Region Uppsala

Ny cirkulationsplats för ökad trafiksäkerhet vid Örbyhus invigs 7 december

Dela

Trafiksäkerheten på väg 292 vid Örbyhus förbättras i och med att den nya cirkulationsplatsen nu är färdigbyggd. Invigningen sker på plats med ett pressevent 7 december 2021 klockan 11.30.

Fyrvägskorsningen väg 292/709/716 har genom åren drabbats av flera olyckor, främst genom att förare inte iakttagit rådande stopplikt. Därför har korsningen byggts om till en cirkulationsplats, finansierat via länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län till en kostnad av 18 miljoner kronor. Cirkulationsplatsen är utformad som ett tåghjul för att knyta an till Örbyhus historia som en viktig knutpunkt för tåg.

Det lokala engagemanget på orten har varit stort för att driva frågan kring den bristande trafiksäkerheten och samtidigt gynna alla trafikslag i utformningen. I samband med produktionen av cirkulationsplatsen förlängdes därför den befintliga kommunala gång- och cykelvägen norr om korsningen med anslutning mot väg 709 genom ett givande samarbete mellan Region Uppsala, Tierps kommun och Trafikverket.

- Den här typen av åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten för bilister, cyklister och gående är mycket viktiga för att nå våra mål om färre dödade och allvarligt skadade i trafiken, säger Johan Örjes (c), ordförande i trafik- och samhällsutvecklingsnämnden. 

Tierps kommun, Trafikverket och Region Uppsala bjuder in media till att närvara vid invigningen för att berätta mer om samarbetet och de utvecklingsplaner som finns i anslutning till platsen. Presseventet sker tisdag 7 december klockan 11.30 vid cirkulationsplatsen med såväl tjänstepersoner som politiker från alla organisationer representerade.

Närvarande på eventet:

Region Uppsala: Johan Örjes (c), ordförande trafik- och samhällsutvecklingsnämnden, Karin Svingby, trafikdirektör och Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg

Tierps kommun: Sara Sjödal (c), kommunstyrelsens ordförande, Jonas Nyberg (s), oppositionsråd, Jenny Lundström (mp), ordförande utskott samhällsbyggnad, Thomas Kihlström, samhällsbyggnadschef och Catrin Alvinder, samhällsplanerare infrastruktur.

Trafikverket:  Jeanette Höök, projektledare

Utveckla Örbyhus Tobo och Vendel: Ewa Erixon och Isabelle Axelsson.

Observera att det fortfarande är ett arbetsområde kring cirkulationsplatsen vilket innebär att skyddskläder i form av hjälm och varselväst måste användas av alla.

För mer information:

Cecilia Carlqvist, infrastrukturstrateg Region Uppsala, 018-617 01 44

Helena Klange, presschef Trafik och samhälle, 070-367 73 44

Nyckelord

Bilder

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum