Starkt kvartal – bra marginaler och ökad vinst

Dela

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet blev 93,3 (93,3) mkr, (+3,4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (19,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 31,5 (21,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,4 (19,1) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,16 (1,03) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (13,5) mkr

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent till 243,4 (223,7) mkr (+9,3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,6 (2,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (1,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,3 (3,8) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,26 (0,13) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (7,3) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 59,0 (58,0) mkr


VD’s kommentarer


Jag är stolt över att kunna rapportera att MSAB levererar ett av de, resultatmässigt, starkaste kvartalen i bolagets historia. Detta trots många komplexa utmaningar på den globala marknaden som den pågående pandemin fört med sig.

Prestationen i detta kvartal har föregåtts av goda resultat under tidigare kvartal i år.

De tre främsta orsakerna till detta har varit:

 • Vi håller fast vid vår långsiktiga strategi att vara nummer 1 när det gäller att extrahera data
 • Vi anpassade oss snabbt till den nya verklighet som pandemin inneburit
 • Vi hjälper våra kunder i sin digitaliseringsresa

Under kvartalet har vi levererat fler workshops, webinarier och släppt bättre lösningar än någonsin tidigare. Med den senaste versionen av XRY har vi nu stöd för extraktion av data från över 33 000 mobila enheter.

MSAB vill alltid ligga före utvecklingen. Att agera snarare än reagera. Vi har byggt upp vår verksamhet och vårt goda rykte genom att se trender och anpassa oss på kort tid. VI har kunnat adaptera oss snabbt till de nya förutsättningarna och hitta nya sätt för att göra affärer och nå kunder. På så sätt har vi förvandlat utmaningar till möjligheter.

Från krisens första dag har MSAB inte bara kunnat upprätthålla utan också öka vår kapacitet inom kundsupport och försäljning. Detta har gjort det möjligt för oss att erbjuda våra kunder enastående värde 2020.

Vad som har blivit uppenbart under denna pandemiperiod är att brottsbekämpande organ och andra statliga institutioner har mer begränsade möjligheter att starta nya projekt. De stora behoven och efterfrågan finns fortfarande kvar, men det tar längre tid innan beslut fattas och projekten sjösätts.

Så länge pandemin fortgår förblir världen oförutsägbar och osäker. Digitala forensikföretag har i vissa fall hamnat i utmanande situationer och behövt göra viktiga och strategiska val. På MSAB är vi stolta över våra värderingar; värden som vi delar med våra kunder. Dessa värden inkluderar att kraftfullt stödja viktiga brottsbekämpande och allmänna säkerhetsinsatser samtidigt som integritet och rättssäkerhet garanteras, även för en misstänkt.

MSAB har alltid varit ett värderingsstyrt bolag. I Hong Kong blev vi under det tredje kvartalet medvetna om att våra verktyg kunde användas på ett sätt som inte var förenligt med våra värderingar - och vi vidtog snabba och beslutsamma åtgärder för att hantera den uppkomna situationen – genom att avveckla vår verksamhet i den regionen helt.

Vårt främsta mål är fortfarande att säkerställa att våra lösningar ser till att brottsbekämpning kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Genom att uppfylla detta mål är vi väl medvetna om att vår teknik kan få stor påverkan i de marknader där vi är verksamma. Av den anledningen väljer vi att stödja rätt organisationer och göra det på rätt sätt.

Pandemins konsekvenser på offentlig verksamhet och vår kundbas är svårbedömd. Men en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter kommer att vara nödvändig om samhället har som långsiktig ambition att effektivisera brottsbekämpningen. MSAB ska fortsatt vara världsledande inom digital kriminalforensik, inte bara genom att erbjuda de bästa lösningarna, utan för att vi har det mest agila teamet och värderingar som vi är övertygade om kommer vara långsiktigt avgörande för framgång i denna bransch.

Stockholm i oktober 2020

Joel Bollö

Verkställande direktörKort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 klockan 08:00 CEST.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Saniona AB:s valberedning inför årsstämman 202126.11.2020 16:00:00 CETPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 26 november 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, tillkännager idag valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021. Enligt instruktionen och arbetsordningen för valberedningen som antagits av bolagsstämman ska valberedningen bestå av tre ledamöter, vilka ska vara styrelsens ordförande samt två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna per den sista september. Den 30 september 2020 var de två största ägarna som önskar utse en representant till valberedningen Jørgen Drejer och New Leaf Ventures. Dessa aktieägare har utsett varsin representant, enligt nedan, som tillsammans med ordföranden i styrelsen kommer att utgöra Saniona AB:s valberedning. Valberedningens medlemmar är: Søren Skjærbæk, partner på Ursus law firm, Vejle, Danmark, utsedd av Jørgen DrejerJohn Haurum, professionell styrelseledamot i life science bolag och tidigare vd för F-star Biotechnology Limited, Cambridge, Storbrit

FDA identifierar unik kod för CADScor®26.11.2020 14:22:41 CETPressmeddelande

Pressmeddelande (MAR) Malmö, 26 november 2020 FDA identifierar unik kod för CADScor® Efter gårdagens meddelande och ytterligare analys av godkännandet från det amerikanska läkemedelverket, Food and Drug Administration (FDA), meddelade idag Acarix AB att FDA givit marknadsgodkännande av CADScor®System i USA med en ny generisk enhetskod: Coronary artery disease risk indicator using acoustic heart signals. Acarix är det enda företaget på marknaden som har beviljats denna kod. I godkännandet från FDA definieras CADScor® som ett hjälpmedel vid hjärtanalys och diagnos som en riskindikator för kranskärlssjukdom. En produkt som med hjälp av akustiska signaler registrerar hjärtljud och vibrationer för att beräkna en patientspecifik riskkod vilken indikerar förekomst av kranskärlssjukdom. ”Vi är ensamma på marknaden i den här produktkategorin. Detta är en möjlighet som ger oss förutsättningarna att tillsammans med kliniker och samarbetspartners skapa ett nytt segment och en ny klinisk standard p

HOYLU FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET INOM BYGGSEKTORN26.11.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Stockholm, Sverige, 26 november 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått ytterligare en order från Walbridge, en fullservice entreprenad firma med huvudkontor i Detroit, MI, genom att implementera Hoylus workspaces och lean programvara för att fortsätta att modernisera och förbättra byggprojekteringen och sina arbetsflöden. Walbridge är en befintlig kund hos Hoylu och det nya ordervärdet är 300 000 kronor. Ordern innebär en expansion av Hoylus verksamhet inom byggbranschen med high-end arkitektonisk design och projektledning. "Vi är glada att se våra kunder fortsätta utöka sin verksamhet med Hoylu. Walbridge ligger i framkant när det gäller digital omvandling och innovation och vi är tacksamma för att vi kan vara en liten del av deras framgångsrika resa på det ena stora byggprojektet efter det andra", säger Stein Revelsby, VD Hoylu. För mer information, kontakta: Stein Revelsby, CEO at Hoylu +1 213 440 2499 Email: sr@hoy

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari till september 202026.11.2020 08:45:00 CETPressmeddelande

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september och tredje kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil. VD Henrik Nittmar kommenterar ”Corline har under årets tredje kvartal utvecklats väl vad gäller Renaparin® och samtidigt visat prov på den breda potentialen i bolagets plattformsteknologi. Avtal har slutits med kunder i den medicintekniska delen av verksamheten.” Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen under det tredje kvartalet 2020 uppgick till 368 KSEK (138).Resultatet efter finansiella poster under det tredje kvartalet 2020 uppgick till -2 150 KSEK (-1 932). Resultatet per aktie uppgick under det tredje kvartalet 2020 till cirka -0,13 SEK (-0,12). Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2020 Nettoomsättningen uppgick till 1160 KSEK (647).Resultatet efter finansiella poster upp

Klövern säljer 12 fastigheter i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås för 610 mkr25.11.2020 15:00:00 CETPressmeddelande

Klövern har tecknat avtal med Mileway avseende försäljning av 12 fastigheter för ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 610 mkr. Fastigheterna, som är belägna i Malmö, Lund, Norrköping och Västerås, har en uthyrningsbar yta om cirka 120 700 kvm och utgörs huvudsakligen av lokaler för lager/logistik. Hyresvärdet uppgår till 61 mkr och den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 82 procent. ”Denna försäljning är ytterligare ett steg i Klöverns renodling samtidigt som vi frigör kapital till andra investeringar i våra mer prioriterade segment”, säger Peeter Kinnunen, Transaktionschef på Klövern. Frånträde är planerat till den 15 januari 2021. Följande fastigheter omfattas av försäljningen: Malmö: Kullen 1, Fältsippan 8, Krukskärvan 9, Stiglädret 10 och Ventilen 4 Lund: Annedal 9, Kvartsen 6 och Trumlan 1 Norrköping: Malmen 5, Silvret 2 och Slakthuset 14 Västerås: Friledningen 18 Klövern AB (publ) För ytterligare information, vänligen kontakta: Rutger Arnhult, VD, 070-458 24 70, ru

Acarix erhåller marknadsgodkännande för CADScor® System för försäljning på den amerikanska marknaden25.11.2020 13:15:00 CETPressmeddelande

Pressmeddelande (MAR) Malmö, Sverige, 25 november 2020 Acarix erhåller marknadsgodkännande för CADScor® System för försäljning på den amerikanska marknaden Acarix AB (publ) meddelade idag att det amerikanska läkemedelsverket (FDA) har godkänt bolagets De Novo ansökan för ett marknadsföringsgodkännande för CADScor®System i USA. ”Detta är en fenomenal prestation och ett enormt erkännande av vår teknologi och CADScor® Systems möjlighet att förbättra den diagnostiska processen för potentiella CAD-patienter i USA. Dessutom kommer markandsgodkännandet att bidra betydligt i det fortsatta värdeskapandet av Acarix och gör det nu möjligt för oss att vidta alla åtgärder som krävs i förberedelserna för en lansering i USA.” säger Per Persson, vd för Acarix. De Novo-processen används för nya produkter där det inte finns någon direkt jämförbar produkt med jämförbar indikation på den amerikanska marknaden för att stödja en standardansökan enligt 510(k). Acarix lämnade in De Novo-ansökan i november 201

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum