Europaparlamentet

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Parlamentet stöder nya regler om hållbara produkter utan grönmålning11.5.2023 14:13:37 CEST | Pressmeddelande

Allmänt hållna och ogrundade miljöpåståenden ska förbjudas Produkter med inbyggd kort livslängd ska begränsas En produkt ska fungera väl även med reservdelar och tillbehör från andra tillverkare Parlamentet vill hjälpa konsumenter att välja miljövänliga varor och företag att erbjuda mer hållbara produkter ©AdobeStock_ Olivier Le Moal På torsdagen ställde sig parlamentet bakom ett lagförslag som ska förbättra märkningen av produkter, öka deras hållbarhet och sätta stopp för vilseledande påståenden. Parlamentet antog med 544 röster för, 18 röster emot och 17 nedlagda röster ett förslag till nytt direktiv som ger konsumenter mer inflytande i den gröna omställningen. Direktivets huvudsyfte är att göra det lättare för konsumenter att göra miljövänliga val och uppmuntra företag till att erbjuda fler tåliga och hållbara produkter. Förbud mot vilseledande marknadsföring och allmänna miljöpåståenden Parlamentets förhandlingsmandat går ut på att det ska vara förbjudet att använda allmänna påståe

Bekämpa våld mot kvinnor: Europaparlamentet godkänner EU:s anslutning till Istanbulkonventionen10.5.2023 14:33:22 CEST | Pressmeddelande

Kommissionen föreslog EU:s anslutning 2016, men ratificeringen har gått i stå på grund av vissa EU-länders motvilja EU-domstolen bekräftade 2021 att EU kan ratificera konventionen med kvalificerad majoritet EU:s anslutning till konventionen undantar inte de återstående sex EU-länderna från att ratificera den nationellt En av tre kvinnor i EU har utsatts för fysiskt och/eller sexuellt våld Ledamöterna har röstat för EU:s anslutning till konventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och därmed avslutat Europaparlamentets roll i processen. Sex år efter att EU undertecknade Istanbulkonventionen - det första rättsligt bindande internationella instrumentet för förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och flickor - och trots Europaparlamentets många påtryckningar har EU fortfarande inte ratificerat den på grund av att några få medlemsländer vägrar att göra det. EU-domstolens yttrande av den sjätte oktober 2021 bekräftade dock att EU kan ratificera konventionen utan al

Parlamentet antar en ny lag för att bekämpa global avskogning19.4.2023 15:09:03 CEST | Pressmeddelande

Mellan 1990 och 2020 ledde avskogning till att skogar med en samlad yta större än hela EU gick förlorad. Konsumtionen i EU stod för en tiondel av förlusten Nötkreatur, kakao, kaffe, palmolja, soja, trä, gummi, träkol och trycksaker omfattas av de nya reglerna Mänskliga rättigheter och ursprungsfolkens rättigheter läggs till som krav I kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald måste nu företag se till att produkter som säljs i EU varken har orsakat avskogning eller skogsförstörelse. Inga specifika länder eller råvaror förbjuds, men företag tillåts bara sälja sina produkter i EU om leverantören har avgett en så kallad förklaring om tillbörlig aktsamhet som bekräftar att produkten inte innehåller råvaror som kommer från avskogad mark eller har orsakat skogsförstörelse efter den 31 december 2020. Det senare gäller också förstörelse av oersättlig primärskog. Parlamentet kräver också att företagen intygar att produkterna följer relevant lagstiftning i produktionslandet

55-procentspaketet: Parlamentet antar viktiga lagar för att nå klimatmålet för 203018.4.2023 14:24:48 CEST | Pressmeddelande

Kostnadsfria utsläppsrätter inom EU:s utsläppshandelssystem ska fasas ut från 2026 Vägtransporter och byggnader läggs till i det nya utsläppshandelssystemet II från 2027 Nytt instrument för att förhindra koldioxidläckage ska skydda EU:s industri och öka den globala klimatambitionen En social klimatfond ska bekämpa energi- och rörlighetsfattigdom Parlamentet har antagit en reform av EU:s system för utsläppshandel som också innefattar luftfart och sjöfart, en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och en ny social klimatfond. På tisdagen godkände Europaparlamentet överenskommelserna med EU-länderna från slutet av 2022 om flera viktiga rättsakter som ingår i 55-procentspaketet. Det här är EU:s plan för att minska växthusgasutsläppen med minst 55 procent fram till 2030 jämfört med 1990 års nivåer, i linje med EU:s klimatlag. Reform av utsläppshandelssystemet Reformen av utsläppshandelssystemet antogs med 413 röster för, 167 röster emot och 57 nedlagda röster. Med reformen höjs utslä
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.