GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch
GS - Facket för Skogs-, trä- och grafisk Bransch

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.

GS säger ja till nya avtal på 29 månader1.11.2020 10:08:00 CET | Pressmeddelande

Samtliga fem förbund i Facken inom industrin (där GS ingår) har gemensamt svarat ja till de opartiska ordförandenas slutliga hemställan i industriförhandlingarna. Avtalen löper över 29 månader och har ett avtalsvärde på 5,4 procent. De sista 12 månaderna är uppsägningsbart. Avtalen ger förutsättningar för fortsatta reallöneökningar och ligger på en nivå som kan normera på svensk arbetsmarknad och samtidigt gynna Sveriges konkurrenskraft. För LO-förbunden innehåller avtalen en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott. Det innebär också ett förstärkt försäkringspaket som sänker åldern för när anställda samlar in till sin avtalspension. Avtalen ger en nivåhöjning på 3 procent den 1 november 2020 och 2,4 procent den 1 april 2022. De nya avtalen gäller från den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023. GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö: Vi har just genomfört en historiskt svår avtalsrörelse med riktigt tuf

GS stödjer demokratikampen i Belarus med 47000 kronor!10.9.2020 14:06:00 CEST | Pressmeddelande

För GS är det självklart att vara ett aktivt förbund på såväl det lokala- som på det globala planet. Vårt fackliga arbete tar alltid avstamp i en stark övertygelse om demokratins betydelse för en bättre arbetsplats och en bättre värld. Därför stödjer GS demokratikampen i Belarus med 1 kr/per medlem och uppmanar andra, så väl våra egna avdelningar som andra förbund och organisationer att göra detsamma!

GS-fackets avtalskrav för fortsatta löneökningar20.12.2019 12:23:00 CET | Pressmeddelande

GS-facket har idag överlämnat sina avtalskrav till Trä- och möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen (GF), Industriarbetsgivarna (IA) och Gröna Arbetsgivare (GA) . Gemensamma avtalskrav som GS driver tillsammans med LO och Facken inom Industrin: Löner: Förbundens gemensammakrav är löneökningar på 3,0 procent. Det är långsiktigt hållbart och garanterar fortsatta reallöneökningar, samtidigt som det bidrar till en hög sysselsättning. Avsättning till deltidspension/flexpension: Vi kräver fortsatta avsättningar till systemet fördeltidspension/flexpension. Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering: Vi kräver vi att introduktion till arbetsmiljörisker, säkerhetsrutiner och arbetsmiljöpolicys ges vid all nyanställning, inhyrning, ny befattning eller efter en tids frånvaro. Vi kräver också att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamheten ska stärkas. Åtgärder för att främja jämställdheten Vi kräver arbetsgivarna ska upprätta en handlingsplan där det kartläggs vilka

Hovrättens dom är ett hårt slag mot arbetet för schysta villkor i skogsbruket8.5.2018 16:10:00 CEST | Pressmeddelande

GS hade hoppats på en dom som skulle stärka arbetstagarnas rättigheter, och fastslå att det är bedrägeri när arbetsgivare inte lever upp till de villkor som utlovats i anställningserbjudandet. Efter att hovrätten idag meddelat sin dom i fallet GS – Skogsnicke kan vi besviket konstatera att så inte blev fallet. Man gör också en bedömning av ansvarsgenombrottet för bolagets företrädare som i praktiken gör arbetstagare i svag ställning rättslösa vid bedrägerier.

GS välkomnar (S)-vallöfte om reglering av arbetskraftsinvandring18.4.2018 11:34:00 CEST | Pressmeddelande

Socialdemokraterna har nu presenterat ett vallöfte i syfte att göra om reglerna för arbetskraftsinvandring. Bakgrunden är att 40% av arbetskraftsinvandringen från tredjeland går till yrken som idag inte betraktas som bristyrken. I vallöftet ingår också att göra anställningserbjudanden som används för att ”locka hit” arbetskraft juridiskt bindande, något som GS drivit länge.

Ny arbetsmiljörapport från GS visar på stora psykososociala arbetsmiljöproblem20.6.2017 16:14:00 CEST | Pressmeddelande

Stress och hög arbetsbelastning är ökande orsaker till att råka ut för arbetsskador, visar GS nya arbetsmiljörapport som släpptes igår. Rapporten visar också att medan arbetsolycksfallen minskar så ökar arbetssjukdomarna. Drygt 1400 GS-medlemmar mellan 45 och 59 år svarade på enkäten som ligger till grund för rapporten. 2009 gjordes en liknande undersökning vilket gör att det går att göra jämförelser och se åt vilket håll utvecklingen är på väg. 2009 angav 35% hög arbetsbelastning som orsak till arbetsmiljöskada, den siffran har i den nya rapporten ökat till 50,9%. ”Det behövs kunskap, utbildning och en gemensam syn på att fysisk och psykisk arbetsmiljö är viktigt. Det krävs definitivt en högre kunskapsnivå hos arbetsgivare”, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman på morgonens pressträff om rapporten. Rapporten visar också att över 60% av de som svarade gått till jobbet trots att de är sjuka och att bara hälften av medlemmarna bedömmer att de kommer orka jobba till pension. I slute

Psykosociala arbetsmiljöproblem ökar enligt GS-fackets nya arbetsmiljörapport12.6.2017 15:57:00 CEST | Pressmeddelande

Press och media hälsas välkomna att närvara när GS-fackets nya arbetsmilörapport offentliggörs . Arbetsmiljörapporten är en fortsättning på den uppmärksammade rapporten från 2009 som visade att bara varannan medlem bedömer sig orka jobba fram till pension. I årets arbetsmiljörapport har det grävts vidare med frågor om medlemmarnas psykosociala arbetsmiljö och mycket mer. På träffen kommer rapportens mest iögonfallande fynd att presenteras tillsammans med förslag till åtgärder. Det bjuds på frukostmacka från 8:15. Plats: GS-förbundskontor på Olof Palmes gata 31, Stockholm Tid: Klockan 8.30-9.15 Datum: 19 juni 2017 Medverkande: Per-Olof Sjöö, förbundsordförande Madelene Engman, avtalssekreterare Kenneth Johansson, arbetsmiljöansvarig Julius Petzäll Mendonca, rapportförfattare Anmäl gärna er närvaro så snart som möjligt till linda.tillybs@gsfacket.se, dock senast fredag 16 juni. Presskontakt GS: Linda Tillybs Press och kommunikation 072-560 72 40 linda.tillybs@gsfacket.se GS - Facket för

Färska siffror från SCB/GS-facket visar att endast varannan medlem bedömer att de kommer orka jobba fram till pension26.10.2016 16:41:00 CEST | Pressmeddelande

GS-facket organiserar ca 50.000 arbetstagare inom skog-, trä- och grafisk bransch. SCB har, efter beställning från GS-facket, frågat 3000 medlemmar i åldrarna 45-59 år ” Bedömer du att du som minst kommer kunna arbeta i ditt yrke fram till den ordinarie pensionsåldern?” 1400 svarade på frågan varav... ... 53 procent svarade Ja ... 19 procent svarade Nej ... 28 procent svarade Vet ej ”De siffror som vi nu ser innebär att vi måste problematisera diskussionen om höjd pensionsålder. En förutsättning för att diskutera höjd pensionsålder är givetvis att de som berörs gör bedömningen att de klarar av att arbeta upp till dagens pensionsålder. Det visar också att behovet av att prioritera arbetsmiljön är fortsatt hög samt att det kräver ett fortsatt engagemang från parterna.” – Säger Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS-facket. För mer information vänligen kontakta: Linda Tillybs, presskontakt: 072-560 72 40, linda.tillybs@gsfacket.se

Rättvisa för utnyttjade kambodjanska skogsarbetare i Sverige16.8.2016 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Efter att GS-facket drivit en rättsprocess för de kambodjanska skogsarbetarna som 2014 utnyttjades av Botnia Skog AB har tingsrätten nu beslutat betala ut en statlig lönegaranti till arbetarna. "Vi är glada över domstolens utslag. Det ger upprättelse åt de kambodjanska arbetarna, men också åt den svenska arbetsmarknadsmodellen som måste stå emot utnyttjande av arbetstagare alldeles oavsett vilken nationalitet det handlar om.”, säger förbndsordförande GS Per-Olof Sjöö. För mer information Anette Niska-Andersson 070-2268749

GS har träffat avtal med Almega medieföretagen16.5.2016 17:27:00 CEST | Pressmeddelande

Sent måndag eftermiddag har avtal träffats mellan GS och Almega Medieföretagen för tidningsgrafiker. Parterna har sagt ja till medlarnas hemställan om ett ettårigt avtal. Hemställan innehöll det GS ställt krav om, såsom en reformering av minimilönesystemet och höjning av minimilönerna med upp till drygt 2000 kr/månaden. Den infekterade frågan om rätten för arbetstagare som fyllt 60 år, att gå ner varaktigt i arbetstid fick också sin lösning. Lönerna höjs med i genomsnitt 584 kr i månaden, varvid individen garanteras minst 292 kr i månaden och det totala avtalsvärdet ligger på 2,2 %. - Vi har lyckats väl med att få till ett avtal som innehåller viktiga delar för våra medlemmar på tidningsområdet, såsom höjning av minimilöner, rätt till deltid för äldre arbetstagare och reallöneökningar, säger Tommy Andersson GS Avtalssekreterare. Därmed återkallar GS sina varslade konfliktåtgärder. För mer information: Anette Niska-Andersson, kommunikationschef 070-226 97 49
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar ca 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch.
Den 1 juni 2009 bildades GS. Innan dess hade det gjorts ett grundläggande arbete i en utredning, som undersökte möjligheterna med ett samgående mellan Grafiska Fackförbundet Mediafacket och Skogs- och Träfacket.