Naturvetarna

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.

Pressmeddelanden
53
Meny

Naturvetarna satsar på sin tidning16.2.2018 07:00 | Pressmeddelande

Första numret av nya Naturvetaren har släppts. Med ett mindre format, en modernare design och ett förändrat innehåll vill Naturvetarna nå fler läsare. Här kan du läsa tidningen. – Att ge ut en tidning är viktigt för Naturvetarna. Vi berättar om hur naturvetare bidrar till samhällsutvecklingen, i allt från frågor om miljö och klimat till nya smarta läkemedel och matförsörjning. Det gör tidningen intressant för fler än naturvetare, säger Johan Ahlgren, chef Kommunikation och påverkan på Naturvetarna. Tidningen speglar naturvetare i deras olika roller som till exempel forskare, rådgivare, chef, produktutvecklare och inspektör. I det första numret skriver vi om en statsinspektör på Livsmedelsverket, som jagar matfuskare. Matbedrägerier omsätter stora belopp, som inte bara gör att folk blir lurade. De riskerar också att bli sjuka av bland annat kött som har smugglats in i landet utan att det har kontrollerats av myndigheter. – Det är ett bra exempel på hur naturvetare bidrar till samhällsut

Fler naturvetare behöver utbildas28.11.2017 08:00 | Pressmeddelande

Fler naturvetare behöver utbildas för att Sverige ska klara att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är slutsatsen av Naturvetarnas arbetsmarknadsrapport för 2017. Tendensen på naturvetares arbetsmarknad har varit densamma under en följd av år. Inom allt fler områden behövs naturvetare. Inom vissa naturvetenskapliga områden går utvecklingen till och med mot brist på kompetens. Strategisk satsning på hållbart samhälle ökar efterfrågan. Efterfrågan kommer sannolikt att öka än mer inom många områden. Skälet är de strategiska satsningar på ett hållbart samhälle som har initierats. Det gäller områden där naturvetare redan idag är verksamma och har nyckelkompetenser – allt från miljö, klimat och hälsa till livsmedelsförsörjning, tillgång på naturresurser, säkerhet och infrastruktur. - Arbetsmarknadsläget för naturvetare var bra redan för ett år sedan men har förbättrats ytterligare jämfört med prognosen 2016. Det är positivt att efterfrågan ökar, samtidigt som fler examineras inom framt

Ny studentordförande i Naturvetarna vill förbättra den psykiska hälsan24.10.2017 08:30 | Pressmeddelande

En enig studentkongress har valt den blivande nutritionisten Lovisa Wilhelmsson till ordförande för Naturvetarnas studentråd. - Det ska bli spännande att leda landets naturvetarstudenter i en tid då underbyggd fakta och vetenskap blir allt viktigare. Våra medlemmar har lösningen på många av de framtida utmaningar som samhället står inför. Det handlar om allt från klimat och miljö till utveckling av nya läkemedel, liksom att skapa hållbara system för skogsbruk och livsmedelsproduktion. - Naturvetare skapar världens framtid, säger hon och sammanfattar det många naturvetare drivs av. För att förverkliga den visionen kommer studentrådet ha fokus på två frågor: arbetslivsanknytning och psykisk hälsa. - Vi vill att studenterna ska bli bättre förberedda inför första jobbet. Vår egen undersökning visar att de som har kontakt med arbetslivet under studierna snabbare får jobb efter examen. Att allt fler studenter blir utbrända och mår dåligt tar studentrådet på allvar. - Vi vill stärka studenter

Bra att regeringen satsar på miljö22.9.2017 06:00 | Pressmeddelande

Naturvetarna välkomnar de gröna satsningarna i budgetpropositionen. Att lägga mer resurser på miljö, klimat och naturvård är steg i helt rätt riktning. - Glädjande att regeringen vill minska tillflödet av plast i haven och i vår miljö. Här är det viktigt att utveckla biobaserade innovativa produkter som kan ersätta plast och som bryts ner i naturen, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna. Satsningen på renare hav för att bland annat motverka övergödning, få bort miljögifter och återställa våtmarker är Naturvetarna positiv till, liksom till satsningen på grönare städer. - Många av de utmaningar som samhället står inför förutsätter naturvetenskaplig kompetens. Våra medlemmar, allt från forskare och produktutvecklare till chefer och projektledare, leder utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Naturvetarna är också positiv till att mer pengar tillskjuts miljö- och klimatforskningen. Det är precis vad som behövs för att hitta lösningar på många av samhällets utmaningar, som anti

Omlokalisering av myndigheter leder till sämre effektivitet och lägre kvalitet31.8.2017 15:40 | Pressmeddelande

Regeringens beslut i dag att flytta sju myndigheter till orter utanför Stockholm kan leda till kompetensförlust, försämrad effektivitet och lägre kvalitet i myndigheternas verksamheter. Risken är uppenbar att kompetens förloras när medarbetare lämnar och inte följer med till den nya lokaliseringsorten. När regeringen planerar flytta myndigheter eller delar av myndigheter från Stockholm till andra delar av landet, omfattar detta cirka 350 arbetstillfällen. I de berörda myndigheterna har Naturvetarna ett drygt 50-tal medlemmar bland de anställda. Skillnad på nya och etablerade myndigheter. - När regeringen skapar nya myndigheter bör de överväga var de ska placeras i landet och Naturvetarna stödjer ambitionen att vi ska ha statlig verksamhet på fler orter än i Stockholm. Nya myndigheter behöver inte alls vara centrerade till Stockholm, säger Per Klingbjer, förbundsdirektör i Naturvetarna. För etablerade myndigheter har ett flertal utredningar genom åren, som till exempel från Riksrevision

Kommentar till Universitetskanslersämbetets årsrapport: Tillsvidareanställning skulle ge bättre trygghet för forskare2.6.2017 16:27 | Pressmeddelande

Många universitet och högskolor har fortfarande en hög andel visstidsanställda lärare och forskare, något som framgår av Universitetskanslersämbetets årsrapport som presenterades den 1 juni. Naturvetarna konstaterar att en förbättring totalt sett har skett, men att en förbättring om 2 procent är alltför liten och att takten är för långsam.

Naturvetarna stärker medlemsnyttan i ny organisation18.4.2017 16:17 | Pressmeddelande

Naturvetarna, fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap, inför en ny organisation från och med den 18 april. Verksamheten vid kansliet delas in i tre avdelningar för det gemensamma syftet att stärka medlemsnyttan. De tre avdelningarna som skapas är Avdelningen för Förhandling och medlemsrådgivning Avdelningen för Kommunikation och påverkan Avdelningen för Administration Avdelningen för Förhandling och medlemsrådgivning svarar för att stödja och företräda medlemmar och förtroendevalda, för förhandling och individuellt stöd, avtalsförhandling och förbundsjuridik samt medlemsrådgivning och karriärservice. Avdelningen för Kommunikation och påverkan svarar för varumärke, strategisk kommunikation, intern kommunikation, medlemsinformation, marknadskommunikation, marknadsföring och medlemsrekrytering, mediekontakter och omvärldsbevakning, grafisk formgivning, analys och utredning, undersökningar samt påverkan och opinion. Avdelningen för Administration svarar för ekonomi-, löne- och per

Få lärosäten förbereder studenterna för arbetslivet11.4.2017 09:44 | Pressmeddelande

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, är bäst och Uppsala universitet förhållandevis bra på arbetslivsanknytning. Men få lärosäten ger tillräckligt stöd till naturvetarstudenter för att de ska känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen, enligt en undersökning som Naturvetarna har genomfört. Även om flera lärosäten enligt Naturvetarnas studentmedlemmar har blivit bättre på att informera om vilka arbeten den utbildning de går kan leda till, finns stora brister och variationen mellan olika utbildningar och lärosäten är stor. Många naturvetarstudenter upplever fortfarande att de inte får det stöd som de behöver för att känna sig förberedda för arbetslivet när de tar examen. Bara SLU får fler godkänt än underkänt. Bäst på att informera är SLU, men även Uppsala universitet ger förhållandevis bra stöd till studenterna. -På frågan om lärosäten har underlättat kontakterna med arbetslivet, är det bara SLU som fler studentmedlemmar ger godkänt än underkänt. Sannolikt beror detta på att

Naturvetarna stödjer March for Science10.4.2017 13:16 | Pressmeddelande

Naturvetarna är en av de organisationer som är engagerade i och stödjer March for Science. Lördagen den 22 april samlas människor runt om i världen till manifestationer till stöd för vetenskapen – i Sverige i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Initiativet till March for Science kommer från USA, där forskare och allmänhet vill stå upp för vikten av vetenskap och för att forskningsbaserad kunskap kommer till användning i samhället. Här ingår också att motverka faktaresistens, alternativa fakta och falska nyheter. Naturvetare säkrar världens framtid. I år väntas manifestationer ske på drygt 400 platser i världen. För Naturvetarna är det ett sammanhang som det är viktigt att stödja och delta i. Kunskap gör människan redo att klara av de utmaningar som vår värld ställs inför. Vårt behov av kunskap är omättligt – men kunskapen måste vara fri, tillgänglig och korrekt. Många naturvetare bidrar till att vi får den kunskap som krävs för att säkra världens framtid. Därför deltar Naturvetarna i Marc

Per Klingbjer ny förbundsdirektör vid Naturvetarna28.2.2017 11:00 | Pressmeddelande

Per Klingbjer, idag FoU-strateg vid Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), har utsetts till förbundsdirektör vid Naturvetarna. Per Klingbjer tillträder sin nya befattning den 2 maj. Per Klingbjer är doktor i naturgeografi vid Stockholms universitet. Fem år vid SGU. Sedan 2012 har Per Klingbjer arbetat vid SGU, som stabschef med ansvar för bland annat myndighetens forskning, innovation och internationella samverkan samt för mål- och resultatstyrning och verksamhetsutveckling. Sedan 2016 har han varit FoU-strateg och från 2012 ordförande i SGU:s forsknings- och utvecklingsråd. Mellan 2007 och 2012 var Per Klingbjer verksam vid Utbildningsdepartementet inom Regeringskansliet, där han främst arbetade med implementering av nationella reformer inom högre utbildning och forskning. Dessförinnan har han också varit verksam i olika befattningar vid Stockholms universitet, Lärarhögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan samt ABB. Naturvetare spelar en avgörande roll. Per Klingbjer eftert

Tuff arbetssituation för miljöchefer: Majoriteten upplever låg status, otillräckliga resurser och tidsbrist21.12.2016 10:00 | Pressmeddelande

Låg status, otillräckliga resurser och för lite tid till strategiskt arbete. Detta är vardag för många av Sveriges miljöchefer. I en enkät om arbetssituationen för miljöchefer som Naturvetarna genomfört framkommer också att hälften arbetat mindre än tre år på sin nuvarande tjänst och många av cheferna uttrycker att det är svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. Naturvetarna har gjort en enkät om arbetssituationen för chefer inom miljö- och hälsoskydd och/eller livsmedelskontroll. Enkäten nådde en svarsfrekvens på 50 procent och gav en mycket god representativitet för chefer som arbetar i direkt kommunal regi. Bättre kommunikation kan öka statusen. De viktigaste observationerna i studien är att två tredjedelar av miljöcheferna anser att resurserna är otillräckliga, att mer än 80 procent upplever att rollen har en låg status samt att majoriteten av cheferna lägger mindre än en fjärdedel av sin arbetstid på strategiskt arbete. - Resultatet är problematiskt på många sätt. Att m

Satsa på forskarna i årets forskningsproposition!28.11.2016 14:55 | Pressmeddelande

Glädjande att regeringen gör särskilda satsningar inom områden som är viktiga för framtiden. - Det gör att Sverige kan behålla sin tätposition i forskning om klimat, miljö, hälsa, medicin och annan naturvetenskap, säger Ivar de la Cruz, ordförande för Naturvetarna. Men det finns ett systemfel som måste rättas till. Med ganska enkla medel kan utväxlingen av varje satsad krona på forskning öka. - En nyckel till framgång är att skapa goda villkor och attraktiva karriärvägar för lärare och forskare. En trygg anställning är lika viktig för forskare som för alla andra på svensk arbetsmarknad. Därför är det bra att regeringen vill minska antalet visstidsanställningar. Naturvetarna menar att tillsvidareanställning ska gälla direkt efter postdok. Fyra års doktorandutbildning plus två år som postdok borde vara tillräckligt för att bedöma forskarens kvalifikationer för en fortsatt anställning inom akademin. - För att locka de mest lämpade forskarna både från Sverige och internationellt måste vill

Uppåt för naturvetare på arbetsmarknaden24.11.2016 07:00 | Pressmeddelande

Allt fler naturvetare har jobb. Sedan förra året har andelen arbetslösa minskat från 3 till 1,8 procent, räknat på medlemmar i Naturvetarna som uppbär ersättning från Akademikernas a-kassa. - Det är glädjande och bekräftas av att många arbetsgivare uppger att de har svårt att hitta naturvetenskaplig kompetens, enligt vår egen undersökning, säger Marita Teräs, strateg arbetsmarknad och kompetens på Naturvetarna. Så många som 57 procent av de arbetsgivare som ingår i undersökningen har svårt att rekrytera naturvetare. Arbetsgivare som planerar att anställa finns främst inom konsultbranschen, hälso- och sjukvården, liksom inom life science och kemibranschen. AstraZeneca toppar listan över flest anställda naturvetare, följt av flera andra kemi- och bioteknikföretag. Skogsbolagen, DeLaval och LRF Konsult finns också med på topplistan. Naturvetare med bäst framtidsutsikter finns inom en mängd olika områden och de har ofta nyckelroller i företag och organisationer. - Matematiker, it-experter,

Årets geolog från bigbang till senior31.8.2016 14:06 | Pressmeddelande

Christer Åkerman har av Geosektionen inom Naturvetarna valts till Årets geolog. Han har gjort geologiämnet intressant för en bredare publik. - Jätteroligt och hedrande att själv få priset, som jag var med och instiftade för tjugo år sedan. Prissumman är på 25 000 kronor. I motiveringen framhålls han förmåga att inspirera unga till detta spännande ämnesområde. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han hållit den geologiska fanan högt. Hans internationella engagemang har fört ut honom i världen, där han främst i utvecklingsländer har spridit kunskap om prospekteringens ädla konst. Christer Åkerman har varit ordförande för Geosektionen och jobbat för geologerna inom European Federation of Geologists. Han har också varit drivande i fackliga frågor på sin arbetsplats. Prisutdelning kommer att ske 10 november i aulan på Geologiska Institutionen i Uppsala. Välkomna att lyssna på hans föredrag som har titeln: Från bigbang till senior. Christer Åkerman når du på tel 0702-79 97 96.

Naturvetarna välkomnar regeringens satsning på djurskyddet13.4.2016 17:50 | Pressmeddelande

Naturvetarna välkomnar regeringens omprioritering och satsning att tillskjuta extra medel om 30 miljoner kronor till djurskyddet i vårbudgeten. Att en organisation som i dagsläget har låga nivåer av årsarbetskrafter och kontroller nu kan stärkas, är glädjande. Naturvetarna har tidigare påpekat att risken är överhängande att Sverige skulle närma sig ett lägre antal årsarbetskrafter inom djurskyddet än vad som fanns i kommunerna innan övergången till länsstyrelsen 2009. I höstens budget togs det extra tillskott till djurskyddet som funnits sedan 2011 bort, trots att statsminister Stefan Löfven i sin regeringsförklaring hade uttryckt att tillsynen över djurskyddet skulle förstärkas. Det minskade anslaget ledde till neddragningar i en verksamhet som på många plan redan har problem. - Vi uppmärksammade då inte minst regeringen på detta och att en omprioritering för djurskyddet behövs. I de underlag vi har lämnat och i de kontakter vi har tagit har det tydligt framgått att frekvensen i kontr

Naturvetarna förordar förhandlingslösning för flexpension6.4.2016 17:45 | Pressmeddelande

Naturvetarna står bakom yrkandet om flexpension i årets avtalsrörelse men vill se en förhandlingslösning. Därför kommer förbundet inte att ta ut sina medlemmar i strejk. Sveriges Ingenjörer och Unionen har i dag lagt ett varsel om strejk inom Almegas avtalsområden IT, Telekom och Svensk Teknik & Design (STD). Varsel har lagts för att få Almegas förbund att teckna avtal om flexpension. På ett extra styrelsesammanträde före påskhelgen fattade Naturvetarnas förbundsstyrelse beslut om att formerna för avsättning till flexpension inte är en konfliktfråga. - Vi förordar i stället en förhandlingslösning, säger Bo Seving, förhandlingschef på Naturvetarna. Frågan om hur vi ska lösa framtida avsättningar till flexpension måste överenskommas mellan parterna för att få långsiktigt hållbara pensioner. Medlemmen får själv välja. - Naturvetarna är naturligtvis för förbättrade pensioner både vad gäller möjligheten att trappa ned i slutet av arbetslivet och högre nivåer i ålderspensionen. Vår erfarenhe

Ohållbar arbetsbelastning för djursjukskötare riskerar leda till sämre djursjukvård30.3.2016 10:12 | Pressmeddelande

8 av 10 djursjukskötare menar att deras arbetsbelastning är hög eller mycket hög. Drygt 60 procent uppger att de ofta arbetar övertid. Tre fjärdedelar anser att det har funnits arbetsmiljöproblem på deras arbetsplats under det senaste året. Det är en ohållbar situation som framkommer i den undersökning Naturvetarna har genomfört under hösten 2015 och som fordrar åtgärder från arbetsgivarna. Stress, hög arbetsbelastning och bristande personella resurser är de vanligaste orsakerna till djursjukskötares arbetsmiljöproblem. Samtidigt upplever många att det kollegiala samarbetet i branschen är bra. Akut situation. För djursjukskötare som arbetar på arbetsplatser med en tydlig rollfördelning är problemen med arbetsmiljön färre och mindre. De upplever inte heller hög arbetsbelastning i samma utsträckning. Däremot uppger fler av dem vars arbetsplats fusionerats på senare år att de har en tuff arbetsmiljö; 80 procent av dessa svarar att det funnits arbetsmiljöproblem under det senaste året. - S
  • 1
  • 2
  • 3
  • Sista
  • >>

Naturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Vi coachar, företräder och stöttar naturvetare på hela arbetsmarknaden, från studietiden och genom hela arbetslivet.

Vi har 32 500 medlemmar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som expert på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service och rådgivning kring karriär, lön och arbetsvillkor. Tillsammans med andra fackliga organisationer förhandlar vi kollektivavtal som reglerar villkoren på svensk arbetsmarknad.

Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, vars förbund organiserar medlemmar efter utbildningsområde.