GlobeNewswire

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Dela

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2022-05-25

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om
2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare

Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande.

Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022.

Styrelsens förslag till extra utdelning

Styrelsen föreslår en extra vinstutdelning, så kallad efterutdelning, till bolagets aktieägare om
2 kronor per aktie, totalt 29 720 686 kronor, med avstämningsdag måndagen den 27 juni 2022. Under förutsättning att bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, beräknas utdelningen kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg ca tre bankdagar efter avstämningsdagen, dvs. torsdagen den 30 juni 2022.

Styrelsens förslag till incitamentsprogram för VD och övriga ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom att bolaget genomför en emission av teckningsoptioner och godkänner överlåtelse av dessa till VD och övriga ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget och dess dotterbolag på i huvudsak följande villkor.

Riktad emission av teckningsoptioner

  • Högst 630 000 teckningsoptioner ska ges ut. Teckningsoptionerna ges inte ut mot betalning. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning kommer bolagets registrerade aktiekapital att öka med 1 575 000 kronor.
    • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Elon AB (publ), org.nr 556065-4054. Avsikten är att teckningsoptionerna ska överlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet.
    • Skälet till att emissionen föreslås ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är emissionen utgör ett led i införande av incitamentsprogrammet, varigenom ledande befattningshavare ges möjlighet till en positiv utveckling i bolaget. Förekomsten av ett sådant program bedöms öka möjligheten att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare.
    • Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs som motsvarar 120 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de tio (10) handelsdagar som närmast föregår bolagsstämman.
    • Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under följande perioder:

a)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 mars – 30 juni 2025, dock tidigast den 18 augusti 2025 och senast den 15 september 2025; och

b)   tio handelsdagar från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 juli – 30 september 2025, dock tidigast den 1 november 2025 och senast den 15 december 2025.

  • Innehavare av teckningsoptionerna ska ha rätt att vid aktieteckning med utnyttjande av teckningsoptionerna begära att en alternativ lösenmodell tillämpas i enlighet med de fullständiga villkoren. Vid tillämpning av den alternativa lösenmodellen ska teckningskursen för varje aktie motsvara aktiens kvotvärde och teckningsoptionerna berättiga till ett omräknat, som utgångspunkt lägre, antal aktier.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna att bolaget överlåter högst 630 000 teckningsoptioner enligt följande.

(a)   Kategori 1 (VD, vice VD, CFO): högst 124 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen;

(b)   Kategori 2 (övriga medlemmar i ledningsgruppen): högst 30 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen; och

(c)   Kategori 3 (andra nyckelpersoner): högst 20 000 optioner ska kunna överlåtas till respektive individ inom gruppen.

En teckningsberättigad kan teckna ett lägre antal teckningsoptioner än vad denne har rätt att teckna enligt ovan. Erbjudna optioner som inte förvärvas enligt ovan ska kunna överlåtas till andra deltagare i optionsprogrammet. Optionerna ska fördelas mellan de deltagare som anmält intresse för att förvärva ytterligare optioner pro rata i förhållande till antal förvärvade optioner. Med anställd jämställs person som har träffat anställningsavtal men ännu inte tillträtt sin anställning.

Vid överlåtelse ska för teckningsoptionerna erläggas marknadsmässig premie beräknad enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell. Överlåtelse ska vara villkorad av att överlåtelse lagligen kan ske samt att förvärvaren ingår ett s.k. hembudsavtal med bolaget, enligt vilket förvärvaren är förpliktad att erbjuda bolaget, eller den bolaget anvisar, att förvärva teckningsoptionerna i vissa situationer.

Tidigare aktierelaterade incitamentsprogram och utspädning

Bolaget har för närvarande inget utestående aktierelaterat incitamentsprogram. Baserat på vid tidpunkten för kallelsen antal utestående aktier kommer ett fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i det föreslagna incitamentsprogrammet att innebära en utspädningseffekt motsvarande ca 4,1 procent av såväl aktierna som rösterna i bolaget.

För beslut krävs biträde av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

***
Denna information är sådan som Elon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 18.00 CEST den 25 maj 2022.

***

Om Elon AB (publ)

Elon AB (publ) är en ledande frivillig fackhandelskedja i Norden för produkter till hemmet med fokus på kök, vitvaror, hemelektronik, telekom, belysning och möbler vilka erbjuds företag och konsumenter. Elon AB (publ) erbjuder produkter och tjänster via fler än 900 butiker ägda av frivilliga fackhandlare och entreprenörer samt distributionstjänster och skräddarsydda lösningar inom logistik, tredjepartslogistik, handel och IT.

För mer information vänligen kontakta

Stefan Lebrot, VD Elon AB (publ)
Telefon: 076-762 63 29
E-post: stefan.lebrot@elongroup.se

Anneli Sjöstedt, vice VD Elon AB (publ)
Telefon: 070-52 584 59
E-post: anneli.sjostedt@electra.se

Camilla Waldmark, Mediakontakt Elon AB (publ)
Telefon: 070-57 011 94
E-post: camilla.waldmark@elongroup.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Ändring av antalet aktier och röster i Sinch AB (publ)30.6.2022 17:35:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 30 juni 2022 – Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och digital kundinteraktion, meddelade idag att antalet aktier och röster i Sinch AB (publ), org.nr 556882–8908 (”Sinch”), uppgår till 837 597 728 den 30 june 2022. Förändringen av antal aktier och röster under februari har föranletts av 216 950 aktier som har emitterats med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner under incitamentsprogram LTI 2018. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55 E-mail: investors@sinch.com Om Sinch Med Sinchs molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla människor – inom en eller ett par sekunder – via meddelandetjänster, e-post, röstsamtal och video. Fler än 150 000 företag, därav flera av världens största företag och mobiloperatörer,

Infant Bacterial Therapeutics AB utser Maria Ekdahl till CFO30.6.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande 30 juni 2022 Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) tillkännagav idag att Maria Ekdahl utsetts till Chief Financial Officer (CFO) och tillträder den 19 september 2022. Hon kommer att ingå i företagets ledningsgrupp och rapportera till Staffan Strömberg, VD för IBT. Maria, som är civilekonom från Linné universitet, kommer till IBT från Svenska Filminstitutet där hon var CFO. Hon har en gedigen finansiell bakgrund från organisationer som Telenor, Karolinska och Coca-Cola. “Jag ser mycket fram emot att börja på IBT. Företaget befinner sig i en spännande fas och jag ser fram emot att vara med och bidra till den fortsatta utvecklingen.” säger Maria Ekdahl. Om Infant Bacterial Therapeutics AB Infant Bacterial Therapeutics AB (publ) (“IBT”) är ett läkemedelsföretag med en produkt i klinisk utvecklings fas III, vars vision är att utveckla läkemedel som påverkar spädbarns mikrobiom och därigenom kunna förebygga eller behandla sällsynta sjukdomar som drabbar spädbarn. IBT är för

Saniona tillkännager positiva topline-resultat från Fas 1-studien med SAN71130.6.2022 16:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 30 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget framgångsrikt har slutfört den kliniska prövningen i Fas 1 med SAN711, som är positionerad för behandling av neuropatiska smärttillstånd. Data från studien visar att SAN711 är säker och väl tolererad i alla doskohorter, och har en gynnsam absorptions- och distributionsprofil. Inga allvarliga biverkningar förekom och alla deltagare slutförde studien. Långvarig dosering med SAN711 vid en väl tolererad dosnivå om 0,8 mg två gånger dagligen medförde en receptorbeläggning över 24 timmar på mellan 50 och 72 procent, vilket bedöms leda till önskade farmakologiska effekter. Med resultaten från Fas 1-studien ligger vägen öppen för fortsatt klinisk utveckling av SAN711. Fas 1-studien inkluderade 66 friska frivilliga försökspersoner. Det primära målet med studien var att fastställa säkerhet och tolerabilitet för SAN711, vilket utvärderades genom engångsdosering med do

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det andra kvartalet 202229.6.2022 10:40:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det andra kvartalet 2022 torsdagen den 14 juli 2022 kl. 07.30. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 505 163 86 UK: +44 20 319 84884 US: +1 412 317 6300 Pinkod: 5161489# Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsled

Elanders publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2022 och telefonkonferens28.6.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för andra kvartalet 2022 tisdagen den 12 juli kl. 07:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 09:30 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. Se nedan detaljer för att delta i konferensen. Använd länken ”CLICK TO JOIN” nedan, 5-10 minuter före starttid, för att ansluta till telefonkonferensen. Du kommer att bli ombedd att ange telefonnummer och registreringsinformation. Vårt konferenssystem kommer därefter att ringa upp dig på det telefonnummer du anger och placera dig i telefonkonferensen. Observera att länken blir aktiv först 15 minuter före evenemanget. CLICK TO JOIN Använd länken ovan för det enklaste sättet att ansluta till telefonkonferensen eller använd ett av telefonnumren nedan: Sverige: +46 (0)8 5664 2754 Tyskland: +49 (0)69 22222 5195 Storbritannien: +44 (0)330 165 3641 USA: +1 646-828-8082 Kod: 767304 Agenda

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum