Umeå kommun

Statligt stöd främjar hållbara investeringar i Umeå

Dela
Umeå kommun har beviljats 427,5 miljoner kronor av Trafikverket för investeringar i gång- och cykelvägar och infrastruktur för kollektivtrafik. Det sker i ett så kallat stadsmiljöavtal som ska främja utveckling av hållbara transporter och stadsmiljöer i Umeå 2019–2026.

Stödet ska bland annat användas för att bygga gång- och cykelbroar till norra Ön, cykelbanor på Ön, ett huvudstråk för kollektivtrafik i framtida Tomtebo strand och en bro över E4:an för bussar och cyklar till den nya stadsdelen. I avtalet ryms också en rad andra satsningar för att komplettera nätet av cykelvägar.

 Vi är mycket glada för avtalet med Trafikverket. Det innebär ett långsiktigt samarbete och goda förutsättningar att fortsätta bygga bostäder och trafiklösningar på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt, säger Hans Lindberg (S), ordförande, kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Kommunen satsar lika mycket

I nationell plan för transportsystemet 20182029 anslås en miljard kronor per år för stadsmiljöavtalet. Det erbjuder 50 procent statlig medfinansiering till investeringar som främjar hållbara stadsmiljöer och skapar förutsättningar för fler persontransporter med kollektivtrafik eller cykel. Kommunen satsar alltså också 427,5 miljoner kronor under perioden.

I avtalet ingår också att kommunen ska genomföra motprestationer som också bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. För Umeås del handlar det om detaljplaner för bland annat Ön och Tomtebo strand, men också om att genomföra ett kollektivtrafikprogram och en handlingsplan för trafiksäkra skolvägar.

Samlat grepp om bostadsprojekt

 Det här ger ett samlat grepp om Umeås större bostadsprojekt och är helt i linje med kommunens översiktsplan, säger Hans Lindberg.

Avtalet mellan Trafikverket och Umeå kommun är näst efter avtalet med Stockholm det mest omfattande i Sverige denna omgång.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye