Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 29 maj

Dela

Fortsatt arbete med att utveckla den palliativ vården

Sjukhusstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde ett ärende om det pågående arbetet med att se över och utveckla den palliativa vården.

Styrelsen beslutade att förutsättningarna för den palliativa vården i hemmet för barn och unga ska förbättras genom att man etablerar en grupp inom kunskapsstyrningen som får i uppdrag att förtydliga det palliativa uppdraget och införa det nationella vårdprogrammet för barn och unga. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att palliativt centrum ska utvecklas till ett kompetenscentrum för palliativ vård i Uppsala län genom att förtydliga uppdraget, utveckla en funktion för FoUU-ansvar och förstärka det palliativa konsultteamet. En avrapportering ska göras till styrelsen i februari 2024.

Det ska också genomföras en utredning av förutsättningarna för en samlad organisation för den specialiserade palliativa vården i länet. Utredningen ska utgå från samverkansmodellen och inkludera konsekvenserna för den palliativa vården av barn och unga. En återrapport görs till styrelsen i december 2023.


Försämrade prognoser efter april

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset har försämrats. Det framgår av tertialrapporten för sjukhusstyrelsen för perioden januari till april.

Enligt den senaste prognosen går Akademiska sjukhuset mot ett resultat på minus 700 miljoner kronor för 2023. Prognosen för Lasarettet i Enköping har också försämrats och uppgår nu till minus 20 miljoner kronor. Prognosen för sjukhusstyrelsens egen verksamhet har förbättrats och uppgår till plus 11 miljoner kronor.


Svar på initiativ om sjukhushundar

Vivianne Macdisi (S), Viktor Waldau (V) och Mårten Fjällström (MP) hade väckt initiativet ”Rädda sjukhushundarna som ger barntrygghet och möjliggör vårdinsatser på Akademiska sjukhuset”. Enligt initiativet skulle sjukhusstyrelsen anslå 700 000 kronor för 2023. Inför 2024 skulle 1 miljon kronor tillföras och verksamheten permanentas.

Sjukhusstyrelsen beslutade att avslå initiativet eftersom förvaltningen redan arbetar med återinförande av sjukhushundar.

Under första tertialet har Akademiska sjukhuset beslutat om organisatorisk tillhörighet för sjukhushundverksamheten. Verksamheten kommer organisatoriskt att tillhöra sjukhusadministrationen. Anställningsförfarandet av hundinstruktörer har inletts och för närvarande utreds den praktiska hanteringen av avtal och vårdadministrativa frågor. Målsättningen är att alla praktiska frågor är lösta till sommaren och verksamheten kan vara i gång efter sommaren.

(S), (V) och (MP) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

Nyckelord

Länkar

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen 31 augusti 202331.8.2023 15:31:41 CEST | Nyheter

Månadsrapport för juli 2023 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 44 miljoner kronor för 2023. Det framgår av ekonomirapporten för juli månad. Folktandvården lämnar en prognos på plus 10 miljoner kronor. Vårdstyrelsens egen verksamhet lämnar en positiv prognos på 40 miljoner kronor. Vårdstyrelsen beslutade att en åtgärdsplan ska tas fram och åtgärder vidtas för att nå en budget i balans för Nära vård och hälsa. Initiativ om mottagning för hemlösa i Enköping besvarat Annika Forsell (MP), Ida Harju Håkansson (S) och Neil Ormerod (V) hade väckt ett initiativärende, ”Rädda mottagningen för hemlösa i Enköping”. Enligt förslaget skulle hälso- och sjukvårdsdirektören ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur läkarbemanningen vid mottagningen kan säkerställas samt ett förslag till hur samarbetet med Hela Människan Enköping ska utvecklas. Enligt förvaltningens bedömning är läkarbemanningen vid mottagningen för hemlösa redan säkerställd. Det finns också ett samarbete med

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 29 augusti 202329.8.2023 16:24:15 CEST | Pressmeddelande

Hälsoobligationer införs för högt blodtryck I juni beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala ska ge ut en hälsoobligation, på upp till 100 miljoner kronor. I en hälsoobligation lånar regionen pengar på kapitalmarknaden för att finansiera en innovativ eller preventiv insats, men betalar tillbaka lånet utefter resultaten av en sådan insats enligt på förhand fastslagna villkor. På så sätt bär inte regionen ensam den ekonomiska risken vid innovativa och preventiva insatser. Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att det hälsotillstånd som ska adresseras med en hälsoobligation ska vara hypertoni, högt blodtryck. Fyra tänkbara hälsoområden har identifierats: KOL, hypertoni, psykisk ohälsa (depression, oro och ångest) och fetma. Dessa hälsotillstånd har sedan analyserats och utvärderats mot ett antal kriterier. Så som att det ska finnas evidensbaserade interventioner med goda förutsättningar att förebygga hälsotillståndet eller sjukdomsförloppet hos målgruppen – alltså att det i dagl

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum