Region Uppsala

Ökad smittspridning och belastning av sjukvården

Dela

Region Uppsala befinner sig just nu i ett besvärligt läge, där flera samverkande faktorer skapar ett hårt tryck på sjukvården. Smittspridningen av covidviruset ökar kraftigt, och andelen PCR-prover positiva för covid är nu cirka 18 procent. Men till det kommer även säsongsinfluensan och andra luftvägsvirus – sammanlagt 58 patienter ligger nu inne på sjukhus med något av dessa virus. Smittspridningen innebär även att många medarbetare är sjuka, vårdar anhöriga eller väntar på provsvar.

Tisdag förmiddag vårdades sammanlagt 58 patienter på Akademiska sjukhuset för olika former av luftvägsvirus. Ett 30-tal var sjuka i covid (varav en fick intensivvård) och 20 i vanlig säsongsinfluensa (varav en fick intensivvård). Hälften av covidpatienterna är i smittsam fas och vårdas på covidvårdsavdelning. Sammantaget innebär detta en hög belastning på sjukvården.

Andelen covid-positiva PCR-prover har fördubblats den senaste tiden till cirka 18 procent av alla tagna prover. Den senaste 7-dagarsperioden har antalet positiva fall ökat från cirka 1 000 till cirka 1 700. Cirka 70 procent av alla smittade är vaccinerade. Flest fall, cirka en fjärdedel av samtliga, finns inom kategorin 20 - 29 år. Men många fall finns också i ålderskategorin 30 – 60 år. Omikronvarianten av viruset har tagit över helt i Uppsala län, upp mot 90 procent av alla fall bedöms nu vara omikron.

- Av dom över 60 år som testat positivt den senaste 7-dagarsperioden är mindre än tio procent ovaccinerade.  Tack vare att vi har så få fall bland ovaccinerade äldre är vårdbelastningen inte högre än vad den är. Omikronvarianten är dock mycket smittsam och orsakar även fler vaccingenombrott, men vi ser att vaccinet skyddar mot svår sjukdom och död. Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att alla som kan även tar den tredje så kallade boosterdosen av vaccinet, säger Johan Nöjd, smittskyddsläkare.

Den tredje dosen kan tas fem månader efter dos två för de som är 65 år och äldre, och sex månader efter dos två för de som är yngre. Bokningar görs i första hand via 1177.se, därifrån nås nu även de privata vaccinatörer som jobbar på uppdrag av Region Uppsala:

https://www.1177.se/Uppsala-lan/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/#section-142895

Det stora antalet fall sätter testningskapaciteten och smittspårningen på hårda prov, och Region Uppsala har inte längre möjlighet att genomföra en extensiv smittspårning.

- Vi genomför fortfarande genom smittspårningen samtal till de med konstaterad smitta där de får förhållningsregler, men har inte längre möjlighet att försöka ringa alla som potentiellt kan ha smittats. Antalet fall är för många, vi hör även från andra regioner att de inte längre har möjlighet att smittspåra lika extensivt längre. Förekomsten av samhällssmitta av omikronvarianten är just nu mycket omfattande, säger Johan Nöjd.

Kontakter

Johan Nöjd, smittskyddsläkare Region Uppsala: 076 – 721 65 88

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

Potentiellt farliga covidmutationer ska kartläggas i ny Uppsalastudie10.11.2022 08:25:08 CET | Pressmeddelande

Med CRUSH Covid kartlade forskare i Uppsala på ett banbrytande sätt smittspridningen under pandemin, med fokus på att förhindra samhällsspridning. Inom kort startas en ny studie i syfte att fånga upp virusvarianter som kan hota den relativt stabila situationen. Med utgångspunkt i positiva PCR-prover ska forskarna kartlägga den genetiska sammansättningen hos olika virusmutationer kopplat till symtom och mående hos personer som fått coviddiagnos.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum