Umeå kommun

Tillfälliga statsbidrag och befolkningsprognos ger positivt årsbokslut i för- och grundskola

Dela
För- och grundskolenämnden redovisar ett överskott på cirka 90 miljoner kronor i bokslutet för 2022. Förskjutning i befolkningsprognos och tillfälliga statsbidrag leder till positivt resultat.

Orsaker till nämndens positiva resultat beror till stor del på färre antal barn och elever i verksamheten jämfört med budget, främst inom förskola och fritidshem. Justering har gjorts i befolkningsprognosen mellan år 2021 och 2022 där framför allt antalet barn i förskolan är lägre än befolkningsprognosen. Ytterligare orsaker är tillfälliga statsbidrag för att mildra effekterna av pandemin såsom ersättning för sjuklönekostnader och Skolmiljarden.

Pandemin har orsakat högre frånvaro och lägre skolresultat

Studieresultaten i grundskolan vårterminen 2022 visar att eleverna har något lägre resultatän föregående år. Detta gäller både årskurs 3, 6 och 9. De försämrade studieresultaten bedöms bero på ökad frånvaro som är en konsekvens av pandemin. Det finns ett tydligt samband mellan varje missad dag i skolan och lägre skolresultat.

Flera förstärkande insatser har skett för att ta igen elevernas kunskapstapp under året och behöver fortsätta även kommande år. Statsbidraget likvärdig skola möjliggör fortsatta insatser på huvudmannanivå liksom på skol- och klassrumsnivå, till exempel förstärkningar inom elevhälsan och studie- och yrkesvägledning.

– Det riktade statsbidraget för kvalitetshöjande insatser i förskolan och likvärdig skola ska bidra till fortsatt förstärkande insatser som gagnar våra barn och elevers måluppfyllelse, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Sjukfrånvaron ökade sammantaget i jämförelse med föregående år och förklaras av hög korttidsfrånvaro särskilt under januari och februari. Verksamheterna har haft ett stort fokus på arbete med bemanning. Likaså har rekrytering av personal till personalpool i förskola och fritidshem samt vikarier till kommunens Bemanningscentrum prioriterats. De längre sjukskrivningar har över tid minskat. 

Personalbehoven har ökat i jämförelse med föregående år med utmaningar att rekrytera ett flertal yrkeskategorier, främst lärare och rektorer. Samarbetet med Lärarutbildningen vid Umeå universitet har pågått, exempelvis arbete med arbetsintegrerad lärarutbildning, pilotprojekt med socialpedagoger i grundskolans verksamhet för att avlasta lärare samt samarbete runt övningsskolor och VFU. Även ledarförsörjningen har prioriterats med fokus på åtgärder för att skapa goda förutsättningar.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Maria Lindvall (L)
vice ordförande
073-50 84 301
maria.lindvall@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum