Linköpings kommun

Samhällsbyggnadsnämnden: Kommunen överklagar trädbeslut

Dela

Linköpings kommun väljer att överklaga till Mark- och miljööverdomstolen när det gäller frågan om trädfällning på Folkungavallen. Detta är ett av ärendena som samhällsbyggnadsnämnden tar upp under onsdagens möte.

Ärende 2: Kommunen överklagar till Mark- och miljööverdomstolen

Naturvårdsverket överklagade länsstyrelsens beslut om dispens från biotopskyddet som ger kommunen rätt att ta ner träd för att kunna bygga bostäder på Folkungavallen. Mark- och miljödomstolen gick på Naturvårdsverkets linje, men nu tar kommunen ärendet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

Frågan gäller sex träd i allén längs Lasarettsgatan och samtliga 21 träd i allén längs Hamngatan. 

- Folkungavallen är ett viktig område för oss att utveckla med bland annat nya bostäder i ett centralt läge. Om inte träden får tas ner påverkar det antalet bostäder som kan byggas. En dom i Mark- och miljööverdomstolen är principiellt viktig inför framtiden. Vi anser inte att det är rätt att Naturvårdsverket stoppar en utveckling av våra städer på ett sätt som innebär att vi kommer behöva bygga på jordbruksmark utanför städerna istället, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Elias Aguirre (S).

Kommunens plankontor ansökte om dispens från det generella biotopskyddet i samband med arbetet med att ta fram en detaljplan för Folkungavallen. Att inte ta ner träden skulle innebära konsekvenser för antalet bostäder som kan byggas och för möjligheterna att skapa en attraktiv och livfull stadsmiljö i anslutning till den nya simhallen som också ska byggas på området. Kan inte träden tas bort påverkar det även kommunens planer på att göra om trafikleden Hamngatan till en stadsgata.

Länsstyrelsen beviljade kommunen dispens, som bland annat villkorades av att kommunen skulle plantera minst lika många nya träd.

– I detaljplanen anges att vi som kompensation ska plantera cirka 70 nya träd, längs Hamngatan och längs lokalgator i det nya området. Dessutom gör kommunen i samband med utvecklingen av Folkungavallen stora insatser för att lyfta naturvärdena i Tinnerbäcken, säger Elias Aguirre.

Linköpings kommun bedriver ett mycket ambitiöst naturvårdsarbete med det nyligen reviderade naturvårdsprogrammet som grund. I ett nationellt perspektiv ligger naturvården långt framme både med avseende på deltagande i byggandet av en långsiktigt hållbar stad och när det gäller konkreta åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden. Eklandskap och hagmarker, våtmarker och vattendrag samt kommunala ansvarsarter är några framträdande verksamhetsområden. Träd i urban miljö är betydelsefulla för flera så kallade ekosystemtjänster. I arbetet med att i så stor utsträckning som möjligt bevara och utveckla stadens trädmiljöer deltar även naturvården.

Fotnot: Det finns en egen detaljplan för den nya simhallen, som redan är antagen. Simhallens detaljplan påverkas inte av detta ärende.

Ärende 8: Enklare att bygga i Vårdsberg

Nu blir det enklare att bygga hus i Vårdsberg. Linköpings kommun har tagit fram områdesbestämmelser som underlättar byggprocessen. ”Jag är glad att vi har kommit så långt. Det är viktigt att göra det lättare att bygga utanför Linköping”, säger Elias Aguirre (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Översiktsplanen för landsbygden och småorterna antogs av kommunfullmäktige 2014. I den pekades fem områden ut som lämpliga för stadsnära lantligt boende. Ett av dem var Vårdsberg där det på sikt ska byggas 70 småhus.

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram områdesbestämmelser för Vårdsberg. Linköping är en av få kommuner som arbetar med sådana. Områdesbestämmelser är ett juridiskt bindande planinstrument enligt Plan- och bygglagen. De kan vara ett underlag vid ansökningar om förhandsbesked, bygglovsansökningar och detaljplaneläggning.

Bestämmelserna ska ta hänsyn till områdets kultur- och naturmiljövärden. I områdesbestämmelserna för Vårdsberg pekade man ut 13 områden som lämpliga att bygga på. Syftet var bland annat att ta fram områden för friliggande småhusbebyggelse, förskola och gruppbostad. Tomterna skulle vara stora och ha lantlig karaktär. 

Myndigheter, organisationer och grannar har kunnat yttra sig om förslaget. Efter det har justeringar gjorts. Några av de ursprungliga områdena tagits bort bland annat på grund av påverkan på en kulturmiljö som är av riksintresse. Men ett områden har utökats och två har lagts till. 

Nu är kommunen framme i den delen av processen som kallas granskning. Granskningen är ytterligare ett tillfälle för den som är berörd av förslaget att lämna sina synpunkter.

Ärende 10: Ny detaljplan för bostäder i Tallboda

Linköpings kommun vill ta fram en detaljplan för de 130 bostäder som företaget JM vill bygga i Tallboda. På platsen finns idag motell- och restaurangverksamhet.

Fastighetsägaren JM vill bygga åtta flerfamiljshus i två kvarter på Kallerstad 1:29 och 1:30, där det idag drivs motell och restaurang. På fastigheten finns också en byggnad kvar från den bensinmack och kiosk som tidigare fanns på platsen.

Flerfamiljshusen planeras att byggas i fyra till sju våningar och med lägenheter mellan ett och fyra rum och kök.

Samhällsbyggnadsnämnden kommer under onsdagens möte att ta beslut om det fortsatta arbetet med en detaljplan för området.

– Vi är positiva till att bygga bostäder här men behöver också ta vara på delar av det gamla fina Filbyter-motellet. Det är en del av Linköpings nutidshistoria och vi ser fram emot fortsatt arbete tillsammans med JM och Gamla Linköping för att se vad som kan bevaras, säger Elias Aguirre (S), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Kontakter

Om

Linköpings kommun
Linköpings kommun
Storgatan 58
581 81 Linköping

013-20 60 00http://www.linkoping.se/

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med snart 160 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum