Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny rapport om unga i utanförskap: Nationell samordning och tidiga insatser avgörande

Dela
Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos

I Sverige finns cirka 150 000 unga (16-29 år) som varken arbetar eller studerar. De kan behöva hjälp från exempelvis skola, hälso- och sjukvård, arbetsförmedling samt socialtjänst för att bryta utanförskapet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har tillsammans med flera nationella myndigheter samt Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, utrett hur stöd och insatser kan samordnas.

- Andelen unga som varken arbetar eller studerar har, oavsett konjunktur, legat på samma höga nivå under lång tid. Det krävs ett långsiktigt och sammanhållet samarbete på nationell nivå för att vända utvecklingen. Förebyggande arbete i tidig ålder kan också göra stor skillnad för att en ung person ska få rätt förutsättningar att klara sig bra i livet, säger Lena Nyberg, generaldirektör för MUCF.

Enligt MUCF:s registerdata från 2018 befinner sig cirka 150 000 unga mellan 16-29 år i ett utanförskap. Personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda och personer med psykisk ohälsa är överrepresenterade. Att inte ha en examen från gymnasiet eller att ha vuxit upp i ett område med socioekonomiska utmaningar ökar också risken för unga att hamna i långvarigt utanförskap.

I maj 2020 gav regeringen i uppdrag till MUCF att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar. Uppdraget genomfördes tillsammans med Arbetsförmedlingen, Delegationen mot segregation, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Skolverket och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Arbetet gjordes i dialog med länsstyrelserna, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS), Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund, Kriminellas revansch i samhället (KRIS), Riksförbundet Attention, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården, Polismyndigheten, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Riksidrottsförbundet, Folkbildningsrådet samt Delegationen för unga och nyanlända till arbete.

- Det här är en heterogen grupp unga, det finns inte en lösning som fungerar för alla individer. Styrkan i det här uppdraget är att olika aktörer samlats, både de som arbetar med tidiga förebyggande insatser och de som arbetar med insatser till individer som redan hamnat i ett utanförskap. Att en ung person får rätt förutsättningar att klara sig bra i livet och etablera sig på arbetsmarknaden är inte bara en vinst för individen utan även för samhället, säger Lena Nyberg.

Uppdraget utgår från ungas behov av stöd och arbetet inleddes med att undersöka vilka områden som behöver prioriteras, vilka problem som finns i dag och vad olika myndigheter kan bidra med. En annan viktig fråga var om det finns hinder för ökad samverkan.

- Vi har under uppdraget inte kunnat identifiera några juridiska hinder för att myndigheter ska kunna samverka om lösningar för den här gruppen unga. Men det här är komplexa frågor och det kräver en långsiktig samverkan för att hitta bra lösningar, säger Petter Berg, utvecklingsledare och ansvarig för regeringsuppdraget på MUCF.

Arbetet har utmynnat i sju konkreta förslag samt tio bedömningar som alla samverkande myndigheter och SKR gemensamt tagit fram.

MUCF vill få ett långsiktigt regeringsuppdrag som samordnande myndighet för ett nätverk av myndigheter som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar, bland andra Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Skolverket. MUCF föreslår att även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bjuds in att delta i arbetet.

Ökat regionalt ansvar

MUCF föreslår ett ökat regionalt ansvar för unga som varken arbetar eller studerar och att regeringen stimulerar samverkan mellan regioner och kommuner.

Övriga förslag är:

  • Utveckla en webbplats för kunskaps- och kompetensutveckling
  • Ökade insatser finansierade av samordningsförbunden till unga som varken arbetar eller studerar
  • Öka förekomsten av tvärsektoriella skolnärvaroteam
  • Gör det obligatoriskt att erbjuda samtal vid risk för skolavbrott
  • Utred en utökning av Samordnad individuell plan (SIP)

Skolnärvaron viktig

Enligt Skolverket och SKR lämnar mer än var fjärde elev gymnasieskolan utan avslutad examen (alla program medräknade), var femte elev som inlett studier på nationellt program klarar inte sin gymnasieutbildning inom tre år och många avslutar grundskolan utan fullständiga betyg. Ofta är orsaken hög skolfrånvaro. Avsaknaden av en fullständig gymnasieexamen är en av de största riskfaktorerna för att unga ska hamna utanför arbete och studier.

MUCF föreslår fler tvärsektoriella skolnärvaroteam som kan arbeta förebyggande och individbaserat med unga och deras vårdnadshavare. Obligatoriska vägledningssamtal för elever som funderar på att hoppa av gymnasiet lyfts som en viktig insats.

Andra insatser för att bryta ungas utanförskap kan vara riktade satsningar på sommarjobb, att utveckla statistiken över skolfrånvaro, öka uppföljningen av insatsers effekter, att stärka folkhögskolornas och vuxenutbildningens roll samt att utreda möjligheten att utöka kommunernas aktivitetsansvar för unga över 20 år.

Läs rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar”

FAKTA/Unga som varken arbetar eller studerar

  • I gruppen ingår unga 16-29 år som är folkbokförda i Sverige och under ett helt kalenderår: Inte haft inkomster över ett prisbasbelopp (47 600 kr år 2021), Inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar.
  • MUCF tar fram statistik över denna grupp unga utifrån kön, ålder och om personen är inrikes eller utrikes född. Den är baserad på registerdata från olika källor som sammanställs av Statistiska centralbyrån, SCB. Statistiken kan även brytas ner på län och kommun och den finns samlad på www.mucf.se men även på www.ungidag.se.
  • MUCF:s nya digitala satsning ”MUCF Idag” som har premiär den 20 maj. I fokus för första avsnittet är unga som varken arbetar eller studerar och bland annat så deltar Maria Kindahl, enhetschef Arbetsförmedlingen, Gunnar Anderzon, projektledare på SKR och Kjerstin Bergman, projektledare på Socialstyrelsen. Läs mer och anmäl dig senast 17 maj!

Läs mer om unga som varken arbetar eller studerar:

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Mostphotos
Foto: Mostphotos
Ladda ned bild
Rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar” finns att läsa på mucf.se
Rapporten ”Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar” finns att läsa på mucf.se
Ladda ned bild
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Lena Nyberg, generaldirektör, MUCF. Foto: Linnea Bengtsson
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye