Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2021

Dela

Pressmeddelande
26 oktober 2021, 08:00

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för tredje kvartalet (juli – september) 2021

Delårsrapporten finns tillgänglig på företagets hemsida: www.sdiptech.se

HÖJT FÖRVÄRVSMÅL, NYA MARKNADER OCH GOD FÖRSÄLJNINGSÖKNING TROTS FLERA OSÄKERHETER I OMVÄRLDEN

TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 25,3% till 646,2 Mkr (515,9). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 3,6%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 28,6% till 119,3 Mkr (92,8), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,5% (18,0). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -13,5%, exkl valutaeffekter.

 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 18,4% och uppgick till 102,5 Mkr (86,6).

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 77,0 Mkr (87,1), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 76,8 Mkr (86,5). Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 27 Mkr från tidigare avyttring.

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 75,4 Mkr (74,6), motsvarande en kassagenerering om 77% (59).
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 2,07 Kr (2,47). Efter utspädning uppgick resultat till 2,05 Kr (2,44) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,79 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Den 3 september förvärvade Sdiptech samtliga aktier i Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems).

 • Den 14 september publicerade Sdiptech en uppdatering av sitt årliga förvärvsmål som uppgår till en årlig förvärvad vinst, EBIT, om 120–150 Mkr (90).

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Den 13 oktober förvärvade Sdiptech 85 procent av aktierna i Certus Technologies Holding B.V. Förvärvet är koncernens första affärsenhet i Nederländerna.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 32,8% till 1 969,8 Mkr (1 483,7). Totalt för koncernen var den organiska omsättningstillväxten 8,4%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet EBITA* ökade med 44,4% till 355,9 Mkr (246,4), motsvarande en EBITA*-marginal om 18,1% (16,6). Den organiska EBITA*-tillväxten för koncernen var -4,5%, exkl valutaeffekter.
 • Rörelseresultat, EBIT, ökade med 20,7% och uppgick till 281,7 Mkr (233,4). Inkluderat i årets resultat är höga förvärvskostnader för större förvärv i Storbritannien med tillhörande stämpelskatt. Avyttringar i perioden ledde dessutom till en redovisad reaförlust om 20 Mkr.

 • Periodens resultat efter skatt för koncernen uppgick till 199,9 Mkr (177,3), varav hänförligt till moderbolagets aktieägare var 199,2 Mkr (175,4).

 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 141,9 Mkr (296,5), motsvarande en kassagenerering om 50% (99). På grund av höga vinster och uppskjuten skatt under 2020 betalades mer skatt än normalt under perioden samt att kundfordringar ökade p.g.a. god försäljning. Därtill byggdes lager upp i förebyggande syfte för att möta eventuella komponentbrister.
 • Resultat per stamaktie (genomsnittligt antal) efter avdrag för minoritet och utdelning till preferensaktier uppgick till 5,40 Kr (5,20). Efter utspädning uppgick resultat till 5,35 Kr (5,16) per stamaktie. Föregående års resultat inkluderade en reavinst om 0,84 Kr per aktie från tidigare avyttring.
 • Under perioden januari till september slutfördes förvärv av samtliga aktier i Rolec Services Ltd och One Stop Europe Ltd (Rolec), Ficon Oy samt Wake Power Distribution Ltd (IDE Systems).

 • Under det första nio månaderna har avyttring av Tello Service Partner, samt de svenska och de österrikiska hissverksamheterna slutförts. Samtliga enheter tillhörde affärsområdet Property Technical Services.

 • Sdiptech genomförde den 9 mars en riktad nyemission som tillförde ca 464 Mkr till eget kapital, efter emissionskostnader.

VD-KOMMENTAR

Sdiptechs övergripande mål är att öka vinsten genom såväl organisk tillväxt som förvärv. Under årets första nio månader har vi ökat takten och trots tuffa jämförelsetal steg EBITA* totalt med 44,4 procent. Den fleråriga trenden med ökad lönsamhet fortsätter och vår EBITA*-marginal har stigit från 16,6 till 18,1 procent.

KVARTALET – Stark försäljningsökning i ett kvartal med höga jämförelsetal
Vi kan med stolthet presentera ytterligare ett bra kvartal för Sdiptech. Under det tredje kvartalet upplevde våra affärsenheter en fortsatt god efterfrågan, motsvarande en omsättningstillväxt om 25,3 procent, varav 3,6 procent organiskt exklusive valutaeffekter. Till viss del har intäkter påverkats av framskjutna leveranser efter störningar i leverantörskedjor och läget är fortfarande något besvärligt, även om våra affärsenheter jobbar fantastiskt med att få fram leveranser till kund. Problematiken är i viss mån bredare än enbart vår egen varuförsörjning, då våra kunder ibland pausar sina lagda ordrar för att de i sin tur saknar andra leveranser.

Sett till vinstutvecklingen vill vi börja med att påminna om några centrala effekter från pandemin i fjol. Förra året uppvisade Sdiptech en extraordinärt hög lönsamhet under det tredje kvartalet 2020, vilket ledde till en organisk vinstökning om exceptionella 18,6 procent, jämfört med -13,5 procent i år. Bakgrunden till den höga lönsamheten 2020 var dels extra intäktsvolymer när vi levererade ikapp ordrar som hade pausats under de första månaderna av pandemin, dels extra låga kostnader som kvarstod från åtgärder i början av pandemin. Särskilt tydligt syns detta fenomen med exceptionella jämförelsetal för bolagen i affärsområdet Special Infrastructure Solutions.

Med stora pendlingar från ett extremläge till ett annat är det motiverat att se hur utvecklingen sett ut från en tidpunkt innan pandemin slog till, fram till idag. Under perioden från 1 januari 2020 till 30 september 2021 har den organiska omsättningstillväxten i genomsnitt varit cirka 6 procent och den organiska vinsttillväxten i genomsnitt cirka 7 procent, vilket är helt i linje med våra finansiella mål.

FÖRVÄRV – Hög kvalitet och koncernkompletteringar
I början av september förvärvades IDE Systems, som är specialiserade på tillfällig el och övervakningssystem av elanvändning i Storbritannien. IDE har över 20 års erfarenhet av att designa och tillverka eldistributionslösningar och fokuserar på att leverera utrustning för tillfällig eldistribution, bland annat laddstationer med tillfällig ström för elfordon. IDE utvecklar dessutom en viktig mjukvara för energiövervaknings- och hanteringsverktyg som möjliggör minskad energianvändning och därmed minskat koldioxidutsläpp. IDE bidrar till FN:s globala mål 7.1 och 7.2.

I mitten av oktober, efter periodens utgång, förvärvades Certus Automation, vilket är vår första affärsenhet i Nederländerna. Bolaget är en global leverantör av automationslösningar för hamn- och terminallogistik. Kärnan i produkterna är en egenutvecklad mjukvara och system för bildigenkänning. Produkterna automatiserar identifiering, registrering och positionering av containrar och fordon för ökad effektivitet, säkerhet och minskade utsläpp. Certus bidrar till FN:s globala mål 8.8 och 9.4.

UTSIKTER – Redo för höjt förvärvsmål
Med nya geografiska marknader, ett flertal växande segment inom infrastruktur, samt en stark och erfaren organisation har vi i kvartalet kunnat höja vårt förvärvsmål från 90 Mkr i förvärvad vinsttillväxt till 120–150 Mkr. Målet gäller från och med innevarande år och vi kan med glädje konstatera att vi nått vårt nya mål, inkluderat de avyttringar som genomfördes i våras.

Vi har det senaste året genomfört pilotarbeten i nya geografier för att utvärdera hur vår metodik och arbetssätt effektivt kan fungera på nya marknader. Efter analyser av tusentals bolag och samtal med hundratals entreprenörer och rådgivare har vi nu etablerat oss i Italien samt genomfört vårt första förvärv i Nederländerna. Vår geografiska expansion görs kontrollerat och med eftertanke i enlighet med hur vi jobbar i alla viktiga frågor som rör vår utveckling och tillväxt.

Vi konkluderar även avyttringarna inom Property Technical Services genom att flytta över de två kvarvarande affärsenheter till Special Infrastructure Solutions. Detta innebär att vi nu har två affärsområden i stället för som tidigare tre i koncernen.

Vår förvärvsmetodik bygger på ett välutvecklat strukturkapital och noggranna analyser och tack vare detta har vi de senaste åren kunnat välkomna några av de bästa bolagen inom sina nischer. Efter ett flerårigt fokus på infrastruktur upplever vi i ökande utsträckning att förvärven adderar kompletterande teknik och kundsegment till befintliga affärsenheter och gruppen opererar alltmer som en sammanhållen koncern. Redan två kvartal efter förvärvet av Rolec distribuerar vi exempelvis ut våra egna laddstationer för elbilar via flera andra affärsenheter och når därmed ut till nya kundsegment.

Avslutningsvis är läget i världen fortsatt svårbedömt. Vi ser dock en god och oförändrad efterfrågan på våra produkter och tjänster, där behovet på lösningar som bidrar till mer hållbara, effektiva och säkra samhällen är starkt. Vår marginalguidning om 19–20 procent för helåret kvarstår.

Jakob Holm
VD och Koncernchef
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com
My Lundberg, Sustainability & IR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Denna information är sådan information som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 26 oktober 2021 kl 08.00.

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas på Nasdaq Stockholm under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.
Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

Sdiptech är en teknikkoncern som förvärvar och utvecklar marknadsledande nischverksamheter som bidrar till att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen. Sdiptech omsätter ca 2 500 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Aino Health AB (publ): Världsledande tillverkare väljer Aino Healths SaaS-lösning HealthManager30.11.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Stockholm 30 November, 2021. Ett världsledande tillverkningsföretag och global marknadsledare inom aggregat-, mineralbearbetnings- och metallraffineringsindustrin har valt att utöka användningen av Aino Healths SaaS-lösning HealthManager. Avtalet innehåller totalt 2 400 licenser, varav 1 300 är nya licenser. "Vi är mycket glada och stolta över att fortsätta och utöka en nyckelaktör inom tillverkningsindustrin som kund. Vi ser fram emot att tillsammans öka personalens välbefinnande och engagemang", säger Jyrki Eklund, VD Aino Health. HealthManager är Ainos egen SaaS-lösning som stödjer chefer med interna hälsorelaterade processer och frånvarohantering. Det erbjuder också rapporterings- och analysverktyg för att följa viktiga mätvärden relaterade till företagets hälsohantering. Målet med lösningen är att digitalisera arbetsförmågasprocesser och öka medarbetarnas engagemang. Om Aino Health (publ) Aino Health är den ledande leverantören av Software as a Service-lösningar inom Corporate Hea

Ökat antal aktier och röster i Kinnevik30.11.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag att per den 30 november 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 278.697.215, och det totala antalet röster i bolaget uppgår till 582.496.103. Ökningen beror på en nyemission av 853.550 omvandlingsbara, efterställda, incitamentsaktier av serierna C 2021 och D 2021, som i enlighet med vad som beslutades av extra bolagsstämman i oktober 2021 har överlåtits till deltagare i Kinneviks långsiktiga aktieincitamentsprogram 2021. Under november har Kinnevik även löst in 76.900 omvandlingsbara, efterställda incitamentsaktier som innehafts av före detta deltagare i Kinneviks långsiktiga incitamentsprogram som antogs av årsstämman 2019 respektive 2020. Per den 30 november 2021 är aktierna i Kinnevik fördelade i två stamaktieserier och tio incitamentsaktieserier enligt följande: 33.755.432 stamaktier av serie A med tio röster vardera och 242.153.584 stamaktier av serie B med en röst vardera, och297.258 incitamentsaktier av serie G 2018, 39

Kallelse till extra bolagsstämma i Terranet AB29.11.2021 14:30:00 CET | Pressmeddelande

Aktieägarna i Terranet AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021. Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer bolagsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid bolagsstämman. Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt torsdagen den 16 december 2021. Rätt att delta i stämman För att äga rätt att delta genom förhandsröstning vid stämman ska aktieägare: vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 8 december 20

Nya högprestandaverktyg från RYOBI®29.11.2021 13:54:58 CET | Pressmeddelande

Stockholm, Nov. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Borrar 50% snabbare än tidigare modell Vår helt nya serie med 18V högprestandaverktyg innehåller Ryobis mest avancerade teknik. Optimerade, energitäta och borstlösa motorer som roterar snabbare, ger mer kraft och är laddade med avancerad elektronik som maximerar motorernas prestanda. Våra mest högpresterande verktyg hitills... RDD18X – ONE+™ HP-borrskruvdragare Ryobis mest kraftfulla borstlösa borrskruvdragare har en patenterad motorkonstruktion med starkare magneter och varvtal upp till 2100 varv/min. Snabbare än någon annan av våra borrmaskiner! Den optimerade motorn ger en borrkapacitet på 54 mm i trä och 13 mm i metall. Ett moment på hela 95 Nm gör de mest krävande renoveringsprojekten enkla. Utöver exceptionell kraft levererar skruvdragaren också en enastående driftstid och borrar upp till 280 hål per laddning (i 13 x 50 mm trä). Borrskruvdragaren har en 13 mm metallchuck och extrahandtag för stabilitet vid borrning i krävande material.

Auriant Mining AB (publ.) meddelar datum och plats för årsstämma 2022 och Finansiell kalender 202229.11.2021 11:05:53 CET | Pressmeddelande

Styrelsen beslutade att godkänna den 10 maj 2022 som datum för årsstämma 2022 och den 22 mars 2022 som slutdatum för aktieägare att lämna frågor till styrelsen som skall ingå i meddelandet till årsstämman. Årsstämman 2022 kommer att hållas i Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm. Rapporteringsdatum för 2022 är enligt följande: Årsredovisning 2021: den 19 april 2022 Delårsrapport Q1 2022: den 31 maj 2022 Delårsrapport Q2 2022: den 31 augusti 2022 Delårsrapport Q3 2022: den 30 november 2022 Delårsrapport Q4 2022: den 28 februari 2023 För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD tel: +7 495 109 02 82 e-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com www.facebook.com/AuriantMining/ Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licens

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 202129.11.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2021 Höjdpunkter Belopp inom parentes avser samma period föregående år. VTB:s lån: i juni 2021 överenskoms om ytterligare förbättringar, såsom sänkning av räntan till 3 månader LIBOR plus 3,7% och annullering av det obligatoriska ”cash sweep”.Guldproduktion 695 kg / 22 355 oz (755 kg /24 285 oz)Guldförsäljningen 614 kg /19 749 oz (761 kg /24 442 oz)Konsoliderade intäkter 35,9 MUSD (42,3 MUSD)Periodens resultat efter skatt 4,3 MUSD (11,5 MUSD)EBITDA 16,6 MUSD (24,9 MUSD)Nettokassaflöde från den löpande verksamheten 12,9 MUSD (23,0 MUSD)Genomsnittligt försäljningspris för guld 1 816 USD/oz (1 729 USD/oz) Den totala guldproduktionsprognosen 2021 är 900 - 930 kg guld (28 936 – 29 900 oz) som tidigare meddelats. Väsentliga händelser under perioden 2,2 MUSD i en ytterligare betalning av avfallsavgift ackumulerad på LLC Tardan Gold för 2019–2021 (vänligen se not 8 på sidan 16 för detaljer). Den fullständiga r

Tillbaka till 1970-talet i ny utställning på Bror Hjorths Hus26.11.2021 08:43:10 CET | Pressmeddelande

Utställning på Bror Hjorths Hus, Uppsala Uppsala, Nov. 26, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Konstsalong 70-tal - verk ur Galleri Kavalettens samling Pressvisning: Se nedan Årets sista utställning i Bror Hjorths Hus tar oss tillbaka till 1970-talet, en omvälvande tid i samhället och konsten. Under denna tid, och fram till mitten av 1990-talet, fanns på Svartbäcksgatan i Uppsala ett livaktigt konstgalleri, Kavaletten. Galleriet visade samtidskonst i ett brett spektrum, allt från konstnärer med professurer på konsthögskolor som KG Bejemark och Evert Lundqvist till provokatörer och aktivister som Pussgruppen och Peter Dahl. Flera av de konstnärer som under årens lopp ställt ut på galleriet har också senare ställt ut i Bror Hjorths Hus, bland dem Ilon Wikland, Peter Dahl, Erland Cullberg och Tommy Östmar. Både under galleriets aktiva period och efter dess stängning har inköp av konst av de konstnärer som ställt ut på galleriet pågått. Det är delar ur den samlingen som utgör utställningen Konstsalon

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum