Svenska kyrkan

Yttrande om familjeåterförening och barns humanitära skäl

Dela
Svenska kyrkan värnar familjers möjligheter att återförenas i Sverige och barns humanitära skäl i migrationslagstiftningen. Det framkommer i Svenska kyrkans yttrande på regeringens utkast till lagrådsremiss. Svenska kyrkan uppmanar också att inkludera trossamfunden i kommande remisser som handlar om människor på flykt.

Svenska kyrkan är närvarande i hela Sverige genom sina 1 300 församlingar. Som en del av församlingarnas diakonala uppdrag, pågår en omfattande social och stödjande verksamhet för de som är nya i Sverige.

– I församlingarna möter vi människor som på grund av krig och förföljelse separerats från sina anhöriga. Förutom att vi ser det mänskliga lidandet hos de som tvingas leva åtskilda vet vi att möjligheten till återförening med sin familj är en nyckel till en lyckad integration, säger Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen.

När människors värde och rättigheter hotas och med Svenska kyrkans långa erfarenhet av att arbeta med människor på flykt yttrar vi oss i denna fråga.

– För Svenska kyrkan är det viktigt att värna barnperspektivet i migrationslagstiftningen utifrån barns särställning i vår kristna tro. Det blir därför naturligt att vi yttrar oss när barn i utsatthet riskerar att fara illa, säger Daniel Tisell, 2:e vice ordförande i kyrkostyrelsen.

Sammanfattning av Svenska kyrkans yttrande

 • Svenska kyrkan avstyrker förslaget att begränsa möjligheten att medge undantag från försörjningskravet när anknytningspersonen är alternativt skyddsbehövande.
 • Svenska kyrkan avstyrker förslaget att tidsfristen för vidarebosatta ska räknas från beslutsdatum i stället för inresedatum.
 • Svenska kyrkan avstyrker förslaget att avskaffa särskilt ömmande omständigheter för barn samt för vuxna med särskild anknytning till Sverige.
 • Svenska kyrkan uppmanar regeringen att utveckla barnkonsekvensanalysen i lagrådsremissen för att tydliggöra de avsteg från barnkonventionen som de nu aktuella lagförslagen kan innebära.

Rätten till familjeliv är en grundläggande mänsklig rättighet. Människor som beviljats skydd i Sverige bör därför inte omfattas av krav på försörjningskrav vid anhöriginvandring. Försörjningskrav innebär många gånger i praktiken ett hinder för familjer att leva tillsammans. Svenska kyrkan ser allvarligt på att förslaget gör skillnad i möjligheten att åtnjuta rätten till familjeliv mellan flyktingar och alternativt skyddsbehövande. Detta går även emot rekommendationer från både FN:s flyktingkommissariat och EU-kommissionen.

Svenska kyrkan avstyrker även förslaget att tremånadersfristen för vidarebosatta ska ändras från inresedatum till beslutsdatum. Denna förändring innebär att anhöriga till vidarebosatta flyktingar i praktiken kommer ha svårt att hinna ansöka om återförening innan tidsfristen löper ut.

Sedan 1 januari 2020 är även FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Svenska kyrkan finner att den nu föreslagna ändringen av särskilt ömmande omständigheter för barn till synnerligen ömmande omständigheter innebär ett minskat utrymme för att ta hänsyn till barns hälsoskäl och andra personliga omständigheter såsom lång vistelse i Sverige. Ändringen skulle försämra barns rättigheter på ett sätt som går emot syftet med att barnkonventionen antagits som svensk lag.

Remisser

Svenska kyrkan, andra trossamfund, ekumeniska och interreligiösa råd har exkluderats från Justitiedepartementets remisslista. Svenska kyrkan anser att vi borde ha varit remissinstans och lämnar därför ett yttrande på regeringens utkast till lagrådsremiss.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Svenska kyrkan
Svenska kyrkan
Kyrkokansliet
751 70 Uppsala

https://www.svenskakyrkan.se/

Runt 5,6 miljoner människor är med i Svenska kyrkan vilket gör oss till Sveriges största medlemsorganisation. Vi styrs demokratiskt, finns lokalt över hela landet och har ett betydande internationellt arbete. 

Svenska kyrkan har verksamhet i nära 1 300 församlingar och är en viktig mötesplats för många. 2,7 miljoner vuxna och 1,4 miljoner barn och unga deltar i olika öppna verksamheter. 

Svenska kyrkan ansvarar för att hålla ett omfattande och tusenårigt kulturarv vid liv. Det handlar bland annat om cirka 3 400 kyrkobyggnader med inventarier och 3 300 begravningsplatser. 

Svenska kyrkan:

 • Nästan 300 000 gudstjänster
 • 13,3 miljoner deltagare på gudstjänster
 • 250 000 konsertbesökare
 • 109 000 hembesök av präst eller diakon
 • 112 000 besök på sjukhus och andra institutioner
 • 61 300 kyrkliga begravningar
 • 90 000 körsångare i alla åldrar
 • Sveriges femte största skogsförvaltare

 

Följ Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska kyrkan

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum