Diskrimineringsombudsmannen

Kommunernas kunskap om diskrimineringslagen måste öka

Dela

Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är bristerna när det gäller kunskapen om förbudet mot repressalier. Det är några av slutsatserna i en analys av DO:s stora granskning av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier som genomfördes 2017–2018.

I samband med DO:s granskning av kommuner och regioner 2017–2018 framkom att 91 procent av kommunerna hade brister. DO beslutade som följd av det att göra en fördjupad analys av underlagen som kommunerna hade skickat in till DO, för att därigenom öka kunskapen om hur kommunerna hanterar bestämmelserna i lagen och vilka eventuella skäl som ligger bakom att lagen inte följs. Den fördjupade analysen redovisas i DO:s rapport Vilja, förstå, kunna och visar entydigt att kunskapen om DL och i synnerhet förbudet mot repressalier är bristfällig i landets kommuner.

– Det är anmärkningsvärt att kommuner i rollen som arbetsgivare inte följer lagen i större utsträckning och det är tydligt att de behöver förstärka sina kunskaper om diskrimineringslagen och ge frågorna den prioritet som krävs, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i en kommentar.

Den övergripande slutsatsen i rapporten är att kommunerna behöver förstärka sin kunskap om DL avseende syftet med DL generellt, och specifikt bestämmelserna om kraven på riktlinjer och rutiner (3 kap. 6 §). Kommunerna behöver även öka kunskapen om vilka diskrimineringsgrunderna är, begreppen trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, samt kunna skilja mellan arbetsmiljölagen och DL.

– För att kommunerna ska kunna följa bestämmelserna i DL behöver de förstå syftet med lagen. De behöver bland annat säkerställa att de i sin verksamhet har rätt organisatoriska förutsättningar exempelvis kompetens och personella resurser för att leva upp till lagens krav, säger Ann Frisell Ellburg, utredare på DO och projektledare för rapporten.

Rapporten ”Vilja, förstå, kunna. En analys av kommuners riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier” släpps idag, och finns att ladda hem från DO:s webbplats.

Fakta:
Diskrimineringsombudsmannens (DO) har ett ansvar att se till att diskrimineringslagen följs. Under 2017–2018 genomförde DO en tillsyn av kommuners riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Tillsynen visade att 262 av 287 kommuner inte fullt ut levde upp till bestämmelserna i DL 3 kapitel 6 §. 

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Diskrimineringsombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
Råsundavägen 18
169 04 Solna

08-120 20 700http://www.do.se/

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering.

Följ Diskrimineringsombudsmannen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Diskrimineringsombudsmannen

Bristande utredningsåtgärder får kritik av DO31.1.2020 10:06:23 CETPressmeddelande

DO har nu avslutat ett av tre tillsynsärenden som har koppling till uppgifter om diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion vid Karolinska universitetssjukhuset. I det aktuella beslutet konstaterar DO att Karolinska i flera avseenden har brustit i sin skyldighet att utreda påtalade trakasserier. Bristerna innebär att Karolinska inte har fullgjort sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum