Göteborgs stift, Svenska kyrkan

120 kyrkor i Göteborgs stift delar på 59 miljoner för bevarandet av kulturarvet

Dela
Sammanlagt 120 kyrkor i Bohuslän, Halland, Göteborg och sydvästra delen av Västergötland får dela på 59 miljoner kronor under 2024-2025. Det är den Kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) till restaureringar av kyrkor som fördelats över projekt i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda. Samtidigt har också beslut om Kyrkounderhållsbidrag (KUB) om 10,5 miljoner till 40 kyrkor fattats.
Masthuggskyrkan är ett välkänt landmärke i Göteborg med en storslagen utsikt över staden, hamnen och havet. Under 2023 planeras en översyn av taket med omläggning på de mindre takfallen och byte av trasiga pannor och justeringar på de större takfallen. Muren invid kyrkan renoveras genom att hällarna som täcker muren fogas om. Foto: Elin Lif
Masthuggskyrkan är ett välkänt landmärke i Göteborg med en storslagen utsikt över staden, hamnen och havet. Under 2023 planeras en översyn av taket med omläggning på de mindre takfallen och byte av trasiga pannor och justeringar på de större takfallen. Muren invid kyrkan renoveras genom att hällarna som täcker muren fogas om. Foto: Elin Lif

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) är statens sätt att kompensera Svenska kyrkan för de resurser som krävs att bevara och göra vårt arv tillgängligt för allmänheten. När Svenska kyrkan och staten fick förändrade relationer år 2000 kom parterna överens om att kyrkan ska få ersättning för vården av Sveriges största sammanhållna kulturarv, Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE). Ersättningen är ett stöd till och en kompensation för det ansvar som Svenska kyrkan tar för kyrkobyggnader, kyrkotomter och kyrkliga inventarier.

Årets fördelning omfattar 215 åtgärder i 120 kyrkor och 43 enheter i Göteborgs stift som får ersättning. Se bilaga över samtliga beviljade projekt i Göteborgs stift. Fördelat belopp är 58 985 241 kronor.
– Den kyrkoantikvariska ersättningen som Göteborgs stift har att fördela räcker inte till att täcka underhållsbehovet som finns för församlingarnas kyrkor och inventarier, säger Elin Lif, stiftsantikvarie. Cirka 11,5 miljoner ytterligare hade krävts i årets fördelning för att täcka behovet. Därför har ett antal projekt fått avslag med uppmaning att söka på nytt nästkommande år.

Det kyrkliga kulturarvet ska bevaras, användas och utvecklas. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska vårdas och bevaras. Därför ställs höga kvalitetskrav på reparationer, underhåll och förändringar. Den grundläggande principen är att Svenska kyrkan och kulturmiljövården i dialog ska söka lösningar som balanserar bevarande med förändringsbehov så att det kyrkliga kulturarvet bevaras, används och utvecklas.

Ersättningen utgör bara en del av finansieringen, en egeninsats krävs också av församlingarna för att projekten ska kunna genomföras. I genomsnitt står församlingarna själva, genom de tillhörigas medlemsavgifter, för halva kostnaden.

Här följer några av de projekt i Göteborgs stift som får KAE:

Bohuslän

Valla kyrka på Tjörn är uppförd i nyklassicistisk stil 1859–61. Utvändigt är kyrkan i stort sett oförändrad sedan byggnadstiden. Kyrkan byggdes på samma plats som en medeltida föregångare. Speciellt är att kyrkan sammanbyggdes med ett äldre gravkor från 1660-talet tillhörande Margareta Hvitfeldt. Interiören är öppen och ljus och speglar byggnadstidens ideal med tillägg från den tidigare kyrkans inredning med altaruppsats, gravkorsdörrar med mera från 1600- och 1700-talen.

Valla kyrka beviljas 350 000 kronor till fasadarbeten samt 150 000 kronor till konservering av altaruppsats.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Valla kyrka.

Västergötland

Hajoms kyrka i Marks kommun beviljas medel till en större in- och utvändig restaurering. Tak, fasader och fönster ska åtgärdas. Invändigt ses ytskikt över, tak och dekormåleri konserveras och värdefulla textilier förses med en bättre förvaring. Hajoms kyrka är uppförd under medeltiden men präglas i huvudsak av 1700-talets stilideal i inredning och bemålning. Kyrkans takmålningar från 1774, predikstol, altaruppsats och läktarbröstning från samma tid tillsammans med väggmåleri från 1800-talet bildar en värdefull interiör.

Hajoms kyrka beviljas 3 378 000 kronor för utvändig restaurering samt 1 195 000 kronor till invändiga arbeten.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Hajoms kyrka.

Göteborg

År 1914 stod Masthuggskyrkan färdig i stadsdelen Masthugget Göteborg. Kyrkan är ritad av Sigfrid Ericson och är ett välkänt landmärke i Göteborg med en storslagen utsikt över staden, hamnen och havet. Byggnaden är uppförd i nationalromantisk stil och har en oregelbunden form med många sammanlänkade individuellt utformade byggnadskroppar i olika höjd och form. Runt kyrkan finns en grusad kyrkoplan som omgärdas av en mur som för tankarna till en borggård. Både exteriör och interiör är välbevarad och har en enhetlig stil. Taket utgörs av ett brant tegeltak belagt med munk- och nunnetegel samt plåthuv på torntaket.

Under 2023 planeras en översyn av taket med omläggning på de mindre takfallen och byte av trasiga pannor och justeringar på de större takfallen. Muren invid kyrkan renoveras genom att hällarna som täcker muren fogas om.

Masthuggskyrkan beviljas 937 000 kronor för takarbeten samt 50 000 kronor till underhåll av stenmur.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Masthuggskyrkan.

Halland

Oskarströms kyrka uppfördes 1916–17 efter ritningar av arkitekten Otar Hökerberg. Kyrkan uppfördes i nationalromantisk stil av rött handslaget tegel från Slottsmöllan i Halmstad. Tornet i norr är krönt av en karaktärsskapande reslig spira med tornur och kopparbeslagna ljudluckor. Exteriören är välbevarad sedan byggnadstiden. Detsamma gäller interiören med sin fasta inredning och inventarier från byggnadstiden.

Oskarströms kyrka beviljas 1 676 000 kronor för reparation av klockstolar och underhåll av fönster och dörrar.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Oskarströms kyrka.

Kontakt KAE: Stiftsantikvarie Elin Lif, elin.lif@svenskakyrkan.se 031-771 30 20

Beslut om Kyrkounderhållsbidrag KUB 2024

Från och med år 2018 har kyrkostyrelsen, enligt bestämmelse i Kyrkoordningen, beslutat om ett bidrag kyrkounderhållsbidrag (KUB) till stiften. Bidraget ska användas i första hand som ekonomiskt stöd till församlingarnas underhåll av kyrkobyggnader och samordnas med KAE för att minska egeninsatsen och motivera att nödvändiga underhållsåtgärder kan utföras.

För år 2024 fördelas genom beslut i stiftsstyrelsen i Göteborgs stift 10 510 000 kr. 8 510 000 kr delas ut direkt till 33 åtgärder på kyrkobyggnader. 500 000 kr avsätts till riktade specifika åtgärder för styr- och övervakningssystem för inre klimat i tre stycken avställda kyrkor. Ytterligare 500 000 kronor avsätts till riktade underhållsåtgärder på äldre oljeeldade värmesystem i ett antal kyrkobyggnader i församlingar och pastorat med svagare ekonomi. 1 000 000 kr avsätts till en gemensam åtgärd i stiftets regi i form av underhållsplanering för kyrkounderhåll för ytterligare ett tjugotal kyrkobyggnader i stiftet.

Exempel på projekt med KAE+KUB enligt ansökan:

Västergötland

Hajoms kyrka i Västra Marks församling beviljas medel till en större in- och utvändig restaurering. Tak, fasader och fönster ska åtgärdas. Invändigt ses ytskikt över, tak och dekormåleri konserveras och värdefulla textilier förses med en bättre förvaring. Hajoms kyrka är uppförd under medeltiden men präglas i huvudsak av 1700-talets stilideal i inredning och bemålning. Kyrkans takmålningar från 1774, predikstol, altaruppsats och läktarbröstning från samma tid tillsammans med väggmåleri från 1800-talet bildar en värdefull interiör.

Hajoms kyrka beviljas 5 863 000 kronor i KAE+KUB varav 1 289 000 kronor i KUB.
Länk till Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister med mer info om Hajoms kyrka.

Kontakt KUB: Fastighetsekonom Siv Olsson, siv.n.olsson@svenskakyrkan.se 031-771 29 94

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Masthuggskyrkan är ett välkänt landmärke i Göteborg med en storslagen utsikt över staden, hamnen och havet. Under 2023 planeras en översyn av taket med omläggning på de mindre takfallen och byte av trasiga pannor och justeringar på de större takfallen. Muren invid kyrkan renoveras genom att hällarna som täcker muren fogas om. Foto: Elin Lif
Masthuggskyrkan är ett välkänt landmärke i Göteborg med en storslagen utsikt över staden, hamnen och havet. Under 2023 planeras en översyn av taket med omläggning på de mindre takfallen och byte av trasiga pannor och justeringar på de större takfallen. Muren invid kyrkan renoveras genom att hällarna som täcker muren fogas om. Foto: Elin Lif
Ladda ned bild

Dokument

Om

Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Göteborgs stift, Svenska kyrkan
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg

031-771 30 00https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift

Göteborgs stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift. Geografiskt omfattar det Bohuslän, Halland och den västra delen av Västergötland. Stiftet består av 178 församlingar samlade i 69 enheter under ledning av kyrkoherde och kyrkoråd.

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet leds av biskop och stiftsstyrelse. Stiftskansliet finns i Göteborg. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Stiftet förvaltar också den kyrkliga jorden och skogen i Prästlönetillgångarna.

Följ Göteborgs stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Göteborgs stift, Svenska kyrkan

127 kyrkor i Göteborgs stift delar på 57 miljoner för bevarandet av kulturarvet14.5.2024 07:50:00 CEST | Pressmeddelande

Stiftsstyrelsen i Göteborgs stift har beslutat om fördelning av den Kyrkoantikvariska ersättningen (KAE) som går till restaureringar mm av kyrkor i Göteborgs stift. Pengarna ska gå till bevarandet av de kulturhistoriska värden i de kyrkor som Svenska kyrkan har ansvar för att vårda. Dock täcker inte ersättningen de behov som finns. Statens kyrkoantikvariska ersättning har varit densamma sedan 2009 och motsvarar inte behoven. Flera projekt blir utan pengar och därmed byggs en underhållsskuld upp.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye