Region Uppsala

Potentiellt farliga covidmutationer ska kartläggas i ny Uppsalastudie

Dela
Med CRUSH Covid kartlade forskare i Uppsala på ett banbrytande sätt smittspridningen under pandemin, med fokus på att förhindra samhällsspridning. Inom kort startas en ny studie i syfte att fånga upp virusvarianter som kan hota den relativt stabila situationen. Med utgångspunkt i positiva PCR-prover ska forskarna kartlägga den genetiska sammansättningen hos olika virusmutationer kopplat till symtom och mående hos personer som fått coviddiagnos.

- Genom att studera virusens genetiska kod får vi bättre koll på vilka covidvarianter som är vanligast. Samtidigt vill vi undersöka vilka symtom de ger för att hitta potentiellt farliga mutationer. Det kan till exempel handla om neurologiska symtom och symtom från mage-tarm, säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig läkare inom provtagnings- och smittspårningsenheten i Region Uppsala och ansvarig forskare för CRUSH Covid. 

Covid-19 brukar beskrivas som ett lurigt virus som har visat sig besitta stor kapacitet att mutera. Efter omikron har mutationsfrekvensen ökat markant. Idag känner man till cirka 100 undergrupper till BA5. 

Mats Martinell betonar att virusets genetiska kod endast är en av flera faktorer som påverkar måendet hos personer med covid. Även samsjuklighet, ålder med mera spelar in.  

Alla i Uppsala län som testas positivt för covid-19, influensa eller RS virus kommer tillfrågas att delta i studien genom att rapportera sina symtom i en webbenkät. Frågorna handlar om mående, symtom, hur länge man varit sjuk, hur intensiv man upplever sjukdomen samt hur man mådde innan diagnosen. De som har symtom följs sedan upp och får besvara ytterligare frågor via mejl. Därefter kommer forskarna koppla sjukdomsbild till virusets genetiska kod. 

- I likhet med CRUSH Covid kommer den nya studien fortlöpande redovisa resultat via en hemsida. Analys och resultat kommer att redovisas visuellt med bilder som visar symtom och sjukdomsbild i kluster, berättar Mats Martinell.   
  
Detta menar han är ett nytt angreppssätt som möjliggjorts tack vare det nära kliniska utvecklingssamarbetet under pandemin mellan provtagningsenheten (primärvården) och virologer inom klinisk mikrobiologi (gensekvensering) vid Akademiska sjukhuset. Att alla prover kan analyseras på laboratoriet vid Akademiska är en klar fördel.   

På laboratoriet för klinisk mikrobiologi kan flera hundra prover i veckan sekvenseras. 
 
- I denna studie betraktas många parametrar som kommer att bidra till en djupare förståelse om hur SARS-CoV-2 viruset fungerar. Det känns väldig bra att vi är i en fas av pandemin där vi kan forska på sådana frågeställningar och inte bara analysera tusentals prover, säger René Kaden, mikrobiolog på Akademiska sjukhuset. 

  
Uppsala universitet och Region Uppsala har ett delat huvudmannaskap för studien som görs i samarbete mellan institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap (Uppsala universitet), klinisk mikrobiologi (Akademiska sjukhuset), Akademiskt primärvårdscentrum och Provtagningsenheten (Nära vård och hälsa, Region Uppsala).  
  
  
För mer information/intervju, kontakta:
 
Mats Martinell, medicinskt ansvarig läkare för provtagnings- och smittspårningsenheten inom Region Uppsala, tillika ansvarig forskare CRUSH Covid,  
072-205 17 96  
mats.martinell@regionuppsala.se  

René Kaden, mikrobiolog, Akademiska sjukhuset;
070-373 93 40
rene.kaden@akademiska.se

Nyckelord

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

Bredbandsutbyggnaden i Uppsala län fortsätter att öka4.4.2024 14:37:23 CEST | Pressmeddelande

Allt fler invånare i Uppsala län har tillgång till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Enligt den senaste Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för 2023 från Post- och telestyrelsen (PTS) har nu knappt 94 procent av hushållen i Uppsala län anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund. Det innebär en ökning med 3 procentenheter sedan året före. Snittet för hela Sverige är 93,3 procent.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 26 mars26.3.2024 16:56:03 CET | Pressmeddelande

Prognos om minus 1,4 miljarder kronor Region Uppsalas balanskravsresultat för helåret 2024 beräknas till minus 1,4 miljarder kronor, vid februari månads utgång. Efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven (RUR) på 500 miljoner kronor blir årets balanskravsresultat minus 889 miljoner kronor, vilket är 886 miljoner kronor sämre än budgeterat årsresultat. Förklaringen till det negativa resultatet är att inflationen är fortsatt hög, vilket påverkar hälso- och sjukvårdens kostnadsläge och kostnader för pensioner. Motsvarande ökning finns inte i skatteintäkterna och generella statsbidrag. Stora utmaningar inom kompetensförsörjningen med fortsatt höga kostnader för inhyrd personal och effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset som inte bedöms få full effekt är andra orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår i verksamheterna med att hitta ytterligare besparingsåtgärder. I samband med att regionstyrelse

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye