Svenska kraftnät

Svenska kraftnät planerar för ökad investeringstakt

Dela
Investeringarna under de kommande tre åren i det svenska transmissionsnätet och stödjande IT-system beräknas uppgå till 32 miljarder kronor. Det är en ökning med 4,7 miljarder kronor jämfört med föregående års treårsplanering.

Svenska kraftnät har lämnat sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2024–2026 till regeringen. Det är en väsentlig ökning av investeringarna jämfört med förra årets verksamhetsplan.

– Investeringsprojekt som tidigare har varit i planeringsfas övergår till entreprenadfas. Förutsättningen för att projekten kommer i entreprenadfas är att nödvändiga tillstånd kan erhållas, bland annat nätkoncession, säger Peter Wigert, ställföreträdande generaldirektör och finansdirektör, Svenska kraftnät.

Energiomställningen innebär stora utmaningar för kraftsystemet och kräver omfattande investeringar i nät och IT-system och ökad utbyggnadstakt. Det handlar om insatser såväl för att reinvestera och underhålla anläggningsparken som för att öka överföringsförmågan och minska överföringsbegränsningar. Totalt beräknas över 300 projekt vara igång under 2023.

Planerade investeringar

Under åren 2025 och 2026 planeras investeringsnivåerna öka kraftigt. Några av de större investeringarna under dessa år är Aurora Line, Ekhyddan-Nybro-Hemsjö, Anneberg-Skanstull samt Fossilfritt övre Norrland.

Omställningen av kraftsystemet och en ökad komplexitet att styra det medför också ett behov av att arbeta med utveckling av nya lösningar för att förbättra förutsättningarna för bland annat ett effektivt nyttjande av transmissionsnätet. I verksamhetsplanen redogörs för några av de större utvecklingsaktiviteterna de kommande åren.

Svenska kraftnäts beräkningar visar på ett fortsatt högt inflöde av flaskhalsintäkter men med en avtagande trend under den kommande perioden. Dock bedöms osäkerhetsfaktorerna för denna prognos vara större än tidigare år.

Osäkert omvärldsläge

– Energikrisen innebär att utvecklingen av omvärldsläget och hastiga förändringar i stor omfattning påverkar kraftsystemets prissättning, Vi ser under innevarande vinter också att åtgärder för att säkra överföringskapaciteten inom Sverige har gett god effekt, säger Peter Wigert

Inflödet av flaskhalsintäkter gör att Svenska kraftnät bedömer att flaskhalsintäkter kan användas för de prioriterade åtgärderna mothandel, kostnadstäckning för vissa nätförluster och finansiering av kapacitetsförstärkande investeringar, samt till att sänka transmissionsnätstariffen 2023-2026. Detta förutsätter dock ett godkännande från Energimarknadsinspektionen. Sammantaget medför detta att effektavgiften från transmissionsnätskunderna bedöms kunna hållas oförändrad fram till 2026. Under åren 2023-2026 beräknas kapacitetsavgifter om totalt 83 mdkr att användas i verksamheten för att täcka kostnader, finansiera investeringar och reducera tariffer, samt täcka redan beslutade elstöd.

Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2024-2026 finns att läsa här.

Kontakter

Presstelefon: 010-475 80 10
press@svk.se

Om

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

010-475 80 10https://www.svk.se

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar ca 15 000 kilometer ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. Svenska kraftnät ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige och affärsverket är även ansvarig myndighet för den svenska elberedskapen och stärker landets elförsörjning för att klara kritiska situationer.

Svenska kraftnät har flera olika verksamhetsområden. Centralt är att underhålla och utveckla det svenska transmissionsnätet för el. På transmissionsnätets kraftledningar transporteras el från vind-, vatten- och kärnkraftverk till regionala och lokala nät som för elen vidare till elanvändarna via lokalnäten.

Svenska kraftnät bildades 1992. Verksamheten finansieras framför allt genom de avgifter som regionnät och stora elproducenter betalar för att nyttja stamnätet. Regeringen har fastställt en instruktion och regleringsbrev och riksdagen anger ramarna för investerings- och finansieringsverksamheten. Svenska kraftnät har cirka 1100 anställda.

Mer information finns på www.svk.se.

Följ Svenska kraftnät

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kraftnät

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum