Andra AP-fonden

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

Andra AP-fonden rekryterar Erik Kleväng Callert till ny CIO21.12.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden (AP2) har rekryterat Erik Kleväng Callert till ny CIO (Chief Investment Officer). Erik är idag CIO och hållbarhetsansvarig på PRI Pensionsgaranti och har tidigare varit CIO på både SPP Pension & Försäkring samt på Nordea Life & Pensions. Han har, förutom gedigen och bred erfarenhet av att leda och utveckla kapitalförvaltning i stora och internationella organisationer, också stor erfarenhet och kunskap inom hållbarhetsfrågor, och har bland annat varit styrelseledamot i Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

Andra AP-fonden investerar 500 miljoner i fond för hållbar infrastruktur i tillväxtländer3.11.2021 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden bidrar ytterligare till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet genom att investera cirka 500 miljoner kronor (50 miljoner euro) i Climate Finance Partnership (CFP) som förvaltas av BlackRock. CFP ska investera i hållbar infrastruktur i tillväxtländer och fokus kommer att vara på förnyelsebar energi med tillhörande infrastruktur såsom elnät och batterilager.

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2021 – andelen kvinnor i styrelser och ledningsgrupper den högsta någonsin21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2021 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm återigen ökar och uppgår nu till 34,5 (33,7) procent. Andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter att öka och årets ökning, från 24,3 till 26,0 procent, är den största mätt i procentenheter sedan undersökningarna inleddes 2002. Över tid har utvecklingen för ledningsgrupperna, framför allt under det senaste årtiondet, uppvisat en klart större stabilitet jämfört med styrelserna. Den långsiktiga trenden är emellertid tydligt positiv även vad gäller styrelser. Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar är andelen kvinnliga styrelseordförande oförändrat 8,6 procent, vilket är lägre än den hittills högsta noteringen om 10,2 procent som uppnåddes 2019. Andelen kvinnor som är VD ökar tydligt med 2,3 procentenheter och uppgår nu till 12,7 procent. – Efter att vårt Kvinnoindex förra året visade en liten nedgång i andelen kvinnliga styrelseledamöter, är de

AP-fondernas hållbarhetsarbete kommer väl ut i Riksrevisionens granskning3.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

AP-fonderna (AP1-AP4) välkomnar den granskning som Riksrevisionen under 2020-2021 har genomfört avseende AP-fondernas hållbarhetsarbete och den rapport som presenterades den 3 juni 2021. Hållbarhet är en mycket viktig och integrerad del av AP-fondernas arbete och något som AP-fonderna har arbetat med länge och kontinuerligt utvecklar. Riksrevisionens granskning visar att AP-fondernas hållbarhetsarbete är ändamålsenligt i förhållande till uppdraget. Granskningen bekräftar också att AP-fonderna har etablerade processer och integrerar hållbarhet i investeringar och i ägarstyrning. Riksrevisionen framför ett antal rekommendationer kring hållbarhetsrapportering och redovisning av nyckeltal. Detta är inte unikt för AP-fonderna utan något hela branschen arbetar hårt med. Rapporten belyser väl de utmaningar som AP-fonderna och alla andra motsvarande investerare har, i Sverige såväl som internationellt, vad gäller att på ett enkelt och lättförståeligt sätt redovisa det omfattande, svåra och kom

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor26.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer. Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning. AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,7 respektive 8,5 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. Vid utgången av 2020 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1651 mdkr, vilket är en ökning med 92 mdkr jämfört med utgången av 2019. AP-fonderna betalade under 2020 in 32 mdkr för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fon

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202012.2.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Under 2020 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. AP2 har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och nu senast genom att anpassa portföljen till Parisavtalet. – Jag är väldigt stolt över att vi under hösten anpassade våra internt förvaltade innehav av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark, utan att göra avkall på portföljernas avkastnings- och riskegenskaper. Såvitt vi vet är denna anpassning av portföljen unik i och med att den omfattar innehav av både företagsobli

Andra AP-fonden – en stark avslutning på året som präglats av fokus för att anpassa portföljen till Parisavtalet12.2.2021 08:00:00 CET | Pressmeddelande

En stark avslutning på året gjorde att resultatet för helåret uppgick till 12,8 mdkr. De senaste fem och tio åren har Andra AP-fonden i genomsnitt avkastat 7,3 respektive 7,7 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande. – 2020 har på många sätt varit ett väldigt speciellt år som starkt präglats av covid-19. Trots allt som hänt i omvärlden har vi kunnat leverera mycket av det som vi hade bestämt oss för att göra. Vi har bland annat tagit viktiga steg i arbetet med att utveckla vår förvaltning vidare, vilket vi hoppas och tror kommer att bidra positivt till både avkastning och ett mer hållbart samhälle, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. – Jag är väldigt stolt över att vi under hösten anpassade våra internt förvaltade innehav av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med EU Paris-Aligned Benchmark, utan att göra avkall på portföljernas avkastnings- och riskegen

Andra AP-fonden ställer om portföljen i linje med Paris Aligned Benchmark10.12.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har anpassat sina interna index och portföljer för utländska aktier och företagsobligationer för att klara Parisavtalets 1,5 gradersmål. Det innebär bland annat avinvesteringar från bolag som har intäkter från försäljningen av fossila bränslen. Därmed minskas också klimatrisken från fondens globala investeringar och fondens koldioxidavtryck minskar ytterligare. Under hösten har AP2 anpassat de internt förvaltade innehaven av globala aktier och företagsobligationer så att de ligger i linje med Paris Aligned Benchmark (PAB), utan att göra avkall på avkastnings- och riskegenskaper. – Så vitt vi vet är vi unika eftersom detta omfattar både innehav i obligationer och aktier till ett värde av cirka 200 miljarder, vilket är hälften av vår totala portfölj. Vi har som ambition att på sikt anpassa andra delar av portföljen till PAB, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. Att AP2 förvaltar i linje med PAB innebär att fonden inte investerar i företag vars om

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 20201.9.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under första halvåret 2020 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har beslutat att publicera en separat rapport om fondens hållbarhetsarbete även för första halvåret. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker väldigt mycket. Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och mänskliga rättigheter. – Under första halvåret 2020 har fondens hållbarhetsarbete till viss del påverkats av covid-19, vilket främst berörde närvaron på bolagsstämmor men också förslagen om utdelning och styrelsearvoden, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. – Ett område med stora inves

Ett halvår starkt påverkat av covid-191.9.2020 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på -5,1 procent, efter kostnader, för det första halvåret 2020. Resultatet uppgick till -19,3 mdkr och fondkapitalet uppgick till 357,9 mdkr vid halvårsskiftet 2020. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,1 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Det globala utbrottet av covid-19 har haft en mycket stor inverkan på utvecklingen av världens värdepappers-marknader och därmed fondens portföljvärde, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. – I slutet av första halvåret hade finansiella marknader vänt uppåt och de flesta ekonomier börjat återhämta sig. Aktiemarknadsuppgången har i stor utsträckning drivits av tillväxtaktier i teknologisektorn. Det har missgynnat fondens aktieportföljer som undviker att koncentrera alltför betydande innehav i stora bolag och istället överviktar aktier med låg värdering, säger Eva Halvarsson. – Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsik

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2020 – andelen kvinnor i styrelser minskar något16.6.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2020 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm, för första gången sedan 2013, minskar något och uppgår nu till 33,7 (34,0) procent. Däremot ökar andelen kvinnor i ledningar för tionde året i rad och uppgick vid årets mätning till 24,3 (24,0) procent. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens VD:ar en kvinna. – Jag hoppas att detta bara är ett hack i kurvan och att den uppgång vi sett sedan 2013 avseende andelen kvinnliga ledamöter fortsätter. Men det är också en väckarklocka för alla valberedningar att arbetet med mångfald även fortsättningsvis aktivt måste prioriteras. Det är dock glädjande att se att andelen kvinnor i ledningar fortsätter att stadigt öka eftersom detta ju är den främsta rekryteringsbasen för styrelseledamöter, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden. – Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvi

Etikrådet påverkar säkerheten i gruvbolag och fokuserar på avskogning, penningtvätt och klimatarbetet4.5.2020 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

AP-fondernas etikråds årsrapport 2019: AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tretton år påverkat globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2019 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på bristande säkerhet i hanteringen av gruvavfall. Andra områden i fokus har varit kampen mot penningtvätt, oljebolagens långsiktiga klimatarbete och avskogningen i Sydamerika. I januari 2019 inträffade olyckan i Brumadinho i Brasilien när gruvbolaget Vales avfallsdamm brast med fruktansvärda konsekvenser. Kort därefter startade Engelska kyrkans pensionsfond och Etikrådet tillsammans ett stort projekt för att se till att gruvbolagen tar ansvar för sina avfallsdammar. Projektet syftar till att kartlägga och öka transparensen kring säkerheten vid alla avfallsdammar i världen. – Det är för tidigt att säga om de åtgärder som investerare driver kommer att räcka, men klart är att svare

Andra AP-fonden – resultatet för 2019 högsta någonsin10.2.2020 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Resultatet för 2019 var Andra AP-fondens högsta någonsin och uppgick till 53,0 mdkr. De senaste fem och tio åren har fonden i genomsnitt avkastat 7,4 respektive 8,4 procent. Årets utveckling innebär att fondens avkastning återigen överträffar fondens långsiktiga avkastningsantagande på både kort och lång sikt. – 2019 blev ett år som för vår del präglades av nya placeringsregler, hållbarhetsfrågor samt den omvärldsturbulens som vi har vant oss vid som det nya normala. Turbulensen till trots var utvecklingen på många av världens finansmarknader stark. Vårt resultat för året var det högsta hittills och uppgick till 53 mdkr. Avkastning efter kostnader uppgick till 15,9 procent, vilket är väsentligt högre än vår långsiktiga avkastningsförväntan, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. – Samtliga tillgångsslag hade en positiv avkastning och framförallt världens aktiemarknader har utvecklats positivt. Fondens svenska aktieportfölj avkastade totalt 30,2 procent medan den

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 201910.2.2020 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Under 2019 har Andra AP-fonden fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och därmed att det blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och nu senast enligt UNGPRF. – Något som starkt har präglat 2019 är utvecklingen av hållbarhetsfrågorna. Det allmänna intresset har ökat, till viss del sannolikt drivet av det fokus på klimatförändringar som Greta Thunberg har bidragit till, men också de allt tätare forskningsrapporterna om klimatet. Även diskussioner om sociala frågor som jämlikhet och mänskliga rättigheter lyfts allt oftare, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens

Andra AP-fonden publicerar rapport om mänskliga rättigheter30.9.2019 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Som en av de första investerarna i världen, publicerar Andra AP-fonden (AP2) en rapport om fondens arbete med mänskliga rättigheter i enlighet med FN:s ramverk. Rapporten beskriver hur fonden ser på sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter och vilka processer fonden har för att integrera mänskliga rättigheter i verksamheten. Rapporten beskriver både områden där fonden tagit viktiga steg för att utveckla sitt arbete men beskriver också några av de utmaningar som identifierats. Sedan 2016 har AP2 strukturerat arbetat med att öka integreringen av mänskliga rättighetsfrågor i sina investeringsbeslut. Genom att publicera en rapport har fonden för avsikt att öka transparensen kring sitt arbete att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, samt de framsteg och utmaningar som fonden haft med anledning av detta. – Redan 2016 valde vi att stödja ramverket ”UN Guiding Principles Reporting Framework”. Det är därför glädjande att vi nu kan publicera vår f

Andra AP-fonden ökade avkastningen väsentligt28.8.2019 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden redovisade en total avkastning på 10,7 (2,9) procent, efter kostnader, för det första halvåret 2019. Resultatet uppgick till 35,6 (9,8) mdkr och fondkapitalet uppgick till 367,4 (352,4) mdkr vid halvårsskiftet 2019. Fondens avkastning relativt jämförelseindex uppgick till -0,4 procent, exklusive alternativa investeringar och kostnader. – Andra AP-fondens avkastning överträffar fondens långsiktiga reala avkastningsantagande om 4,5 procent per år. De senaste tio åren har fondens reala avkastning i genomsnitt varit 8,1 procent, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör. – Början av 2019 präglades av en kraftig återhämtning på världens börser efter den stora nedgången i slutet av 2018. Därefter tilltog dock en växande oro för att den globala realekonomiska utvecklingen skulle försvagas. Oron förstärktes av osäkerheten kring Storbritanniens utträde ur EU samt, i maj och juni, den eskalerade handelskonflikten mellan USA och Kina. Denna politiska osäkerhet

Andra AP-fondens Kvinnoindex 2019 – andelen kvinnor i styrelser ökar svagt17.6.2019 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fondens Kvinnoindex för 2019 visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm fortsätter att öka, om än svagt, och uppgår nu till 34,0 (33,9) procent. Andelen kvinnor i ledningar ökar också och uppgick vid årets mätning till 24,0 (23,2) procent. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens styrelseordförande en kvinna. – Årets Kvinnoindex visar att ökningen av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser, jämfört med förra året, endast är 0,1 procentenhet. De senaste fem åren har vi sett större årliga ökningar. Så även om nivån är den högsta någonsin och att det är positivt att andelen fortsätter att öka hoppas jag att utvecklingen inte nu stagnerar, för 34 procent är fortfarande för lågt, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden. – Det är positivt att andelen styrelseordförande och VD som är kvinnor ökar. För första gången är mer än 10 procent av börsbolagens styrelseordförande en kvinna (10,2%, ökning från 8,8%). För VD-posten är a
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.