Fjärde AP-fonden

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens rekordresultat för 2021 uppgick till 316 miljarder kronor

Dela
AP-fonderna skapar tillsammans det bästa resultatet någonsin på 316 miljarder kronor. Detta bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.
  • Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 19,3 procent efter kostnader.

  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 10,5 respektive 10,7 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. När AP-fondernas avkastning överträffar inkomstindexets utveckling bidrar AP-fonderna till pensionssystemets styrka.

  • Vid utgången av 2021 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1 937 mdkr, vilket är en ökning med 285 mdkr jämfört med utgången av 2020.

  • AP-fonderna betalade under 2021 ut 30 mdkr för att täcka underskott i pensions- systemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensions- systemet varit 233 mdkr. Fondernas avkastning har samtidigt bidragit till pensionssystemets finansiella styrka och AP-fondernas andel av pensions- systemet utgör numera närmare 18 procent av pensionstillgångarna att jämföra med 10 procent 2001.

  • I enlighet med Parisavtalet har AP-fonderna under året fortsatt arbetet med att klimatanpassa sina portföljer. Under 2021 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 14 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 5 procentenheter på att portföljbolagen minskat sina utsläpp och 8 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar.

  • Etikrådet har under året fortsatt sitt viktiga påverkansarbete i ett 90-tal bolagsdialoger med fokus på bland annat mänskliga rättigheter, bolagsstyrning och miljö. I takt med att hållbarhet integreras alltmer i fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar, beslutades i slutet av 2021 att se över Etikrådets uppdrag och strategi.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

"Vårt gemensamma resultat för 2021 är det bästa någonsin och uppgår till hela 316 miljarder kronor. Vi startade 2001 med ett förvaltat kapital på 536 miljarder kronor som nu 2021 vuxit till 1 937 miljarder kronor. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna starkt bidragit till pensionsystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 10,7 procent per år. Vi anses internationellt vara en förebild inom hållbarhet och har fortsatt att utveckla detta viktiga arbete både genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.”

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på:
www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se

För mer information kontakta:
Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef, AP3, lil.lindgren@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se

AP-fonderna (AP1-AP4)
AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet att vara till största möjliga nytta för pensionssystemet. AP-fonderna har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

Om

Fjärde AP-fonden
Fjärde AP-fonden
Jakobsbergsgatan 16
111 44 Stockholm

+46 8 787 75 00https://www.ap4.se/

AP4:s uppdrag är att bidra till ekonomisk trygghet för dagens och morgondagens pensionärer genom att förvalta en del av det allmänna pensionssystemets buffert. AP4:s långsiktiga perspektiv, ansvarstagande som ägare och stora engagemang för hållbarhet skapar möjligheter för hög avkastning till låg kostnad. På så sätt verkar AP4 för tryggare pensioner.

Följ Fjärde AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fjärde AP-fonden

A dramatic year with major financial turbulence24.2.2023 09:49:54 CET | Press release

2022 was characterised by financial turbulence with rapidly rising interest rates and sharply falling values for most asset classes. The Fourth Swedish National Pension Fund’s (AP4’s) return for the full year 2022 was SEK -11.9% after costs, and the net result for the year was SEK -62.5 billion. After a net transfer of SEK 4.7 billion to the pension system during the year, fund capital amounted to SEK 460.5 billion at year-end 2022. The portfolio’s CO2 emissions decreased by 3% in 2022, and the CO2 emissions have decreased by 61% since 2010. AP4 takes its responsibility as an owner and served on 46 nomination committees during 2022.

Ett dramatiskt år med stor finansiell turbulens24.2.2023 09:49:29 CET | Pressmeddelande

2022 präglades av finansiell turbulens med snabbt stigande räntor och kraftigt fallande värden för de flesta tillgångsklasser. Fjärde AP-fondens (AP4) avkastning för helåret 2022 uppgick till -11,9 procent efter kostnader och resultatet för året blev -62,5 miljarder kronor. Efter nettoöverföring om 4,7 miljarder kronor till pensionssystemet under året uppgick fondkapitalet till 460,5 miljarder kronor vid utgången av 2022. Portföljens koldioxidutsläpp minskade med 3 procent under 2022 och AP4 har totalt minskat utsläppen med 61 procent sedan 2010. AP4 tar ansvar som ägare och arbetade under året i 46 valberedningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum