Energimyndigheten

Nationell samordning behövs för effektiv elektrifiering av vägtransporter

Dela
Skiftet till en eldriven fordonsflotta har fått upp farten och nådde i slutet på året rekordnivåer. Trots att antalet laddningspunkter ökar i snabb takt ser Energimyndigheten och Trafikverket behov av en utökad nationell samordning för att stötta omställningen och för att möta snabbt ökade behov.

– Elektrifieringen är en viktig del i transportsystemets klimatomställning där tillgång till fordon och utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas är centrala delar. För att skapa bra förutsättningar behöver utmaningar som tillgång till elnät, mark, kompetensförsörjning samt uppdaterade regelverk nu hanteras, säger Maria Westrin, enhetschef för Energimarknader vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten har tillsammans med Trafikverket fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för utbyggnad av laddinfrastruktur samt tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon. Den delrapport som myndigheterna överlämnar till regeringen idag den 1 februari är ett första steg på vägen, ett bidrag som kan underlätta och accelerera elektrifieringen.

Fokus är på att identifiera utmaningar samt ge förslag på lösningar och fortsatt arbete. Myndigheterna bakom delrapporten pekar på vikten av en väl fungerande samordning där flera olika aktörer, regleringar och intressen behöver samspela.

– Av antalet nyregistrerade personbilar förra året var över hälften laddbara och vi har under arbetet fått inspel från en rad intressenter. Utvecklingen kräver bland annat snabba, tydliga och långsiktiga förutsättningar samt en väl fungerande samordning, säger Hanna Eklöf, utredningsledare för klimat och energi på Trafikverket.

Ett av förslagen är att en myndighet får ett samordningsuppdrag som omfattar stödgivning, statistik, information och kunskapsspridning. Uppdraget föreslås även omfatta uppgiften att aktivt följa utvecklingen för att vid behov föreslå regelförändringar på både nationell nivå och EU-nivå. Att ge kunskapsstöd till olika aktörer är också en viktig del, där exempelvis Sveriges kommuner har en viktig roll på lokal nivå.

Under arbetet med delrapporten har synpunkter inhämtats från en rad intressenter som har bidragit med över 50 inspel. En övergripande iakttagelse är att utvecklingen av laddinfrastruktur har nått relativt långt. Det finns stöd hos aktörerna för grundprincipen att utbyggnaden av infrastruktur kan och bör ske på marknadsmässiga grunder och utföras av privata aktörer, även om behov av statligt stöd kvarstår. Samtidigt skiljer sig tillgång till elladdning mellan olika grupper. Småhusägare och andra med tillgång till egen parkering har goda möjligheter att ladda hemma. För de som inte har tillgång till egen parkering kan det vara svårare.

I rapporten konstateras att utbyggnaden av tankinfrastruktur för vätgas inte har kommit lika långt och att särskilda stöd och åtgärder kan komma att behövas.

I november i år kommer Trafikverket och Energimyndigheten lämna en slutrapport till regeringen med konkreta förslag på en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas.

Ladda ned delrapporten

Hämta rapporten gratis i Energimyndighetens webbshop:

Delrapport i uppdraget om handlingsprogram för laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas
 

Kontakter

Clara Irons Wallin, handläggare, Energimyndigheten
016-544 24 03, Clara.IronsWallin@energimyndigheten.se

Maria Westrin, enhetschef Energimarknader, Energimyndigheten
016-544 21 25, maria.westrin@energimyndigheten.se

Hanna Eklöf, utredningsledare klimat och energi, Trafikverket
010-123 57 73, hanna.eklof@trafikverket.se

Om

Energimyndigheten
Energimyndigheten
Gredbyvägen 10
632 21 Eskilstuna

016-544 20 00http://www.energimyndigheten.se/

Ett hållbart energisystem gynnar samhället!

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

Vi utvecklar och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning och andra energifrågor till hushåll, företag och myndigheter.

Förnybara energikällor får utvecklingsstöd, liksom smarta elnät och framtidens fordon och bränslen. Svenskt näringsliv får möjligheter till tillväxt genom att förverkliga sina innovationer och nya affärsidéer.

Vi deltar i internationella samarbeten för att nå klimatmålen, och hanterar olika styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln med utsläppsrätter. Vi tar dessutom fram nationella analyser och prognoser, samt Sveriges officiella statistik på energiområdet.

 

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum