Skogsstyrelsen

Ny årlig statistik ökar kunskapen om svenska skogar

Dela
I dag presenteras för första gången samlad officiell statistik över hur mycket formellt skyddad och frivilligt avsatt skog som finns, hur mycket skogsägare lämnat som miljöhänsyn och hur mycket improduktiv skog vi har i Sverige. Statistiken kommer i fortsättningen att presenteras årligen och har tagits fram med hjälp av bland annat satellitbilder och nya analyser av geografiska data.

– Att vi nu fått fram den här statistiken är ett viktigt steg i arbetet med att öka kunskapen om den svenska skogen. Däremot ger siffrorna i dag inget fullständigt svar på hur vi ligger till i förhållande till nationella eller internationella miljömål. Där krävs politiska beslut om ett nytt uppdrag att analysera hur statistiken ska värderas, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist.

Statistik har tidigare redovisats löpande på olika sätt men inte samlat och årligen återkommande. I dag publiceras den första samlade officiella statistiken över formellt skyddad skog, skogsägarnas frivilliga avsättningar, hänsynsytor som lämnats vid föryngringsavverkning samt improduktiv skogsmark (närmare förklaring av begreppen nedan).

– En utmaning i arbetet har varit att ett och samma skogsområde kan beröras av överlappande ställningstaganden från både skogsägare och myndigheter, till exempel i form av frivillig avsättning, Natura 2000 eller naturreservat. För att bygga enhetlig statistik har vi därför lagt ned en stor arbetsinsats på att göra beräkningar så att sådana arealer inte dubbelredovisas, säger Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger.

För att ta fram statistiken har delvis nya underlag och metoder som till exempel nya nationella marktäckedata använts. Dessa data visar hur vegetationen täcker Sverige och utifrån den har skogen kunnat klassas i olika naturtyper. Den nya tekniken kan med större precision och tydlighet visa var det finns produktiv och improduktiv skogsmark.

Redovisningen sker på uppdrag av regeringen som en del i arbetet med det nationella skogsprogrammet och kommer att uppdateras årligen. Statistiken är inte värderad i relation till nationella eller internationella mål.

Med statistiken får nu alla aktörer en gemensam grund att utgå ifrån. Förhoppningen är också att transparensen ökat och att det är tydligare hur beräkningarna är gjorda.Det blir också möjligt att följa utvecklingen över tid eftersom statistiken ska uppdateras årligen.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har haft i uppdrag att ta fram statistiken i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och SCB. Den officiella statistiken publiceras av SCB.

 

Länk till statistiken hos SCB: http://www.scb.se/mi0605

Länk till de fyra myndigheternas gemensamma rapport: https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2019/rapport-2019-18-statistik-om-formellt-skyddad-skogsmark-frivilliga-avsattningar-hansynsytor-improduktiv-skogsmark.pdf

Ordlista

Formellt skyddad skogsmark - formellt skyddad skogsmark omfattar nationalpark, naturreservat, biotopskyddsområde, naturvårdsavtal och Natura 2000-områden. I naturvårdsavtalen ingår ekoparksavtal och vitryggsavtal. Även inomstatliga överenskommelser och markersatta områden som saknar beslut betraktas som formellt skyddad skog.
Frivilliga avsättningar - områden med produktiv skogsmark för vilka markägaren frivilligt har fattat beslut om att åtgärder som kan skada naturvärden, kulturmiljön och/eller sociala värden inte ska utföras.
Hänsynsytor - hänsynsytor är mindre områden som frivilligt eller enligt skogsvårdslagen lämnats vid föryngringsavverkning.
Improduktiv skogsmark - improduktiv skogsmark är den skogsmark som i genomsnitt producerar mindre än en kubikmeter virke per hektar och år.

Mer information:

Bo Hultgren, projektledare, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 033-48 25 20, 070-676 08 64, bo.hultgren@skogsstyrelsen.se

Birgitta Olsson, handläggare, Fastighetsenheten, Naturvårdsverket, 010-698 14 48, birgitta.olsson@naturvardsverket.se

Jonas Fridman, programchef, Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU, 070 678 40 52,
jonas.fridman@slu.se

Karin Hedeklint, utredare markanvändning och GIS, Avdelningen för Regioner och miljö, SCB, 010-479 45 14, karin.hedeklint@scb.se

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036-35 94 38, 076-136 13 53, (Pressjour, Skogsstyrelsen: 036-35 9491), rikard.flyckt@skogsstyrelsen.se

Nyckelord

Bilder

Att de fyra olika formerna, formellt skydd, frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark, överlappar varandra innebär att flera former kan vara belägna på samma yta. Alla kända överlapp har räknats bort för att undvika dubbelredovisning av samma område. Figuren visar hur överlapp har kunnat analyseras och reduceras för de former som redovisas med geografiska underlag.
Att de fyra olika formerna, formellt skydd, frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark, överlappar varandra innebär att flera former kan vara belägna på samma yta. Alla kända överlapp har räknats bort för att undvika dubbelredovisning av samma område. Figuren visar hur överlapp har kunnat analyseras och reduceras för de former som redovisas med geografiska underlag.
Ladda ned bild
Arealer är avrundade till jämna 100-tal.  Formerna som redovisas har olika innebörd, sammansättning och statistisk kvalité vilket kan göra summeringar missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte. Tabellen redovisar arealen för de olika formerna där överlappen är skattade och exkluderade där det varit möjligt. För hänsynsytor är uppgifterna för 2016–2018 preliminära.
Arealer är avrundade till jämna 100-tal.  Formerna som redovisas har olika innebörd, sammansättning och statistisk kvalité vilket kan göra summeringar missvisande. I den officiella statistiken summeras de därför inte. Tabellen redovisar arealen för de olika formerna där överlappen är skattade och exkluderade där det varit möjligt. För hänsynsytor är uppgifterna för 2016–2018 preliminära.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Skeppsbrogatan 2
553 29 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda.

Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. 

Skogsstyrelsen sorterar under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Den lokala förankringen är viktig för oss. Vi har kontor på cirka 75 platser runtom i landet. Vårt huvudkontor ligger i Jönköping.

Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum