Rättsmedicinalverket

Årsredovisningen för 2022 klar

Dela
Måndagen den 20 februari lämnade Rättsmedicinalverket över årsredovisningen för 2022 till regeringen. I den går att läsa att antalet utförda obduktioner inom rättsmedicin följer en tioårig trend och fortsätter öka samt att nya metoder inom rättsgenetiken öppnar upp tidigare stängda möjligheter. Inom rättskemin kan noteras nya arbetssätt kopplat till försöksverksamheten med snabbare lagföring samt avsevärt färre beställningar från Polismyndigheten. Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade något jämfört med 2021, men är fortfarande färre än toppåret 2019.

Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström kommenterar verksamhetsåret 2022:

- Jag kan konstatera att myndigheten under 2022 fortsatt tillhandahålla bedömningar och analyser av god kvalitet och med rimliga handläggningstider. Rättsmedicinalverket är en del av rättskedjan och påverkas av vad som händer i övriga samhället. Dödsfall med hög misstanke om bakomliggande brott innebär exempelvis ofta mer omfattande och resurskrävande obduktioner, vilket påverkar den delen av myndighetens verksamhet.

Fler obduktioner följer tioårig ökningstrend

Under 2022 utfördes 5 916 rättsmedicinska obduktioner inom den rättsmedicinska avdelningen. Det är en ökning med 189 stycken jämfört med 2021. Därmed fortsätter en tioårig trend av ökat antal obduktioner, och där en trolig förklaring kan vara den ökande befolkningen i Sverige. Hälften av de utredda dödsfallen visade sig efter utredning ha berott på sjukdom. Obduktioner avseende dödsfall med hög misstanke om bakomliggande brott är ofta mer omfattande än andra obduktioner och vanligtvis deltar två läkare vid undersökningen, vilket gör att denna typ av ärenden är resurskrävande. Under 2022 expedierades 285 obduktionsärenden förrättade av två läkare. Motsvarande antal 2021 och 2020 var 210 respektive 282. Det högre antalet obduktioner med två läkare kan bland annat bero på 2022 års ökning av antalet skjutningar med dödlig utgång.

När det gäller arbetet med att utfärda rättsintyg noteras en fortsatt minskning av genomförda kroppsundersökningar som underlag för intyget.

- Vi ser risker med att antalet rättsintyg baserade på kroppsundersökning minskar. Detta då ett sådant intyg kan utgöra viktig stödbevisning i en brottsutredning, särskilt i utredningar om våld i nära relationer där ord ofta står mot ord och det saknas annan bevisning. Denna typ av våldsbrott ger dock inte alltid upphov till vårdkrävande skador, vilket innebär att patientjournaler sällan utgör ett fullgott underlag för ett yttrande. En kroppsundersökning är därför ofta att föredra, säger generaldirektör Lars Werkström.

Försöksverksamhet med snabbare lagföring

Försöksverksamheten med snabbare lagföring har etappvis byggts ut under året, vilket innebär att betydligt fler rättskemiska ärenden ska hanteras skyndsamt. För att undvika förlängda handläggningstider för andra ärendetyper har olika metodutvecklingsåtgärder vidtagits.

Varje år expedieras omkring 100 000 rättskemiska ärenden och drygt 800 000 analyser utförs. Det totala antalet ärenden har under 2022 minskat med fyra procent jämfört med föregående år Ärenden från Kriminalvården avseende droganalys för att kontrollera drogfrihet, som är en stor del av den totala ärendemängden, har däremot ökat med sex procent. En förklaring är att antalet klienter inom Kriminalvården har ökat.

Antalet expedierade ärenden till Polismyndigheten fortsätter att minska. Orsaken till minskningen är svårbedömd från Rättsmedicinalverkets sida. Analyser relaterade till ringa narkotikabrott, eget bruk, och rattfylleriärenden har minskat. Antalet ärenden relaterade till våldsbrott har däremot ökat med 29 procent, men där dessa ärenden utgör en liten andel av antalet ärenden från Polismyndigheten.

Nya rättsgenetiska metoder

Under 2022 infördes en ny metod för artbestämning baserad på dna-sekvensering som kan artbestämma både däggdjur och övriga ryggradsdjur. Den nya metoden kan även påvisa närvaro av flera arter i blandprover som innehåller dna från människa och en okänd art. En ytterligare ny metodik, rättsgenetiska uppslag, har implementerats för prediktion av ögon- och hårfärg samt prediktion av biogeografiskt ursprung. Metoden syftar till att ge Polismyndigheten uppslag om identitet vid till exempel analys av kvarlevor från oidentifierade avlidna personer.

Den nya lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap innebär att kommunerna nu utnyttjar Rättsmedicinalverket som leverantör av rättsgenetiska analyser. Detta har lett till att antalet faderskapsutredningar vid myndigheten har ökat. Antalet utredningar beställda av kommuner har ökat med 61 procent jämfört med föregående år.

Ökat antal kvinnor genomgår rättspsykiatriska undersökningar

Antalet rättspsykiatriska undersökningar varierar mellan åren. Efter ett par år av nedgång i ärendeflödet har antalet ärenden ökat under 2022. Förändringen beror främst på variationen av antalet häktade personer som genomgår en undersökning. Ungefär en fjärdedel av dem som undersöks är på fri fot.

Antalet kvinnor som genomgår rättspsykiatrisk undersökning är relativt litet. Andelen kvinnor som undersöks har dock ökat från 13 procent 2020, 15 procent 2021 till 17 procent år 2022. Under 2022 ökade antalet undersökningar avseende häktade kvinnor med 41 procent jämfört med föregående år.

Årsredovisningen för 2022 går att läsa här. .

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverkethttps://www.rmv.se/

Vi är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Följ Rättsmedicinalverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rättsmedicinalverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye