Stabil avkastning för Alecta trots turbulent vår.

Dela

Alectas finansiella rapport första halvåret 2023. Siffror inom parentes avser nyckeltal per 30 juni 2022.

• Alecta Optimal Pensions avkastning var 6,6 procent under det första halvåret 2023 (-12,7) och 7,6 procent (6,7) i årstakt den senaste femårsperioden.

• Kollektiv konsolideringsgrad för den förmånsbestämda försäkringen var 175 procent (185).

• Solvensgraden för koncernen var 209 procent (211).

• Förvaltningskostnadsprocenten för koncernen var 0,07 procent (0,06).

• Kapitalförvaltningskostnadsprocenten var 0,027 procent (0,020).

Alectas finansiella ställning är efter det första halvåret 2023 fortsatt mycket stark, med en solvensgrad på 209 procent. Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 6,6 procent under det första halvåret 2023. Den kollektiva konsolideringsgraden för Alectas förmånsbestämda försäkring uppgick till 175 procent. 

Det första halvåret 2023 blev en av de mest turbulenta perioderna för Alecta på lång tid. Det började med en så kallad bank run i USA, som hade ett mycket snabbt förlopp, där flera banker drogs med i den bankkris som skakade USA i mars och april. Alecta hade investerat i tre av de värst drabbade bankerna, och förlorade totalt ca 20 miljarder kronor. 

- Förlusten på 20 miljarder kronor är en enormt stor summa och vi har full förståelse för att kunder och ägare har varit oroliga. Det är viktigt för oss att se till att något liknande inte sker igen, och att kunderna kan känna förtroende för att vi gör allt vi kan för att säkerställa det, säger Katarina Thorslund, tf vd Alecta.  

Kundnöjdhet

Alectas kundservice har hanterat många frågor, mejl och kommentarer kring placeringarna i de amerikanska bankerna, men efter att ha varit i kontakt med Alecta känner sig de flesta av kunderna nöjda och lugnade. Kundnöjdheten ligger fortsatt på en hög nivå vad gäller både privat- och företagskunder.

ITP-upphandlingen och förbättrad premiebestämd produkt

I slutet av mars utsågs Alecta i konkurrens med andra svenska pensionsbolag och banker till förvalsbolag av Collectum under ytterligare fem år. Vi fick därmed förlängt förtroende att förvalta den premiebestämda ålderspensionen inom ITP-planen, det vill säga både ITP 1 och ITPK, för privatanställda tjänstemän, dels som förval för de som inte aktivt väljer bolag, dels som kryssval för de som vill välja. 

Alectas premiebestämda produkt Alecta Optimal Pension blir från 1 oktober 2023 ännu bättre för kunderna. Avgiften sänks från 0,09 procent till 0,05 procent. Även avgiftstaket sänks från 600 kronor till 480 kronor per år och dämpningsregeln förbättras. Det är ett tydligt sätt att låta allt överskott gå tillbaka till våra kunder som också är våra ägare. 

Finansinspektionen utreder Alecta

Finansinspektionen offentliggjorde den 4 maj att de inledde en undersökning som avser Alectas riskhantering, med fokus på mätning av investeringsrisker. Syftet med undersökningen är att granska om Alecta har efterlevt externa och interna regler med utgångspunkt i investeringarna i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank. Alecta samarbetar självklart fullt ut med Finansinspektionen.

Strategisk översyn av kapitalförvaltningen

För att Alectas kunder även framgent ska få en så bra utveckling på sitt pensionskapital som möjligt har en översyn gjorts av kapitalförvaltningen. I början av juni, fattade Alectas styrelse beslut om inriktningen framåt, med underlag från översynen.

Alectas förmånsbestämda och premiebestämda pensionsprodukter har olika livslängd och behov av risk. Styrelsen har därför konstaterat att den bästa balansen mellan att stärka förtroendet och behovet av att ta risk, är att framöver ha olika investeringsmodeller och tydligare skillnad i riskprofil för de två olika produkternas aktieförvaltning. Den del av aktieportföljen som förvaltas aktivt kommer att innehålla fler bolag och ha lägre ägarandelar i bolag utanför Norden.    

Modellerna ses över årligen för att löpande säkerställa att de är anpassade till portföljens storlek.

Resultatet av översynen av Alectas kapitalförvaltning ger en långsiktig placeringsstrategi med ett anpassat risktagande så att vi kan uppfylla vårt uppdrag om att ge våra kunder den bästa möjliga pensionen. 

Ökade kostnader av engångskaraktär

Förvaltningskostnadsprocent och kapitalförvaltningskostnadsprocent ökade under halvåret. Ökningen förklaras av ökade driftskostnader av engångskaraktär hänförliga till de amerikanska bankaktieaffärerna. 

Ny vd

Den 1 juni presenterades Alectas nya vd Peder Hasslev.  Han är idag vd för det statliga riskkapitalbolaget Saminvest AB och var fram till 1 juli 2023 styrelseordförande i Danmarks största kommersiella pensionsförvaltare PFA Pension. Tidigare har han bland annat varit vice vd och kapitalförvaltningschef på AMF och aktiechef på SEB Asset Management. Peder Hasslev börjar sin anställning på Alecta 1 september. Rekrytering av ny kapitalförvaltningschef pågår. 

Premiebestämd försäkring
Alectas premiebestämda sparprodukt Alecta Optimal Pension gav en avkastning på 6,6 procent under det första halvåret 2023. Under femårsperioden fram till sista juni 2023 har Alecta Optimal Pensions totalavkastning varit 7,6 procent i genomsnitt per år.

Informationen om Alecta Optimal Pension avser förvalsportföljen med 60 procent aktier. I premiebestämd försäkring bestäms pensionens storlek utifrån den försäkrades inbetalda premier och avkastning.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för Alecta Optimal Pension uppgick till 250 miljarder kronor (208) vid periodens utgång.

Förmånsbestämd försäkring
Inom förmånsbestämd försäkring uppgick den kollektiva konsolideringen till 175 procent den 30 juni 2023 (185).

Kollektiv konsolidering är en buffert för Alectas försäkringsåtaganden mot variationer i kapitalavkastning och försäkringsrisker. Konsolideringsnivån är Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena och styr fördelningen av återbäring till kunderna.

Förvaltat kapital i den totala portföljen för förmånsbestämd försäkring uppgick till 960 miljarder kronor (916) vid periodens utgång.

Koncernen

Alectas solvensgrad var 209 procent den 30 juni 2023 (211). 

Totalt kapital som Alecta förvaltar var 1 210 miljarder kronor (1 124) vid periodens utgång.

Nyckeltal, procent

jan - juni 2023

jan - juni 2022

5 års genomsnitt

Avkastning premiebestämd försäkring (Alecta Optimal Pension, förvalsportföljen)

6,6

-12,7

7,6

Kollektiv konsolidering förmånsbestämd försäkring, per 30 juni

175

185

Solvensgrad koncernen, per 30 juni

209

211

Förvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,07

0,06

-          Varav premiebestämd försäkring*

-          Varav förmånsbestämd försäkring*

  0,05

  0,07

  0,04

  0,07

Kapitalförvaltningskostnadsprocent koncernen*

0,027

0,020

*Nyckeltalet är baserat på rullande 12 månader

Läs Alectas delårsrapport här

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Alecta är förvaltare av tjänstepension sedan 1917. Vårt uppdrag är att ge kollektivavtalade tjänstepensioner så stort värde som möjligt för både våra företags- och privatkunder. Det gör vi genom god avkastning, bra kundservice och låga kostnader. Vi förvaltar drygt 1200 miljarder kronor åt våra ägare som är 2,8 miljoner privatkunder och 35 000 företagskunder.

Följ Alecta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Alecta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye