Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Årets Kunskapskonferens: Fokus på civilsamhällets roll för lokal utveckling

Dela
Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.
Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.

På torsdag, 28 oktober, samlas ledande forskare och andra experter för att diskutera civilsamhällets roll och villkor. Kunskapskonferensen arrangeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tillsammans med Ideell ArenaVetenskapsrådet och Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Demokratin bygger på människors samhällsengagemang och civilsamhället är en grundsten i det arbetet. Civilsamhället värnar om människors lika värde och villkor, det ger människor en röst, oberoende av bakgrund och bostadsort. För att kunna bidra i samhällsutvecklingen och möta nya behov behöver civilsamhället goda förutsättningar, säger Lena Nyberg, generaldirektör på MUCF.

Den nationella Kunskapskonferensen arrangeras i år för åttonde gången. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Kunskapskonferensen hålls i år digitalt och temat är ”Civilsamhällets roll i den lokala platsens hållbara utveckling”. Hittills är 250 personer anmälda, representanter från civilsamhällesorganisationer, myndigheter, regioner och kommuner.

Kultur och demokratiminister Amanda Lind inledningstalar tillsammans med MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg.

- Civilsamhällets insatser skapar ofta stora mervärden och motsvarande insatser skulle kosta betydligt mer om exempelvis offentlig sektor skulle utföra uppgiften. Många gånger kan civilsamhället bidra med insatser som ingen annan kan utföra, i samhällskriser spelar civilsamhället ofta en extra viktig roll, säger Lena Nyberg.

- Kunskapskonferensen är en viktig mötesplats där olika aktörer, ledande forskare och praktiker, kan utbyta erfarenheter och kunskap. Jag ser fram mot en väldigt spännande dag.

Med det civila samhället menas alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Här ingår allt från ideella föreningar, trossamfund, stiftelser och sociala företag till nya former av nätverk och facebook-upprop. MUCF kartlägger och sprider kunskap om det civila samhällets villkor genom rapporter, konferenser samt olika mötesplatser.

Här är några exempel på forskning som kommer att presenteras på Kunskapskonferensen:

  • Pier Luigi Sacco, professor i kulturell ekonomi vid IULM University i Italien och gästforskare vid Harvard University i USA, presenterar senaste studierna i forskningen om kulturellt deltagande för att främja social sammanhållning. Han går genom vilka bevis och metoder som finns för dessa studier och presenterar de resultat som visar på ett paradigmskifte för kulturell handling med fokus på social påverkan. Ett paradigmskifte som också speglar sig i EU:s nya kulturpolitiska vision.
  • Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling vid Sveriges lantbruksuniversitetet, SLU, pratar om det civila samhället på landsbygden, om att grundbulten i hållbar utveckling är ett demokratiskt synsätt och en utveckling där alla medverkar. Föreningsarbete är ofta kärnan i svensk landsbygdspolitik. Under konferensen tar hon bland annat upp konsekvenserna av det nya ansvaret som faller på det civila samhället inom det system av flernivåstyrning (multilevel governance) som kännetecknar både svensk och EU:s politik.
  • Susanne Wallman Lundåsen, docent i statsvetenskap vid Linköpings universitet pratar om hur civilsamhället ofta pekas ut som en betydelsefull resurs i liberala demokratier. Internationell forskning pekar på skillnader i attityder och värderingar mellan boende i städer och på landsbygden. Finns det generella skillnader i engagemang i civilsamhället mellan urbana och mer rurala områden och har sådana skillnader betydelse för värderingar som tillit?
  • Karin Lekberg, kulturstrateg med fokus på stadsutveckling och ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet och uthållighet. Hon tar upp frågan om hur konsten och kulturen kan bidra till att utveckla både människor och platser. Samt varför samverkan är en av de viktigaste nycklarna för att åstadkomma konkreta resultat. Karin Lekberg har flera olika engagemang, exempelvis som styrelseordförande i Tensta konsthall, politiskt aktiv i Stockholm stad och tidigare som ordförande för Clowner utan gränser.
  • Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare från Göteborgs Universitet, belyser civilsamhällets roll utifrån ett freds- och utvecklingsperspektiv. Bland annat om hur globalisering, migration och urbanisering alltmer flätar samman det lokala med det globala. Han kommer, bland annat utifrån den forskningsstudie han nyligen gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och som belyser medborgardialogens förutsättningar, att prata om konsten att värna demokratin och den sociala hållbarheten i ett Sverige och en värld i förändring.  

Kunskapskonferensen hålls digitalt via Zoom, den 28 oktober mellan kl. 09.00-14.30. Moderator är Ellen Lundqvist, utvecklingsledare på MUCF.

BILDEN: Fr v övre raden Apostolis Papakostas, Vetenskapsrådet, Karin Lekberg, kulturstrateg, Malin Svanberg, SKR, Amanda Lind, kultur- och demokratiminister, Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet. Fr v nedre raden Katarina Gustafsson, Ideell Arena, Susanne Wallman Lundåsen, Linköpings universitet, Pier Luigi Sacco, IULM University i Italien, Seema Arora-Jonsson, SLU, Lena Nyberg, MUCF, Ylwa Löwenborg, Rädda Barnen.

Läs mer om kunskapskonferensen på MUCF:s hemsida

Anmäl dig till Kunskapskonferensen

För frågor om konferensen kontakta Elisabet Johansson på e-post elisabet.johansson@mucf.se

Nyckelord

Bilder

Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.
Fotografer: Linnea Bengtsson, Kristian Pohl/Regeringskansliet, Viveka Österman, Paola Squassina, Johan Wingborg, Anna Valentinsson, Jenny Svennås Gillner.
Ladda ned bild

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Ny satsning under pandemin: 80 miljoner i bidrag till civilsamhället för att hjälpa socialt särskilt utsatta3.3.2022 14:22:15 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, får på nytt i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag till civilsamhället under pandemin. Totalt rör det sig om 80 miljoner kronor denna gång. Under åren 2020 och 2021 har myndigheten fördelat totalt cirka 200 miljoner kronor i stöd till 40 organisationer. - Möjligheten att återigen få förmedla bidrag till civilsamhället i spåren av pandemin är betydelsefull, de här pengarna gör verklig nytta för många människor. Vi vet också att många organisationer drabbats hårt ekonomiskt under pandemin och är i behov av stöd, säger generaldirektör Lena Nyberg. Satsningen ingår i den extra ändringsbudget som riksdagen beslutat om och syftet är att mildra effekterna av pandemin för samhällets mest utsatta. Statsbidraget kan sökas av ideella föreningar och vissa trossamfund, samverkansorgan och församlingar som bedriver verksamhet som riktar sig till exempelvis hemlösa, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsi

Ny rapport från MUCF: Unga hbtq-personer utsätts för omvändelseförsök i Sverige1.3.2022 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Det förekommer att unga hbtq-personer i Sverige utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Det visar den rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, tagit fram på uppdrag av regeringen. - Resultaten tyder på att mer behöver göras så att alla unga kan leva ett liv där deras rättigheter och identitet fullt ut respekteras. Det finns skäl för regeringen att tillsätta en utredning som får i uppdrag att utreda möjligheten att lagstifta mot omvändelseförsök och då inte bara gällande barn under 18 utan även vuxna personer, säger generaldirektör Lena Nyberg. I juli 2020 fick MUCF i uppdrag av regeringen att kartlägga och sammanställa kunskap om så kallad omvändelseterapi riktad mot unga hbtq-personer. I uppdraget ingår även att i dialog med relevanta aktörer samla och redovisa en bild av unga hbtq-personers (homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoners) egna erfarenheter av företeelse

MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg: ”Viktigt att fortsätta satsa på mötesplatser för unga hbtqi-personer”28.2.2022 08:28:08 CET | Pressmeddelande

I dag publicerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, sin slutrapport om regeringsuppdraget att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. - Det behövs fler insatser för att skapa trygga mötesplatser för unga hbtqi-personer, inte minst i landsbygdskommuner. Det behövs också ökad kunskap om hbtqi-frågor, psykisk hälsa och hälsofrämjande arbete i den öppna fritidsverksamheten, säger generaldirektör Lena Nyberg. MUCF har i tidigare rapporter visat att unga hbtqi-personer möter särskilda hinder under sin fritid. Var fjärde ung hbtqi-person har avstått från att delta i fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemött. Unga hbtqi-personer är dessutom i högre utsträckning utsatta för mobbning och kränkningar i jämförelse med andra unga. 2019 fick MUCF i uppdrag av regeringen att stärka förutsättningar att skapa mötesplatser för unga hbtqi-personer. Inom ramen för uppdraget presenterade myndigheten i mars 2021 en kartläggning som visade att

10 projekt för unga får dela på 14 miljoner kronor i EU-bidrag11.2.2022 12:01:37 CET | Pressmeddelande

10 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Pengarna kommer från EU-programmet Erasmus+ som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa. I den här ansökningsrundan, som påbörjades den 3 november förra året, fick MUCF in totalt 26 ansökningar till Erasmus+ Ungdom. Rundan ligger under den programdel som handlar om Partnerskap för samarbete, där organisationer kan söka om bidrag för projekt som handlar om samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Myndigheten beviljar bidrag till 10 projekt och fördelar cirka 14 miljoner kronor (1 416 421 euro) till organisationer i bland annat Stockholm, Uppsala och Uddevalla. En stor del av ansökningarna handlar om klimatförändringar och hållbarhet samt inkludering. - När vi summerar rundan ser vi att det finns ett fortsatt stort intresse för att söka partnerskap för samarbete, vilket vi tycker är roligt och lovande

MUCF får ansvar för Europaåret för unga 2022 i Sverige: ”Glada och stolta över uppdraget”  28.1.2022 14:34:35 CET | Pressmeddelande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, har av regeringen utnämnts till nationell samordnare för Europaåret för unga 2022. - Unga i hela Europa har drabbats hårt av pandemin med isolering, distansundervisning i skolor, ökad arbetslöshet inom branscher där unga ofta får sina första arbeten och minskad social aktivet i en ålder när det är särskilt viktigt. Det är mycket bra att unga nu får stå i fokus i EU:s arbete, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. I december beslutade EU-kommissionen att 2022 skulle bli ett europeiskt ungdomsår. Tanken är att samordna en rad aktiviteter i nära kontakt med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, ungdomsorganisationer och ungdomarna själva. - Genom att göra 2022 till Europaåret för unga hjälper vi unga européer att försvara och främja frihet och solidaritet, våra värden och möjligheter för alla. Det är vi skyldiga alla dem som har drabbats hårdast av pandemin och som nu måste få sina liv tillbaka, sa

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye