Umeå kommun

Umeå kommun avstyrker fortsatt täktverksamhet på Tjälamark 14:5

Dela

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avstyrker fortsatt och utvidgat tillstånd för Swerock AB att bedriva täktverksamhet på fastigheten Tjälamark 14:5 eftersom påverkan på Umeå kommuns huvudvattentäkt Vindelälvsåsen inte kan uteslutas.

Influensområde för planerad brytning jämte sekundära vattenskyddsområde och grundvattenmagasin vid fastigheten Tjälamark 14:5.
Influensområde för planerad brytning jämte sekundära vattenskyddsområde och grundvattenmagasin vid fastigheten Tjälamark 14:5.

Vindelälvsåsen är en viktig grundvattenförekomst och är en av Sveriges största grundvattenresurser och huvudvattentäkt för Umeå kommun. Området med Forslunda vattenverk utgör mark- och vattenområde som bedöms vara av riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning. Grundvattenförekomsten är därför mycket skyddsvärd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är av yttersta vikt att skydda grundvattnet mot föroreningar och avstyrker därmed att tillstånd ges för Swerock AB:s ansökan om utvidgad och fortsatt täktverksamhet på Tjälamark 14:5.

Påverkan på vattenskyddsområdet

Swerock AB har bedrivit täktverksamhet av berg (inklusive krossning och sortering) inom fastigheten sedan 2009. Av inlämnad hydrogeologisk utredning framgår det att föreslagen täktverksamhet kommer att påverka vattenskyddsområdet i och med att verksamheten kommer att medföra en grundvattensänkning i delar av vattenskyddsområdet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan konstatera att Swerock AB i ansökan samt i miljökonsekvensbeskrivningen angett att täktens verksamhetsområde samt brytområde ligger utanför Vindelälvsåsens vattenskyddsområde. Det är bland annat utifrån dessa premisser som nämnden har baserat sina tidigare yttranden över planerad täktverksamhet. Det är först i den tredje kompletteringen som inkom i december 2020 till ansökan som det framkommit att verksamhet kommer att bedrivas inom vattenskyddsområde.

Utförlig utredning krävs

Nämnden anser att det krävs en utförlig utredning och motivering av Swerock AB till varför täktverksamhet ska bedrivas inom vattenskyddsområde i stället för på annan plats eller i stället för att bryta i annan riktning. Vidare saknar nämnden utförliga skydds- och beredskapsåtgärder kopplade till vattenskyddet avseende sprängning, kemikaliehantering, brytning med mera.

Inga nya täkter inom vattenskyddsområde

I Umeå kommuns översiktsplan ”Fördjupning för Umeå” framgår att inga nya täkter ska tillkomma inom områden som är värdefulla för vattenförsörjningen. När Umeå kommun yttrat sig över samrådsunderlaget har de även framfört det till bolaget.

Vidare är det förbjudet enligt skyddsföreskrifterna till Vindelälvsåsens vattenskyddsområde att etablera ytterligare annan materialtäkt inom vattenskyddsområdets sekundära skyddszon.

För mer information:

Andreas Sjögren, S
Ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Maja Westling, C
Vice ordförande
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
070-772 88 76
maja.westling@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Influensområde för planerad brytning jämte sekundära vattenskyddsområde och grundvattenmagasin vid fastigheten Tjälamark 14:5.
Influensområde för planerad brytning jämte sekundära vattenskyddsområde och grundvattenmagasin vid fastigheten Tjälamark 14:5.
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

”Studiegård” på Dragonskolan ska stötta efter distansstudier4.5.2021 09:06:12 CEST | Pressmeddelande

Under pandemin har gymnasieeleverna tvingats ta ansvar för sina studier på ett helt annat sätt än vad som är normalt. På Dragonskolan arrangeras därför nu en ”studie-gård” för alla elever under varje dag fram till sommaren. – Vi har upprätthållit en god kvalitet på undervisningen genom hela pandemin, men det går inte att sticka under stol med att närundervisning slår all form av distansundervisning, säger Henrik Bolin, samordningsrektor på skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum