Alecta

Starka finanser trots stora svängningar på världens börser

Dela
Alectas finansiella rapport första halvåret 2020. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2019.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 5,6 procent (7,5) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Förmånsbestämd försäkrings avkastning var 4,5 procent (6,0) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Solvensgraden för koncernen var 157 procent (162).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,08 procent (0,08).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,022 procent (0,020).

Våren 2020 har präglats starkt av spridningen av Covid 19. Marknadsutvecklingen under det andra kvartalet med framförallt stigande börser och sjunkande räntor har lett till att Alectas totala placeringar gynnats och är i nivå med årsskiftet, efter ett svagare första kvartal. Meravkastningen under halvåret ligger något över våra jämförelseindex.

Alecta har under halvåret bidragit till företagens förmåga att klara av den pågående krisen genom bland annat beviljande av anstånd och eftergifter av förpliktelser, samt omfattande stöttande investeringar. Sedan slutet av februari har Alecta investerat mer än 15 miljarder svenska kronor i obligationer utgivna av svenska företag, kommuner och regioner.

I mars offentliggjordes bildandet av Alecta Fastigheter AB. Det nya bolaget, vars verksamhet etableras under ca 18 månader, ger Alecta förbättrade förutsättningar att i den svenska fastighetsportföljen skapa långsiktigt värde för våra kunder.

- Det gångna halvåret präglades helt av Covid 19-krisen. Ur ett kapitalförvaltningsperspektiv innebar det ett svagt första kvartal och ett starkt andra kvartal. Vi har arbetat intensivt och med gott resultat för att hantera krisens effekter på Alecta. Idag är vi i princip tillbaka på de nivåer där vi befann oss vid årets början. Det är ett gott betyg till alla medarbetare på Alecta, som genom ett fantastiskt arbete lyckats säkerställa att Covid 19-krisens negativa påverkan för våra kunder begränsats i möjligaste mån, säger Magnus Billing, vd Alecta.

-  Alectas solvens, det vill säga tillgångarna i förhållande till våra garanterade pensionsutfästelser, har påverkats av den finansiella oron. Vi har dock hela tiden legat en god bit över 140 procent, idag närmare 160 procent. Alecta har en fortsatt stark finansiell ställning och våra kunder kan känna sig trygga med att vi uppfyller våra åtaganden, säger Magnus Billing.

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på minus 2,2 procent under det första halvåret 2020. Under femårsperioden fram till sista juni 2020 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 5,6 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 147 miljarder kronor (123) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Avkastningen för Alectas förmånsbestämda försäkring var minus 1,1 procent under det första halvåret 2020. Den senaste femårsperioden har genomsnittlig årsavkastning varit 4,5 procent. Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 140 procent den 30 juni 2020.

I förmånsbestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades lön och tjänstetid. Avkastningen har över tid främst betydelse för arbetsgivarnas pensionskostnader.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 816 miljarder kronor (782) vid periodens utgång.

Alectas solvensgrad var 157 procent den 30 juni 2020.

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 963 miljarder kronor (905) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - juni 2020

jan - juni 2019

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

-2,2

11,8

5,6

Avkastning förmånsbestämd försäkring

- 1,1

8,5

4,5

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 juni

140

144

 

Solvensgrad koncernen, per 30 juni

157

162

 

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,08

0,08

 

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

0,07

0,08

0,07

0,08

 

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,022

0,020

 

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Alectas delårsrapport finns tillgänglig som bilaga nedan.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Alecta
Alecta
Regeringsgatan 107
10373 Stockholm

+46 8 441 60 00https://www.alecta.se

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 950 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,6 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye