Sveriges Allmännytta

Vägledning ska hjälpa bostadsföretag med klimatanpassning

Dela
Ett förändrat klimat leder till ökade risker för bebyggelse och bostadsområden. IVL Svenska Miljöinstitutet ska tillsammans med Sveriges Allmännytta och fem allmännyttiga bostadsföretag ta fram en vägledning för hur bostadsföretag kan arbeta systematiskt med klimatanpassning.

– Det är ett viktigt projekt för att rusta oss för framtiden. Redan nu ser vi effekter av klimatförändringarna. Vägledningen blir ett verktyg för bostadsföretag att identifiera klimatrisker i det egna beståndet och att hitta lösningar som är kostnadseffektiva, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Höjda temperaturer och större nederbördsmängder ökar utmaningarna för de allmännyttiga bostadsföretagen. Blir det risk för översvämningar, eller är värmen i lägenheterna alltför påfrestande heta sommardagar?

Trots att det finns gott om information kring klimatförändringar, klimatrisker och klimatanpassningsåtgärder blir informationen ibland svår för bostadsbolag att anpassa till åtgärder i den egna verksamheten. Rapporter och studier som är avsedda för statlig, regional och kommunal planering måste kunna översättas till insatser i det egna fastighetsbeståndet.

Det aktuella projektet syftar dels till att göra befintlig information tillgänglig för Allmännyttans bostadsföretag, dels till att utveckla nya metoder som direkt kan bidra till förbättrad klimatanpassning i bostadsbolagens fastighetsbestånd.

– Ofta räcker det inte med punktinsatser och åtgärder för enskilda fastigheter, det krävs ett systematiskt förhållningssätt. Att motverka översvämningar kräver till exempel ofta ett systemperspektiv som ser till hela avrinningsområdet och angriper orsaker snarare än symtom, säger Johan Holmqvist, forskare och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Multifunktionella och naturbaserade lösningar är viktiga för ett systematiskt klimatanpassningsarbete genom att de skyddar, utvecklar eller skapar ekosystem samtidigt som biologisk mångfald och mänskligt välbefinnande främjas.

Vägledningen som tas fram inom projektet kommer att innehålla en kartläggning av klimatrelaterade risker i byggnadsbeståndet och hur man kan identifiera och prioritera åtgärder. De medverkande bostadsbolagen kommer att genomföra anpassade analyser och testa att följa vägledningen med stöd av IVL och Sveriges Allmännytta.

För mer information, kontakta:
Patrizia Finsessi, Sveriges Allmännytta, 070-535 55 37
Johan Holmqvist, IVL, 010-788 66 49

Kontakter

Bilder

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Hornsgatan 15
118 46 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisationen för 318 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag som bygger och förvaltar hyresbostäder för alla i hela landet. Tillsammans har de över 945 000 hyresbostäder

Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt.