Region Uppsala

Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård för moyamoya

Dela
Nu står det klart att Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för moyamoya, en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan. Beslutet, som fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 13 oktober, innebär att avancerade utredningar och operationer vid moyamoya koncentreras till två sjukhus i landet.
Emilie Orring (M)
Emilie Orring (M)

- Det är glädjande att Region Uppsala tilldelats uppdraget att få bedriva nationell högspecialiserad vård inom moyamoya. Det är ett kvitto på den höga kompetens vi har på Akademiska sjukhuset och innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla vården ytterligare, säger Emilie Orring, ordförande i regionstyrelsen (M).

– Centralisering av den högspecialiserade vården vid moyamoya är positivt för patientgruppen och ökar möjligheten för en mer jämlik vård, säger Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset. Vården är komplex och kräver multidisciplinär kompetens inom bland annat neurokirurgi, neuroradiologi, barnneurologi, neurologi, och neuropsykiatri.

Moyamoya är en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan. Det är framför allt barn som insjuknar, men sjukdomen kan också börja i vuxen ålder. Moyamoya kan uppträda isolerat eller tillsammans med andra symtom och kallas då moyamoya syndrom, varav en del är ärftliga och andra orsakade av miljöfaktorer.

Sjukdomen kan behandlas med läkemedel, men den viktigaste behandlingen är ett kirurgiskt ingrepp som syftar till att förbättra blodförsörjningen till de drabbade områdena i hjärnan. De flesta som opererats får inte någon ytterligare stroke efter ingreppet.

Sedan tidigare har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom områdena endometrios, brännskadevård och kraniofacial kirurgi.

Region Uppsala hade även ansökt om att bedriva nationell högspecialiserad vård inom rehabilitering av ryggmärgsskador (spinalskadevård) och viss kirurgi efter förlossningsskada, men fick inte tillstånd för denna vård.

- Beroende på om vi tilldelas eller förlorar nationell högspecialiserad vård kan Akademiska behöva skala upp respektive ned olika högspecialiserade områden. För rehabilitering och smärtcentrum betyder det att verksamheten behöver planeras om för att tillvarata medarbetares kompetens och sjukhusets resurser på bästa sätt. Även fortsatt kommer patienter med svåra ryggmärgsskador att erbjudas akut vård inom neurotrauma, ett av sjukhusets centers of excellence. Vårt mål är fortsatt att utveckla den högspecialiserade vården och skapa större volymer, säger Marianne van Rooijen.

Det uteblivna uppdraget att utföra avancerad rekonstruktionskirurgi efter förlossningsskada innebär sannolikt ett bortfall av komplicerad muskelrupturkirurgi och fistelkirurgi i bäckenbotten.

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

 

FAKTA: Moyamoya sjukdom och syndrom

  • En sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan. Det är framför allt barn som insjuknar i moyamoya, men sjukdomen kan också börja i vuxen ålder.
  • Rapporter talar för att moyamoya blir allt vanligare både nationellt och internationellt. I Sverige utförs cirka 40 operationer årligen. Därutöver sker uppföljning av 200-300 patienter.
  • Leder till återkommande infarkter i hjärnan med symtom i form av attacker med förlamning i armar och ben, talsvårigheter, störningar i det autonoma nervsystemet. Vissa drabbas även av hjärnblödning (stroke), Den kognitiva förmågan påverkas också, såsom förmågan att tänka och förstå.
  • Sjukdomen kan behandlas med läkemedel, men den viktigaste behandlingen är ett kirurgiskt ingrepp som syftar till att förbättra blodförsörjningen till de drabbade områdena i hjärnan. De flesta som opererats får inte någon ytterligare stroke efter ingreppet.

För mer information, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), tel:076-785 41 72, e-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

 

Nyckelord

Bilder

Emilie Orring (M)
Emilie Orring (M)
Ladda ned bild
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november21.11.2023 16:26:28 CET | Nyheter

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas. (S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs. Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum