Vänsterpartiet

Nooshi Dadgostar: Ge kommunerna verktyg för att öka bostadsbyggandet

Dela

Bostadsbolagen bygger mindre än vad de skulle kunna göra för att hålla uppe priserna. Därför behöver kommunerna fler verktyg för att kunna öka byggtakten. I dag presenteras den statliga utredningen "Ett snabbare bostadsbyggande".

Utredningen har haft i uppdrag att utreda hur befintliga byggrätter i landets kommuner kan tas i anspråk och bebyggs. Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson och regeringens särskilda utredare, Nooshi Dadgostar, har fokuserat på kommunernas inflytande.

– Vi har fokuserat på att se hur kommunerna kan få fler verktyg för att säkerställa att det byggs i den takt som behövs för att folk ska ha någonstans att bo, säger hon.

Vad har ni kommit fram till?

– Idag finns flera års bostadsproduktion i detaljplanerad mark och många fastighetsutvecklare äger dessutom mycket egen mark. Trots det bebyggs inte marken i den takt som det skulle kunna göras, säger Nooshi Dadgostar.

– Det handlar om lönsamhet. Det finns situationer där det mest lönsamma för fastighetsutvecklaren är att skjuta upp hela eller delar av ett projekt och då försenas byggandet. För oss är det viktigt att stärka kommunens inflytande över hur snabbt mark ska bebyggas. Människors behov av att ha någonstans att bo måste alltid gå före byggföretagens vinstmarginaler.

Utredningens slutsatser i korthet:

  • Alla kommuner behöver bedriva en aktiv markpolitik med syfte att köpa egen mark, så att de kan styra byggtakten efter behov, inte efter vad som maximerar en privat markägares vinst. På egen mark kan kommunen ställa långtgående krav på att byggaktörerna ska bebygga marken inom en viss tidsram. Kommunen kan till exempel ställa krav på att byggherren ska börja bygga innan de lämnar ifrån sig marken. Alltför få kommuner använder sig av denna möjlighet idag.
  • Boverket bör ta fram en ny kommunal förköpslag. Det skulle underlätta för kommunen att få information om marknaden, få tag på attraktiv mark och fungera som smörjmedel för att få igång genomförandeprocesser.
  • När det gäller privatägd mark är idag tillåtet att ställa krav på en tidsplan i exploateringsavtal för bostadsbyggandet och koppla vite till detta. Vi föreslår att detta kodifieras i lag eftersom det har funnits oklarheter kring frågan. Vi föreslår också att kommunen får möjlighet att korta ner genomförandetiden till 3 år. Om markägaren inte startar bygget inom överenskommen tid riskerar markägaren att byggrätten upphävs.
  • Vid stora byggnationer ska det vara möjligt för kommunen att komma åt mark för att tillgodose servicen runt omkring, såsom skolor, omsorg eller grönområden, på ekonomiskt rimliga villkor. Många upplever idag att nya områden har fått trånga eller torftiga utemiljöer och saknar till exempel förskolor för barnen. Projekt skalas nu ner eller kan inte genomföras i tid på grund av långa förhandlingar mellan kommun och byggare om samhällslokaler. Därför föreslår vi att det vid stora projekt på privat mark, där den privata aktören i regel tjänar stora pengar, ska kommunen kunna kräva att byggaktören avstår mark kostnadsfritt för att bygga allmänna anläggningar.
  • En försvårande omständighet är att kommunerna idag riskerar att betala ett överpris vid markköp från stora byggföretag, även när dessa inte bebygger marken enligt plan. Detta beror på en atypisk reglering kring expropriationsersättningen, som brukar vara utgångspunkt vid förhandlingarna. Det är därför angeläget för regeringen att utreda vad som i dessa fall är en rimlig ersättning.
  • Kommunerna måste bli bättre på att följa upp sina byggrätter för att kunna ställa krav, och satsa pengar och kraft på de ställen där förutsättningarna att få fram mer bostäder är bäst. Dagens fastighetsregisterlagstiftning behöver reformeras så att man kan se vilka byggrätter som hör till vilken fastighetsägare. Då går det till exempel att se vem som ligger efter sin tidsplan.

För mer information:
Nooshi Dadgostar
073-6694991

Vänsterpartiets presstjänst (ej sms)
070-620 00 64

Om

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Kungsgatan 84
112 27 Stockholm

070-620 00 64http://www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet är ett parti med rötter i den svenska arbetarrörelsen. Vi arbetar för rättvisa och jämställdhet. Vi tror att människor tillsammans kan skapa ett bättre samhälle.

Följ Vänsterpartiet

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet: Den misslyckade LSS-utredningen måste göras om10.1.2019 16:02Pressmeddelande

Den LSS-utredning som presenteras idag är ett misslyckande som inte respekterar lagens intentioner. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att alla människor ska kunna leva fullvärdiga liv. Vi kommer att agera för att utredningen nu läggs i papperskorgen och att de lagändringar som behövs för att säkra människors lika värde kommer till stånd. Vi kommer att ta ett utskottsinitiativ för att tillsätta en ny snabbutredning och kräva att frågan tas upp i en aktuell politisk debatt i riksdagen. - Personlig assistans har förbättrat livskvaliteten enormt för många och är en av de viktigaste jämlikhetsreformerna i Sveriges historia. Vi kommer aldrig att acceptera något annat än att lagens grundintention erkänns, med fokus på lika rätt och full delaktighet i samhället för alla dem som behöver assistans, säger Maj Karlsson, socialpolitisk talesperson i Vänsterpartiet. Cirka 2000 människor har fått assistansen indragen under de senaste åren, men den aktuella LSS-utredningen har ingen lösning på

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum