Kallelse till extra bolagsstämma i Klövern AB (publ)

Dela

Aktieägarna i Klövern AB (publ), org.nr 556482-5833, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 9 juli 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och med hänsyn till myndigheternas föreskrifter och råd om begränsningar av sammankomster för att minska risken för smittspridning genomförs bolagsstämman enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Klövern välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom poströstning i den ordning som beskrivs nedan.

Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 9 juli 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 1 juli 2021;

dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 1 juli 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndagen den 5 juli 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 8 juli 2021. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Klövern AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 8 juli 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Klöverns webbplats, www.klovern.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

För frågor om poströstningsförfarandet eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 76 (måndag-fredag kl. 08.30-16.00).

Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en eller två justerare.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Val av nya styrelseledamöter.
  7. Val av styrelseordförande.
  8. Fastställande av styrelsearvode.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 1

Styrelsen föreslår advokaten Erik Sjöman som ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av justerare, punkt 3

Styrelsen föreslår Patrik Essehorn, som representerar Corem Property Group AB (publ), och Pia Gideon, nuvarande styrelseordförande i Klövern AB (publ), eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Val av nya styrelseledamöter, punkt 6

Bolagets största aktieägare Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn, Fredrik Rapp, Christina Tillman, Katarina Klingspor och Magnus Uggla ska väljas till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Pia Gideon, Eva Landén, Ulf Ivarsson, Johanna Fagrell Köhler och Lars Höckenström har samtliga ställt sina platser till förfogande och avgår som styrelseledamöter i samband med detta nyval.

Patrik Essehorn, 1967, styrelseordförande och delägare i Walthon Advokater AB. Styrelseordförande i Corem Property Group AB (publ), Tobin Properties AB och Kista Square Holding AB. Styrelseledamot och VD i EssehornNorrman Advokat AB. Styrelseledamot i Patrik Essehorn Advokat AB.

Fredrik Rapp, 1972, styrelseledamot och VD i Pomona-gruppen AB. Styrelseordförande i Xano Industri AB (publ), Argynnis Group AB, Serica Consulting AB samt Svenska Handbollsförbundet. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), ITAB Shop Concept AB (publ), Ages Industri AB (publ), Primekey Solutions AB och Segulah AB.

Christina Tillman, 1968, styrelseordförande i NF11 Holding AB. Styrelseledamot och VD i YPO Guld Service AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Volati AB (publ), Grimaldi Industri Aktiebolag, Cycleurope AB, Clean 6 holding AB, Stocksund Financial Management AB och Stocksund Financial Services AB samt tillförordnad VD i Hunter Sales Stockholm AB.

Katarina Klingspor, 1963, styrelseordförande i Srf Konsulterna AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ), Ludvig & Co Holding AB, Ludvig & Co Group AB, Svenska Viltmatakademin och Biby Förvaltnings AB.

Magnus Uggla, 1952, styrelseordförande i Sagolekhuset Junibacken AB och Uggla Advisory AB. Styrelseledamot i Corem Property Group AB (publ).

Samtliga föreslagna styrelseledamöter är styrelseledamöter i Corem Property Group AB (publ) och kommer, om stämman beslutar att välja de föreslagna ledamöterna, att ha motsvarande position i styrelsen i Klövern AB (publ).

Val av styrelseordförande, punkt 7

Corem Property Group AB (publ) föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens ordförande.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 8

Corem Property Group AB (publ) föreslår att nyvalda styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor vardera, innebärande ett totalt arvode om 375 000 kronor. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Respektive avgående styrelseledamot erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman den 28 april 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Övrigt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Klövern AB, ”Extra bolagsstämma”, Box 1024, 611 29 Nyköping, eller via e-post till info@klovern.se, senast den 29 juni 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Klövern AB, Spelhagsvägen 13, 611 31 Nyköping, och på www.klovern.se, senast den 4 juli 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som begärt dem och uppgett sin postadress eller e-postadress.

Bolagsstämmoaktieboken kommer att tillhandahållas på bolagets kontor på Spelhagsvägen 13 i Nyköping.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 1 138 697 289 aktier i bolaget, varav 85 471 753 är stamaktier av serie A, 1 036 781 536 är stamaktier av serie B och 16 444 000 är preferensaktier. Stamaktier av serie A har en röst per aktie och stamaktier av serie B samt preferensaktier har en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 190 794 306,6.

Bolaget innehar vid tiden för kallelsen 90 956 740 egna stamaktier av serie B, motsvarande 9 095 674 röster, vilka inte får företrädas på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med stämman se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2021

Klövern AB (publ)

Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Gideon, styrelseordförande i Klövern
Tel: 070-546 71 00

Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler i tillväxtregioner. Klövern är noterat på Nasdaq Stockholm. Ytterligare information finns på www.klovern.se.

Klövern AB (publ), Bredgränd 4, 111 30 Stockholm. Tel: 010-482 70 00, Email: info@klovern.se.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Auriant Mining AB (publ.) byter Certified Adviser till G&W Fondkommission27.9.2021 20:56:38 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB (publ.) meddelar att bolaget ingått avtal med G&W Fondkommission avseende tjänsten som Certified Adviser. G&W Fondkommission tillträder tjänsten som Certified Adviser den 1 oktober 2021. Fram till dess kommer Mangold Fondkommission fortsatt agera Certified Adviser. För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com www.facebook.com/AuriantMining/ Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling. Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid Nasdaq First North Premier Growth

Carina Kenneman interim CFO på Arcoma24.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

2021-09-24 PRESSRELEASE Carina Kenneman interim CFO på Arcoma Arcoma AB (publ) har under pågående rekrytering av ny CFO tillsatt en interim CFO från och med 25 september 2021. Interim CFO är Carina Kenneman som har en ekonomexamen från Stockholms Universitet, revisionsbakgrund och lång erfarenhet av rollen som Financial Manager inom olika verksamheter. Om Arcoma Arcoma, med lång erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Erik

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission23.9.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission Riksgälden ersätter den planerade bytesauktionen i statsobligation 1063 med att sälja obligationen i en ordinarie auktion. Riksgälden kommer att erbjuda en volym på500 miljoner kronor i obligationen som en del av den ordinarie auktionen den 20 oktober. Riksgäldens plan var att bygga upp den utestående volymen i obligationen som förfaller 2045 genom en bytesauktion den 21 oktober. Men baserat på hur marknaden fungerar för närvarande bedömer Riksgälden att det är mer i linje med målet för förvaltningen av statsskulden att sälja obligationen utan att samtidigt köpa tillbaka en annan obligation. Den erbjudna volymen av statsobligation 1063 blir en del av den totala volymen på 3,5 miljarder kronor i den ordinarie auktionen den 20 oktober. Information om den resterande volymen kommer Riksgälden att ge som vanligt en vecka före auktionen kl. 16.20. Kontakt Johan Bergström, upplåningschef, 08 613 45 68 Anna Olofsson, analyschef, 08

Efter säkerhetsgranskning har rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study återupptagits.22.9.2021 22:30:00 CEST | Pressmeddelande

Efter säkerhetsgranskning har rekryteringen av de minsta barnen i the Connection study återupptagits. Efter att säkerhetsgranskningen som utförts av Data Monitoring Committee (DMC) har slutförts kan IBT nu lämna det glädjande beskedet att rekryteringen av spädbarn i båda viktgrupperna, 500–1000 gram (Strata A och B), kan fortsätta. ”Med anledning av att spädbarnen i stratum A, som har en födelsevikt på mindre än 750 gram, är mycket känsliga har vi enats med FDA om att övervaka säkerheten för dessa spädbarn mycket noggrant. Den oberoende DMC har med anledning av detta slutfört en extra säkerhetsgranskning där det inte föreligger några invändningar mot att fortsätta studien. Vi förväntar oss att rekryteringstakten kommer att öka när vi återigen kan rekrytera i två strata. ” säger Staffan Strömberg, VD för IBT. Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (”IBT”) är ett publikt bolag med säte i Stockholm. Bolagets aktier av serie B handlas på Nasdaq Stockholm, Mid

Sinch tar ledande position inom interaktiva meddelandetjänster genom förvärv av MessengerPeople22.9.2021 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 22 september 2021 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelade idag att man har ingått ett bindande avtal om att förvärva MessengerPeople, en ledande tysk leverantör av mjukvara för kundkommunikation genom meddelandetjänster. Köpeskillingen uppgår till 48 miljoner EUR på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 33,6 miljoner EUR kontant och 14,4 miljoner EUR i form av nya aktier i Sinch. Med gårdagens valutakurs där EUR/SEK är 10,18 motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 489 miljoner SEK. MessengerPeople grundades i München 2015 och erbjuder en molnbaserad mjukvara som gör det enkelt för företag att kommunicera med sina kunder via interaktiva meddelandetjänster som WhatsApp, Telegram och Apple Business Chat (iMessage). MessengerPeople insåg tidigt potentialen i nästa generations meddelandetjänster och har utvecklat innovativa mjukvaruverktyg som gör att företag kan dra nytta av dessa möjligh

Mangold Insight presenterar ny analys om Terranets möjligheter21.9.2021 10:14:59 CEST | Pressmeddelande

I en ny analys upprepar Mangold Insight sin köprekommendation för Terranets aktie efter de senaste framstegen för företaget och med utgångspunkt i den höga aktiviteten i fordonsindustrin. Det expanderande teamet med ett högre kommersiellt fokus lyfts fram i kombination med den patenterade teknologin. Den livräddande VoxelFlow-tekniken kompletterar annan sensorteknologi i dagens fordon. Möjligheten att kunna klassificera och följa objekt upp till hundra gånger snabbare än branschstandarden är dess mest unika attribut, i kombination med den höga bildkvaliteten som teknologin genererar. Du hittar analysen "Snabbare Takt framåt" här: https://bit.ly/3nSsz55 För mer information om Terranet: Pär-Olof Johannesson Tel: +46 70 332 32 62 E-post: parolof.johannesson@terranet.se Om Terranet Terranet (Nasdaq: TERRNT-B.ST). Med visionen att rädda liv utvecklar Terranet sensorteknologi för kollisionsvarning i trafiken. Bolaget levererar mjukvara med tillämningar för avancerat förarstöd och autonoma fo

Kinnevik: Kallelse till extra bolagsstämma21.9.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Aktieägarna i Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 21 oktober 2021. Med anledning av den pågående coronapandemin har Kinneviks styrelse beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer inte finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud vid extra bolagsstämman. Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten kommer att offentliggöras den 21 oktober 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt fastställt. Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om ett långsiktigt aktieincitamentsprogram för anställda i Kinnevik, innefattande bland annat beslut om ändring av Kinneviks bolagsordning och beslut om överlåtelse av incitamentsaktier till deltagarna i programmet. Deltagande Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman ska vara införd i den av Eur

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum