Brå

Stor ökning av fällande domar för våldtäkt sedan samtyckeslagen infördes

Dela

Antalet åtal och fällande domar för våldtäkt har ökat markant sedan den nya lagstiftningen om våldtäkt, ofta kallad samtyckeslagen, infördes 2018. Men få av de fällande domarna avsåg det nya brottet oaktsam våldtäkt. Det visar Brottsförebyggande rådets (Brå) genomgång av samtliga tingsrättsdomar om våldtäkt mot kvinnor under 2019.

Antalet anmälningar som leder till en fällande dom för våldtäkt har ökat markant sedan lagändringarna. Från 190 fällande domar år 2017 till 333 år 2019, en ökning med 75 procent.

− Det tyder på att lagändringarna har fått större effekt än vad många trodde. Vår genomgång visar tydligt att nya typer av övergrepp nu åtalas och fälls som våldtäkt, säger Stina Holmberg forsknings- och utredningsråd på Brå. Att sådana händelser nu går till åtal kan bidra till att personer som blivit utsatta i mindre utsträckning tar på sig skulden för det som hänt.

Sedan den 1 juli 2018 bygger lagstiftningen om våldtäkt på avsaknad av frivillighet, istället för förekomsten av våld, hot eller en särskilt utsatt situation. De nya fällande domarna gäller i stor utsträckning just den typ av situationer som lagändringen avsåg att täcka, till exempel fall där målsägaren reagerat på övergreppet med passivitet. Endast 12 av de nya fällande domarna rör dock det nya brottet oaktsam våldtäkt. Ett skäl till det kan vara att domstolarna oftast inte uppfattar att den bestämmelsen är applicerbar och därför istället väljer att antingen fria den tilltalade eller döma till (uppsåtlig) våldtäkt.

Ett grundläggande motiv bakom lagändringarna var att tydliggöra varje människas ovillkorliga rätt till personlig och sexuell integritet och sexuellt självbestämmande. Lagen välkomnades av många som en viktig samhällelig signal, men det fanns också farhågor från jurister om att den skulle bli svår att tillämpa.

Brås genomgång visar att det finns en del gränsdragningsproblem när lagen ska tillämpas, och att det framförallt är i domarna för oaktsam våldtäkt som svårigheterna aktualiseras.

− Vi har sett svårigheter när det gäller att avgöra både hur långt det straffbara området sträcker sig och vad som ska ses som uppsåt respektive grov oaktsamhet. Dessa tillämpningsproblem riskerar att äventyra rättssäkerheten. Det är därför viktigt att det kommer fler vägledande avgöranden i högre instanser. Det som framförallt behöver klargöras är vad som ska ses som ett uttryck för frivillighet och när ett sådant går att bortse från, säger Stina Holmberg.

Fakta

Brå har haft i uppdrag att följa upp tillämpningen av de nya reglerna om våldtäkt. Brå har analyserat samtliga tingsrättsdomar från 2019 om fullbordad våldtäkt mot kvinna och inhämtat synpunkter från rättsväsendet och frivilligorganisationer.

Rapporten Den nya samtyckeslagen i praktiken. En uppföljning av 2018 års förändringar av lagreglerna rörande våldtäkt (Brå 2020:6) finns att ladda ner på www.bra.se

För mer information:

Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd; tfn: 08-527 58 509. E-post: stina.holmberg@bra.se

Dokument

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder30.9.2020 08:30:00 CESTPressmeddelande

Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

Nytt schema ger fler poliser på kvällen28.5.2020 16:30:00 CESTPressmeddelande

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

Dödligt våld i den kriminella miljön har ökat kraftigt de senaste åren2.4.2020 07:00:00 CESTPressmeddelande

Efter en längre tids nedåtgående trend har det dödliga våldet i Sverige ökat under de senaste åren. Den typ av dödligt våld som främst står för ökningen är den som sker i den kriminella miljön. Vid denna typ av dödligt våld har såväl offer som gärningspersoner blivit yngre, och automatvapen och andra skjutvapen används oftare jämfört med tidigare. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum