Starkt kvartal – bra marginaler och ökad vinst

Dela

Tredje kvartalet

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet blev 93,3 (93,3) mkr, (+3,4 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 29,4 (19,9) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 31,5 (21,3) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 21,4 (19,1) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,16 (1,03) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,8 (13,5) mkr

Januari - september

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 procent till 243,4 (223,7) mkr (+9,3 procent i lokala valutor)
 • Rörelseresultatet uppgick till 32,6 (2,7) mkr
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,4 (1,2) procent
 • Resultat efter skatt uppgick till 23,3 (3,8) mkr
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 1,26 (0,13) kr
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,8 (7,3) mkr
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 59,0 (58,0) mkr


VD’s kommentarer


Jag är stolt över att kunna rapportera att MSAB levererar ett av de, resultatmässigt, starkaste kvartalen i bolagets historia. Detta trots många komplexa utmaningar på den globala marknaden som den pågående pandemin fört med sig.

Prestationen i detta kvartal har föregåtts av goda resultat under tidigare kvartal i år.

De tre främsta orsakerna till detta har varit:

 • Vi håller fast vid vår långsiktiga strategi att vara nummer 1 när det gäller att extrahera data
 • Vi anpassade oss snabbt till den nya verklighet som pandemin inneburit
 • Vi hjälper våra kunder i sin digitaliseringsresa

Under kvartalet har vi levererat fler workshops, webinarier och släppt bättre lösningar än någonsin tidigare. Med den senaste versionen av XRY har vi nu stöd för extraktion av data från över 33 000 mobila enheter.

MSAB vill alltid ligga före utvecklingen. Att agera snarare än reagera. Vi har byggt upp vår verksamhet och vårt goda rykte genom att se trender och anpassa oss på kort tid. VI har kunnat adaptera oss snabbt till de nya förutsättningarna och hitta nya sätt för att göra affärer och nå kunder. På så sätt har vi förvandlat utmaningar till möjligheter.

Från krisens första dag har MSAB inte bara kunnat upprätthålla utan också öka vår kapacitet inom kundsupport och försäljning. Detta har gjort det möjligt för oss att erbjuda våra kunder enastående värde 2020.

Vad som har blivit uppenbart under denna pandemiperiod är att brottsbekämpande organ och andra statliga institutioner har mer begränsade möjligheter att starta nya projekt. De stora behoven och efterfrågan finns fortfarande kvar, men det tar längre tid innan beslut fattas och projekten sjösätts.

Så länge pandemin fortgår förblir världen oförutsägbar och osäker. Digitala forensikföretag har i vissa fall hamnat i utmanande situationer och behövt göra viktiga och strategiska val. På MSAB är vi stolta över våra värderingar; värden som vi delar med våra kunder. Dessa värden inkluderar att kraftfullt stödja viktiga brottsbekämpande och allmänna säkerhetsinsatser samtidigt som integritet och rättssäkerhet garanteras, även för en misstänkt.

MSAB har alltid varit ett värderingsstyrt bolag. I Hong Kong blev vi under det tredje kvartalet medvetna om att våra verktyg kunde användas på ett sätt som inte var förenligt med våra värderingar - och vi vidtog snabba och beslutsamma åtgärder för att hantera den uppkomna situationen – genom att avveckla vår verksamhet i den regionen helt.

Vårt främsta mål är fortfarande att säkerställa att våra lösningar ser till att brottsbekämpning kan hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen.

Genom att uppfylla detta mål är vi väl medvetna om att vår teknik kan få stor påverkan i de marknader där vi är verksamma. Av den anledningen väljer vi att stödja rätt organisationer och göra det på rätt sätt.

Pandemins konsekvenser på offentlig verksamhet och vår kundbas är svårbedömd. Men en fortsatt ökad efterfrågan på våra produkter kommer att vara nödvändig om samhället har som långsiktig ambition att effektivisera brottsbekämpningen. MSAB ska fortsatt vara världsledande inom digital kriminalforensik, inte bara genom att erbjuda de bästa lösningarna, utan för att vi har det mest agila teamet och värderingar som vi är övertygade om kommer vara långsiktigt avgörande för framgång i denna bransch.

Stockholm i oktober 2020

Joel Bollö

Verkställande direktörKort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore, Japan och Ryssland och täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.


Denna information är sådan som MSAB, 556244-3050, är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 klockan 08:00 CEST.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress12.5.2021 16:02:34 CEST | Pressmeddelande

Pressrelease 12 maj 2021 Immunicum håller presentationer vid European Hematology Association (EHA) 2021 Virtual Congress Immunicum AB (publ; IMMU.ST) tillkännagav idag att bolaget kommer att hålla två posterpresentationer gällande sitt lagringsbara återfallsvaccin DCP-001 vid EHA 2021 Virtual Congress, som hålls den 9–17 juni 2021. Sammanfattningarna publiceras på konferensens webbplats och är även tillgängliga via www.ehaweb.org. Presentationerna innehåller interimsresultat från fas II ADVANCE II-studien, som visar DCP-001: s förmåga att inducera immunsvar mot ett brett spektrum av tumörassocierade antigener hos patienter med akut myeloisk leukemi (AML), samt prekliniska resultat av förbättrad effekt vid kombinationen DCP-001 och etablerade AML-behandlingar. "De kliniska interimsresultat som publiceras i sammanfattningen idag gläder oss i och med att vi ser att DCP-001 inducerar en rad detekterbara immunsvar hos AML-patienter som deltar i den pågående ADVANCE II-studien", säger Jeroen

Saniona anordnar Forsknings- och Utvecklingsdag om hur expertis inom jonkanaler kan utnyttjas för att behandla sällsynta sjukdomar12.5.2021 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 12 maj 2021 Det digitala evenemanget äger rum torsdagen 20 maj 2021, kl. 11.00 EDT / 17.00 CEST Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att man kommer anordna en digital FoU-dag på torsdagen den 20 maj 2021, kl. 11.00 EDT / 17.00 CEST. Evenemanget kommer att kretsa kring bolagets plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanaler och pipeline i tidig fas. Bland talarna finns medlemmar i Sanionas forskningsteam och verkställande ledning samt den ledande opinionsbildaren (Key Opinion Leader, KOL) inom jonkanaler Heike Wulff, Ph.D., professor i farmakologi vid University of California (UC) Davis School of Medicine. Presentationerna kommer att avhandla följande ämnen: Den outnyttjade potentialen hos jonkanalerSanionas plattform för läkemedelsupptäckt inom jonkanalerSAN903 (preklinisk) för behandling av sällsynta inflammatoriska/fibrotiska sjukdomarSAN711 (preklinisk, planerad Fas 1) för behandl

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign tillförs SEK 270 miljoner genom en övertecknad företrädesemission med utnyttjat övertilldelningsoptionsprogram12.5.2021 13:28:43 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 12 maj 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolagets portföljbolag OssDsign AB genomfört en framgångsrik nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om SEK 240 miljoner. Teckningsgraden uppgick till 185% varför OssDsigns styrelse beslutade att genomföra en riktad nyemission av aktier utan företrädesrätt för befintliga ägare genom en övertilldelningsoption som tillför bolaget ytterligare SEK 30 miljoner. Med anledning av att företrädesemissionen övertecknades behövde inga garantiåtaganden utnyttjas. Totalt tillförs SEK 270 miljoner före transaktionskostnader. I samband med emissionsbeslutet i början av mars i år presenterade OssDsign en ny bolagsstrategi vars syfte är att realisera dess potential och acclerera utvecklingen mot ett positivt kassaflöde senast 2025. Den nya strategin, ASCENT25, avser att accelerera företagets tillväxt, värdeskapande och innovation fram till 2025. Satsningen breddar O

Terranet Holding AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 202112.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 • Intäkterna uppgick till 409 (481) TSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -9 906 (-9 440) TSEK. • Periodens nettoresultat uppgick till -9 996 (-10 195) TSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10 314 (-10 029) TSEK. • Koncernens likvida medel uppgick till 60 311 (44 495) TSEK. • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,20) kr. • Teckningsoptioner av serie TO2 B utnyttjades för teckning av aktier till ca 95% och tillförde bolaget 36,4 MSEK efter emissionsutgifter. VD-ord Bäste aktieägare! Det är ett högre tempo än någonsin i ett växande utvecklingsteam på Terranet med VoxelFlow som den gemensamma nämnaren och fokusområde. Med en snabbhet och högre precision som inte finns tillgänglig idag på marknaden bland befintlig sensorteknologi kan VoxelFlow blixtsnabbt identifiera ett objekt, fastställa dess läge och riktning i ett område runt bilen. Det primära tillämpningsområdet för VoxelFlow är avancer

MSAB: Årsstämmokommuniké 202112.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vid årsstämma i MSAB (publ) den 11 maj 2021 beslutades: Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet.Att godkänna styrelsens förslag till en kontant utdelning om 2,00 kr per aktie. Utbetalning av utdelning sker den 19 maj 2021.Att omvälja Jan-Olof Backman, Ann Hellenius, Linda Nyberg och Peter Gille till ordinarie ledamöter i styrelsen. Nyval till styrelsen av Fredrik Nilsson och Bernt Ingman. Bernt Ingman väljs till styrelsens ordförande. Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 185 000kr till ej anställda styrelseledamöter samt 500 000kr till styrelseordförande. Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.Att godkänna styrelsens ersättningsrapport.Att godkänna styrelsens förslag om Bemynd

Kommuniké från årsstämma i Corline Biomedical AB (publ)11.5.2021 19:47:30 CEST | Pressmeddelande

Idag den 11 maj 2021 hölls årsstämma i Corline Biomedical AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt. Fastställande av resultat Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon utdelning lämnas inte. Ansvarsfrihet Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2020. Något beslut fattades emellertid inte avseende styrelseordföranden, då han – som enda röstande på bolagsstämman – inte kunde rösta om den egna ansvarsfriheten. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och antalet revisorer Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) styrelseledamöter samt en (1) styrelsesuppleant. Vidare beslutades att bolaget ska fortsätta ha ett registrerat rev

Nexstim Abp: Beslut vid årsstämman11.5.2021 14:15:00 CEST | Pressmeddelande

Företagsmeddelande, Helsingfors 11 maj 2021 kl. 15.15(EEST) Nexstim Abp: Beslut vid årsstämman Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolag”) meddelar om följande beslut vid årsstämman som hölls den 11 maj 2021: 1 FASTSTÄLLANDE AV BOKSLUTET OCH KONCERNREDOVISNINGEN FÖR ÅR 2020, FÖRLUSTEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET SAMT BEVILJANDET AV ANSVARSFRIHET Årsstämman fastställde bolagets årsredovisning inklusive koncernredovisning för 2020 och beslutade att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020 och att förlusten för räkenskapsåret bokförs på förlustkontot. Årsstämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2020. 2 ARVODE TILL LEDAMÖTERNA I STYRELSEN I enlighet med aktieägarnas valberedningskommittés förslag, fastställde årsstämman att för de ledamöter i styrelsen som väljs på årsstämman ska arvode utgå enligt följande för den tidsperiod som slutar till slutet av årsstämman 2022

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum