Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 mars 2023

Dela

 Stort överskott tack vare engångsposter

Region Uppsala gör ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2022 på plus 994 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns dock precis som föregående år stora engångsposter. Detta är två av de fakta som framgår när Region Uppsalas årsredovisning för 2022 idag passerade regionstyrelsen (det är regionfullmäktige som godkänner årsredovisningen).

Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 177 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 789 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter. Bakom siffrorna finns bland annat förbättrade skatteintäkter (där ekonomin gått bättre än förväntat), och generella statsbidrag (plus 531 miljoner kronor). Även intäkter som statliga ersättningar för provtagning, vaccination och sjukfrånvaro har betydelse för resultatet. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetföljsamhet.

Räknas engångsposter bort ligger Region Uppsala på en resultatnivå på cirka två procent av skatter och statsbidrag, vilket är på den nivå regionen bör ligga på.

Akademiska sjukhuset gör ett resultat på minus 520 miljoner kronor, vilket är 320 miljoner kronor sämre än budgeterat. Det beror bland annat på något lägre intäkter för riks- och regionvård, men framför allt på högre kostnader för personal (bland annat övertid). Effektiviseringsåtgärder har inte slagit igenom som budgeterat i resultatet.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden gör ett positivt resultat om 13 miljoner kronor, vilket är 157 miljoner kronor bättre än budget. Det beror bland annat på statliga bidrag, ökade biljettintäkter och ökade intäkter för skoltrafiken. Vidare har viten och avdrag varit mycket större än budgeterat, då utförare i hög utsträckning ställt in trafik.

Kulturnämnden gör ett negativt resultat om minus 6 miljoner kronor. Plusresultat gör bland annat regionstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden. Av årsresultatet framgår också att Region Uppsala nått sju av sina tio strategiska mål och genomfört 63 av sina 68 uppdrag.

Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att avsätta 452 miljoner kronor av resultatet till resultatutjämningsreserven. Samt att godkänna årsredovisningen, och underskotten för sjukhusstyrelsen och kulturnämnden.

Prognos om minus 335 miljoner kronor

2023 innebär en väsentligen dystrare ekonomi för Region Uppsala än åren innan. Årets balanskravsresultat beräknas till minus 1 042 miljoner kronor (drygt en miljard kronor). Då Region Uppsala nyttjar 707 miljoner kronor ur resultatutjämningsreserven (pengar som lagts undan under de godare åren) blir prognosen minus 335 miljoner kronor. Detta är 485 miljoner kronor sämre än budget.

Pengarna från resultatutjämningsreserven går till kostnadsökningen kopplad till pensioner, där ett nytt pensionssystem gör 2023 och de följande åren väsentligen tyngre för Region Uppsalas ekonomi.

Förklaringen till det negativa balanskravsresultatet är förutom ökade pensionskostnader främst att hälso- och sjukvården prognostiserar ett negativt resultat. Höga kostnader för inhyrd personal, högre kostnader kopplad till inflation och effektiviseringsåtgärder som inte bedöms få full effekt är orsaker till den negativa prognosen. Månatlig dialog sker med de förvaltningar som har en negativ prognos och arbete pågår med att hitta ytterligare besparingsåtgärder.

Av månadsrapporten framgår också bland annat att sjukhusstyrelsensårsprognos är på minus 665 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget om minus 100 miljoner kronor. Den största orsaken till detta är Akademiska sjukhusets prognos på minus 650 miljoner kronor. Årsprognosen för vårdstyrelsens egen verksamhet och förvaltningarna Folktandvården och Nära vård och hälsa är minus 28 miljoner kronor. Trafik- och samhällsutvecklingsnämndensårsprognos är på minus 50 miljoner kronor och är enligt budget.

Månadsrapporten kan som vanligt läsas i sin helhet i de handlingar som medföljer detta utskick.

Region Uppsala utreder språkkrav för hälso- och sjukvårdspersonal

Region Uppsala ska utreda språkkrav för personal inom hälso- och sjukvården. Utredningen ska även identifiera eventuella behov av att förstärka språkkunskaperna bland dagens hälso- och sjukvårdspersonal, samt föreslå åtgärder för detta. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Enligt ärendets handlingar är språkkunskaper och förmågan att kunna kommunicera både muntligt och skriftligt en grundförutsättning för att personalen ska kunna utföra arbetet inom hälso- och sjukvården på ett säkert sätt. Samtidigt saknas idag formella språkkrav för de yrken inom hälso- och sjukvården som inte kräver en särskild legitimation.

För att säkerställa att tillräckliga och enhetliga språkkrav ställs på personal inom hälso- och sjukvården tillsätter Region Uppsala nu alltså denna utredning. Av utredningen ska framgå vilka språkkrav som gäller för hälso- och sjukvårdspersonal idag. Den ska även redovisa verksamhetens språkstöd, och eventuella språkutbildningar som ges inom organisationen. Utredningen ska även fokusera på eventuella behov av språkförstärkningar, inklusive eventuella inkomna ärenden till patientnämnden rörande språkkunskaper. Förslag på åtgärder för identifierade behov ska ingå.

Utredningen ska redovisas vid regionstyrelsens sammanträde i oktober.

(MP) yrkade bland annat på att utredningen också ska se över hur vi tar tillvara kunskaper hos våra medarbetare i andra språk än svenska. Detta vann regionstyrelsens gillande. 

Fortsatt gratis vaccin till halvårsskiftet

Vaccination mot covid-19 är fortsatt avgiftsfri i Region Uppsala från den 1 januari till och med den 30 juni 2023. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, beslutet ska anmälas till regionfullmäktige.

Bakgrunden är en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten. SKR rekommenderar Sveriges regioner att fortsätta att erbjuda alla som bor eller stadigvarandes vistas i Sverige en avgiftsfri vaccinering mot covid-19 under det första halvåret 2023. Region Uppsala kommer alltså att följa den rekommendationen.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Region Uppsala begär förhandling om samhällsfara24.5.2024 09:32:26 CEST | Pressmeddelande

Efter fyra veckor med blockad gör Region Uppsala bedömningen att konsekvensen för delar av vården är så allvarlig att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat transporten av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård och akuta hjärtoperationer. Regionen har därför skickat en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Region Uppsala.

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye