Region Uppsala

Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård vid svår gallgångssjukdom och skrumplever

Dela
Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för gallgångssjukdomen PSC och endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever. Beslutet, som fattades av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 15 december, innebär att vården koncentreras till fem respektive fyra sjukhus i landet.
Emilie Orring (M)
Emilie Orring (M)

- Det är glädjande att Region Uppsala tilldelats ytterligare uppdrag att få bedriva nationell högspecialiserad vård. Genom detta beslut har Akademiska sjukhuset tilldelats uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård inom sammanlagt sex områden. Det är ett kvitto på den höga kompetens vi har på Akademiska sjukhuset och innebär att vi kan arbeta vidare med att utveckla vården ytterligare, säger Emilie Orring, ordförande i regionstyrelsen (M).

- En centralisering ökar möjligheten för en mer jämlik vård. Det handlar om komplexa ingrepp där det krävs stora volymer för att bli skicklig och kunna bedriva forskning. På Akademiska finns både multidisciplinär kompetens och erfarenhet inom gastroenterologi, interventionsradiologi och kirurgi. Vår bild är att det finns ett mörkertal, att ökad kunskap kommer att leda till en ökning av båda ingreppen, säger Fredrik Rorsman, sektionschef och biträdande verksamhetschef inom specialmedicin, hud och reumatologi på Akademiska sjukhuset.


De områden som omfattas av beslutet är:

  • Viss utredning och vård vid PSC (primär skleroserande kolangit), inkluderande ERCP

  • TIPS (transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt)

PSC är en gallgångssjukdom som påverkar levern och framför allt drabbar unga män med kronisk tarminflammation. Tillståndet leder till förträngningar som gör att gallvätska stasar. Om det går för lång tid kan sjukdomen leda till skrumplever och hög risk för cancer i gallgångarna.

- Behandlingen med ERCP syftar till att vidga förträngningarna i gallgångarna och spara levervävnad. Med hjälp av gastroskopi kan gallgången inspekteras samtidigt som man kan ta prover, exempelvis biopsier för tidig upptäckt av cancer, samt placera en ballong som blåses upp och trycker ut förträngningar. Under perioden 2018-2020 ökade det totala antalet ERCP-undersökningar med 50 procent och under 2020 gjorde vi ett 50-tal ERCP vid PSC, förklarar Fredrik Rorsman

TIPS är ett endovaskulärt inrepp som görs vid skrumplever (levercirros) och syftar till att sänka blodtrycket i leverns portådern, den blodåder som tar emot och leder blodet från bukens organ till levern. Det förhöjda trycket kan leda till att vätska ansamlas i buken och att det bildas åderbråck i matstrupe eller magsäck, som om de spricker kan orsaka livshotande blödningar.

- Via en kateter sätter vi in en shunt, en artificiell förbindelse genom levervävnaden, som underlättar för blodet att ta sig igenom levern, varvid trycket i portådern sjunker. Shunten utgörs av ett stent (nätrör) som expanderas med en ballong. Akademiska sjukhuset har störst erfarenhet av ingreppet i Sverige. Idag görs 40-50 sådana ingrepp per år på Akademiska sjukhuset, berättar han.

Sedan tidigare har Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård inom endometrios, brännskadevård, kraniofacial kirurgi och moyamoya; en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan.

Den 15 december beslutade Socialstyrelsen även om tilldelning inom två ytterligare områden för nationell högspecialiserad vård. Det handlar om intensivvård av patienter som ska genomgå levertransplantation och viss vård vid peniscancer; områden som Region Uppsala inte sökt och därmed inte fått.

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

  • Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser.
  • Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget.
  • Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet.
  • Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team.
  • Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

För mer information, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), tel: 076-785 41 72, e-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Fredrik Rorsman, sektionschef och biträdande verksamhetschef för specialmedicin, hud och reumatologi, tel: 076-724 85 10, e-post: fredrik.rorsman@akademiska.se

Ulrika Lindelöf, verksamhetschef specialmedicin, hud och reumatologi, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 17 68, e-post: ulrika.lindelof@akademiska.se

Nyckelord

Bilder

Emilie Orring (M)
Emilie Orring (M)
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november21.11.2023 16:26:28 CET | Nyheter

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas. (S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs. Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum