Region Uppsala

Potentiellt farliga covidmutationer ska kartläggas i ny Uppsalastudie

Dela
Med CRUSH Covid kartlade forskare i Uppsala på ett banbrytande sätt smittspridningen under pandemin, med fokus på att förhindra samhällsspridning. Inom kort startas en ny studie i syfte att fånga upp virusvarianter som kan hota den relativt stabila situationen. Med utgångspunkt i positiva PCR-prover ska forskarna kartlägga den genetiska sammansättningen hos olika virusmutationer kopplat till symtom och mående hos personer som fått coviddiagnos.

- Genom att studera virusens genetiska kod får vi bättre koll på vilka covidvarianter som är vanligast. Samtidigt vill vi undersöka vilka symtom de ger för att hitta potentiellt farliga mutationer. Det kan till exempel handla om neurologiska symtom och symtom från mage-tarm, säger Mats Martinell, medicinskt ansvarig läkare inom provtagnings- och smittspårningsenheten i Region Uppsala och ansvarig forskare för CRUSH Covid. 

Covid-19 brukar beskrivas som ett lurigt virus som har visat sig besitta stor kapacitet att mutera. Efter omikron har mutationsfrekvensen ökat markant. Idag känner man till cirka 100 undergrupper till BA5. 

Mats Martinell betonar att virusets genetiska kod endast är en av flera faktorer som påverkar måendet hos personer med covid. Även samsjuklighet, ålder med mera spelar in.  

Alla i Uppsala län som testas positivt för covid-19, influensa eller RS virus kommer tillfrågas att delta i studien genom att rapportera sina symtom i en webbenkät. Frågorna handlar om mående, symtom, hur länge man varit sjuk, hur intensiv man upplever sjukdomen samt hur man mådde innan diagnosen. De som har symtom följs sedan upp och får besvara ytterligare frågor via mejl. Därefter kommer forskarna koppla sjukdomsbild till virusets genetiska kod. 

- I likhet med CRUSH Covid kommer den nya studien fortlöpande redovisa resultat via en hemsida. Analys och resultat kommer att redovisas visuellt med bilder som visar symtom och sjukdomsbild i kluster, berättar Mats Martinell.   
  
Detta menar han är ett nytt angreppssätt som möjliggjorts tack vare det nära kliniska utvecklingssamarbetet under pandemin mellan provtagningsenheten (primärvården) och virologer inom klinisk mikrobiologi (gensekvensering) vid Akademiska sjukhuset. Att alla prover kan analyseras på laboratoriet vid Akademiska är en klar fördel.   

På laboratoriet för klinisk mikrobiologi kan flera hundra prover i veckan sekvenseras. 
 
- I denna studie betraktas många parametrar som kommer att bidra till en djupare förståelse om hur SARS-CoV-2 viruset fungerar. Det känns väldig bra att vi är i en fas av pandemin där vi kan forska på sådana frågeställningar och inte bara analysera tusentals prover, säger René Kaden, mikrobiolog på Akademiska sjukhuset. 

  
Uppsala universitet och Region Uppsala har ett delat huvudmannaskap för studien som görs i samarbete mellan institutionen för folkhälso-och vårdvetenskap (Uppsala universitet), klinisk mikrobiologi (Akademiska sjukhuset), Akademiskt primärvårdscentrum och Provtagningsenheten (Nära vård och hälsa, Region Uppsala).  
  
  
För mer information/intervju, kontakta:
 
Mats Martinell, medicinskt ansvarig läkare för provtagnings- och smittspårningsenheten inom Region Uppsala, tillika ansvarig forskare CRUSH Covid,  
072-205 17 96  
mats.martinell@regionuppsala.se  

René Kaden, mikrobiolog, Akademiska sjukhuset;
070-373 93 40
rene.kaden@akademiska.se

Nyckelord

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari28.2.2024 17:09:05 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte. Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi. Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom a

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye