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crocus Technology, a leading supplier of disruptive Tunnel Magneto-Resistance (TMR) sensors, today announces it has secured $35M in funding through a combination of debt and equity from internal investors and external sources. The funding will enable Crocus Technology to accelerate its revenue growth by expanding its operations and go-to-market resources and by investing in the continuous development of innovative products to serve the demand of existing and emerging markets. Crocus' proprietary MLU(TM) technology enables its TMR sensor products to have high magnetic sensitivity with minimal variation over a wide temperature range, coupled with ultra-low power consumption, which makes them ideal sensing solutions for IoT, mobile, automotive, medical and industrial applications. Crocus' TMR integrated sensor products are embedded within a CMOS pro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum