Umeå kommun

Klart med skoterled till Holmön

Dela
På grund av det extraordinära snö- och isläget tar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten ansvar för att upprätthålla en skoterled mellan fastlandet och Holmön under resten av vintersäsongen 2021.

– Nu har vi en situation där de boende på Holmön på grund av snö- och isläget blivit isolerade och utan möjligheter att få ut mat och andra förnödenheter till ön. Eftersom Trafikverket trots ett regeringsbeslut inte tar sitt ansvar att säkerställa transportmöjligheterna, så finansierar Umeå kommun, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västerbotten skoterleden under resten av vintern, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Från Umeå kommuns sida är beslutet om samverkan med Region Västerbotten och Länsstyrelsen i detta ärende ett så kallat ordförandebeslut, som kommer att rapporteras till kommunstyrelsens näringslivs och arbetsutskott.

Trafiken till och från Holmön har huvudsakligen de senaste åren bedrivits med färja. Under vintertid har trafiken kompletterats med svävare, helikopter samt utstakning av skoterled. Skoterleden har varit ett viktigt komplement till svävar- och helikoptertrafiken eftersom dessa fordon inte medger transport av gods.  

Vid starten av vintersäsongen 2020/2021 meddelade Trafikverket att de inte längre såg det som sitt uppdrag att staka ut skoterleden till ön. Umeå kommun besvarade detta i ett yttrande och meddelade att detta beslut innebär att Trafikverket inte uppfyller det ansvar som åligger myndigheten enligt regeringsbeslut N2007/3647/ IR. Kommunen påtalade även risken för att avsaknad av skoterled skulle försämra möjligheten att frakta gods till ön.

Den här vintern har isläget har omöjliggjort färjetrafik till Holmön och det har drabbat transporterna till livsmedelsbutiken på ön. Under flera veckor har transporter i praktiken varit omöjliga.

– Det här är självklart ett stort problem för de boende på Holmön. Diskussioner med Trafikverket har resulterat i att vi ska fortsätta arbeta för att hitta långsiktiga lösningar för trafiken till och från Holmön. Den akuta situationen för resten av vintersäsongen 2020/2021 är dock något som kommunen regionen och Länsstyrelsen löser och gemensamt tar kostnaderna för, säger Rikard Carstedt (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbotten.

Mer information:
Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Rickard Carstedt (S)
ordförande
regionala utvecklingsnämnden
Region Västerbotten
070-242 10 94
rickard.carstedt@regionvasterbotten.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye