Umeå kommun

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning

Dela

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

Beslut om bidrag grundar sig på nämndens budgetbeslut för kommande år. Kommunfullmäktige har även tillskjutit tre miljoner kronor för 2024 i syfte att arbeta för att Umeå växer tryggt och säkert. För- och grundskolenämnden har tilldelats resurser för att förebygga skolmisslyckande samt för att bidra till det kommunövergripande arbetet och tekniska nämnden har tilldelats resurser som går till budget för skolmåltider. De extra resurser som den kommunala huvudmannen får innebär på samma sätt bidrag till fristående huvudmän.

– För- och grundskolenämnden fördelar resurserna till kommunala och fristående verksamheter på lika villkor enligt skollagen och utifrån de prioriteringar nämnden gjort i budgetbeslut för 2024. De fristående skolhuvudmännen prioriterar i sin tur hur de använder bidraget, säger Moa Brydsten (S), ordförande i nämnden.

Umeå kommun fördelar resurser till kommunala och fristående enheter utifrån barns och elevers socioekonomiska bakgrund och även genom att fördela resurser genom ersättning till små enheter. I grundbeloppet ingår ersättning utifrån antalet barn/elever i verksamheten samt den pedagogiska verksamheten/undervisningen, pedagogiskt material, måltider, administration, mervärdesskatt och lokaler. Skolorna ersätts även för elevhälsa och lovskola samt kan teckna separat avtal om modersmålsundervisning. Utöver grundbeloppet kan varje enskild verksamhet ansöka om tilläggsbelopp för barn/elever med behov av extraordinära stödinsatser.

Om interkommunal ersättning
Beslut om mottagande av ett barn som är folkbokförd i annan kommun samt bestämmelser för interkommunal ersättning är till största delen reglerad i skollagen. En kommun som i sin utbildningsverksamhet tar emot en elev från en annan kommun ska ersättas för kostnader för elevens utbildning från elevens hemkommun, i enlighet med skollagen. Interkommunal ersättning fastställs av för- och grundskolenämnden inför varje nytt kalenderår.

Nämndens sammanträde pågår till kl. 15.00.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnd
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Maria Lindvall (L)
vice ordförande
för- och grundskolenämnd
073-50 84 301
maria.lindvall@umea.se

Tobias Holmbom (V)
2:e vice ordförande
för- och grundskolenämnd
073-08 68 641
tobias.holmbom@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye